Skillnad mellan versioner av "Intressebevakning"

m (stavfel)
(Påverka din utbildning)
 
Rad 101: Rad 101:
 
Studentrepresentanter i råden och grundutbildningsnämnden: fnt-studrep@abo.fi, fse-studrep@abo.fi, fhpt-studrep@abo.fi, fpv-studrep@abo.fi, gun-studrep@abo.fi
 
Studentrepresentanter i råden och grundutbildningsnämnden: fnt-studrep@abo.fi, fse-studrep@abo.fi, fhpt-studrep@abo.fi, fpv-studrep@abo.fi, gun-studrep@abo.fi
  
ÅAS högskolepolitisk expert: he-karen@abo.fi, 02-215 4655
+
ÅAS studentombud: petra@studentkaren.fi, 02-215 4655

Nuvarande version från 1 november 2018 kl. 10.09


Påverka din utbildning

Kontakt mellan personal och studerande på ämnet

Ämnesföreningarna och deras styrelser har goda möjligheter att påverka vardagen på ämnet och är i personalens ögon en trovärdig intressebevakare. Många föreningar har en högskolepolitiskt ansvarig eller studieansvarig, alternativt studiefrågor som ett underansvarsområde för viceordförande, men ansvar för kontakt till personalen ligger oftast hos hela styrelsen. Personalen har i regel inte koll på vem som är årets ordförande eller styrelsemedlemmar så lönar sig för alla att föra diskussion och frågor vidare till rätt personer ifall man blir haffad i korridoren.

Förvaltningsinstruktionen för ÅA (dokumentet som anger hur universitetet fungerar som helhet och stadgar om ansvarsområden och ledarskap) förutsätter att ämnesansvariga professorer ”sammankallar personal och studerande inom ämnet/ämnesklustret till överläggningar om för ämnet/ämnesklustret väsentliga ärenden”. Dessa möten benämns på vissa håll ämnesrådslag (träffar utan beslutanderätt som ordnades minst en gång per termin dit både personal och studerande kallades), kan kallas nästan vad som helst men ordnas tyvärr inte på alla håll. Om dylika möten ordnas är det väldigt viktigt att studerande även dyker upp på dessa träffar och visar sitt intresse för att vara med och ta del av information, diskutera reformer och komma med förslag till att utveckla verksamheten. Ifall möten bokas utanför terminerna eller på allmänna tentdagar är det bra att genast göra personalen uppmärksamma om detta och be dem flytta mötet eller inkomma med kommentarer t.ex. per e-post.

Kontakt till studentrepresentanter i fakultetsråden kan vara bra att ha, de vet vad som är på gång gällande utrymmen, personal och undervisningen på enheten. Vissa studentrepresentanter besöker ämnes- eller fakultetsföreningar regelbundet och rapporterar om vad som är aktuellt.

Biämnen läser många studerande vid en annan enhet än den egna, har många problem eller tankar kring något ämne eller kurs kan man förutom att vara i kontakt med personalen även prata med ämnets ämnesförening ifall studerande där har liknande

Olika kanaler för att ge feedback: 1. Muntligt, genast 2. Alltig man funderar över är det bra att genast fråga personalen om, gäller både enskilda studerande och föreningar! Många inom personalen uppskattar om man sätter ner tankar och idéer till pappers och skickar brevet till den/de som kan påverka saken. Ibland kan det vara bra att många personer som skrivit tillsammans, i många frågor kan mejl gå från ämnesföreningen fast det är också en annan grupp studerande som varit aktiva. På små ämnen är det lättare för ämnesföreningens styrelse att ta upp frågor än för enskilda studerande som kan vara rädda för att stöta sig med läraren som kanske också ska fungera som avhandlingshandledare. 3. Muntligt, förberett 4. Skriftligt 5. Via studentkåren


Exempel på hur kontakten mellan studerande och personal kan skötas / förbättras:

Regelbundna möten (t.ex. en gång per termin) mellan ämnes/fakultetsförening (och studentrepresentanter) och professorerna på ämnet eller enhetens prefekt/dekanus. Gemensam e-postlista för info om evenemang och info om ÅA-aktuellt.

Varför skulle man bry sig? 1. Effektivare att klaga åt personalen än åt kompisen. 2. Din utbildning – din examen – bättre att förbättra saker än att följa negativ debatt i media som arbetsgivare ser. 3. Bra att träna lobbning, argumentering och diplomati inför arbetsliv. 4. Om många bryr sig är det lättare att få igenom saker. 5. Oändligt bra känsla att få en professor att ändra åsikt.

ÅA-regler: Förvaltningsinstruktionen reglerar vem som fattar vilka beslut; styrelse, rektor, vicerektorer, grundutbildningsnämnd, fakultetsråd, dekanus, ämnesansvarig professor och examinator.

Examensstadgan är det viktigaste regelverket för utbildning, i början finns även ansvarsområden listade.

Instruktion för examination och bedömning ger reglerna för bl.a. bedömning, tentarrangemang, hur snabbt resultat ska komma, tillgodoräknande av studier och kunskaper man fått utanför ÅA.

Dessa finns på http://www.abo.fi/student/regler, här finns också andra regler olika blanketter.


Ansvar enligt förvaltningsinstruktionen:

8 § Fakultetsrådets uppgifter

Till fakultetsrådets uppgifter hör att: 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2. besluta om fakultetens strategi, 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 6. anta forskarstuderande, 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat‑ och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat‑ och doktorsexamina, 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus. Vid bedömningen av behörigheten hos sökande som kan komma i fråga för professur och vid framställning om anställning får samtliga professorer och innehavare av titeln professor som hör till fakulteten delta i behandlingen.

10 § De vetenskapliga disciplinerna

Utbildningslinjeansvarig Varje utbildningslinje har en utbildningslinjeansvarig som utses för två år. Behörighetskravet för en utbildningslinjeansvarig är minst docentkompetens eller motsvarande och pedagogisk kompetens. Dekanus och den utbildningslinjeansvariga överenskommer skilt om den utbildningslinjeansvarigas arbetstidsallokering. Den utbildningslinjeansvariga bereder för fakultetsrådet kurs‑ och utbildningsplaner inom grundutbildningen. Den utbildningslinjeansvariga kan tillsätta arbetsgrupper bestående av representanter för ämnen/ämneskluster inom utbildningslinjen och studieförvaltningen. Den utbildningslinjeansvariga leder den pedagogiska utvecklingen inom utbildningslinjen och ansvarar för beredning av antagning (bl.a. inträdesförhör). Den utbildningslinjeansvariga koordinerar utbildningsplaneringen med fokus på kvalitet, resultat och genomströmning.

Ämnesansvarig

Den ämnesansvariga leder och utvecklar undervisningen och forskningen inom ämnet eller ett ämneskluster med beaktande av akademins målsättningar och profilering samt dekanens och fakultetsrådens strategiska riktlinjer. Ett ämneskluster kan bestå av flera ämnen. Till ämnesansvarig välj innehavare av en ordinarie professur eller en tidsbunden professur vars anställning sträcker sig utöver mandatperioden. Den ämnesansvariga är förman för professorerna samt den övriga undervisande och forskande personalen inom ämnet eller ämnesklustret och har ett administrativt ansvar inom sitt ämne/ämneskluster. Den ämnesansvariga sammankallar personal och studerande inom ämnet/ämnesklustret till överläggningar om för ämnet/ämnesklustret väsentliga ärenden.

Examinator

Dekanus utser examinatorer. För samma ämne eller studiehelhet kan dekanus utse flera examinatorer. Till examinator utses en professor i ämnet eller en person som handhar professorsuppgifter. Till examinator kan också utses en docent i ämnet eller på ett delområde av studiehelheten.

Några tips:

  • Håll god kontakt till personalen redan före problem uppstår.
  • Tänk på att ta upp saker genast: tar tid att reda ut saker och eventuellt få personer att ändra åsikt.
  • Håll kontakt till andra ämnen och motsvarande utbildningar annanstans i landet, hänvisning till hur andra gör kan föra ärenden framåt.
  • Bäst intressebevakning då man delar information och samarbetar, studerande från olika årskurser, ämnen, studentrepresentanter, studentkåren osv.
  • Ge också positiv respons!


Kontaktuppgifter: Studentrepresentanter i råden och grundutbildningsnämnden: fnt-studrep@abo.fi, fse-studrep@abo.fi, fhpt-studrep@abo.fi, fpv-studrep@abo.fi, gun-studrep@abo.fi

ÅAS studentombud: petra@studentkaren.fi, 02-215 4655