Vice ordförande


Viceordförandens formella ställning är ännu svagare än ordförandens. I lagen står ingenting nämnt om dennes uppgifter. Eftersom viceordförande är ordförandens ersättare, måste personen uppfylla de krav som ställs på en ordförande, alltså vara 18 år gammal och ha finskt medborgarskap och inte vara omyndigförklarad. Dessutom bör han vara ordinarie styrelsemedlem.

Viceordförandens uppgift är att fungera som ordförandens ersättare då ordförande inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Ifall ordförande avgår under perioden till exempel flyttar till annan ort, går i konkurs eller avlider förrättas ett nytt val vid nästa årsmöte eller så sammankallar styrelsen till ett extra årsmöte. Viceordförande blir inte automatiskt styrelseordförande men sköter givetvis ordförandes uppgifter till det att föreningen valt ny ordförande. I stadgarna står det hur man skall gå till väga.

Att vara viceordförande är inte så betungande. Ibland är det ett hedersuppdrag. Idealet är att viceordförande jobbar bra tillsammans med ordförande och kanske kan sköta en del av ordförandens uppgifter. I en del föreningar är tågordningen den, att viceordförande efterträder ordförande när denne avgått. Viceordförande kan också få andra uppgifter till exempel fungera som informatör. I föreningar med många olika intressegrupper väljs viceordförande oftast från en annan grupp än ordförande för att ge en viss balans i styrelsens sammansättning.