Studiestöd

Studiestödet är ett behovsbeprövat understöd för mindre bemedlade studerande som består av studiepenning, studielån och fram till hösten 2017 av ett bostadstillägg. För att lyfta studiestöd, förväntas studerande prestera 5 studiepoäng per stödmånad, dvs. 45 studiepoäng per läsår (9 månader). Maximiantal stödmånader varierar beroende på när en studerande påbörjat sina studier och delvis beroende på studieinriktning. Stödet är uppdelat i ett skilt stöd för kandidatstudierna och ett skilt för magisternivå. Tanken med studiestödet är att möjliggöra heltidsstudier.

Från och med hösten 2017 kommer studiestödet att vara 250,28 euro för samtliga högskolestuderande oberoende när man inlett sina studier. Samtidigt höjs låneborgen för studielånet till 650 euro per månad. Vissa detaljer kring studiestödet är ännu öppna.

Orsaken till sänkningen av studiepenningen med 52,91-86,48 euro ligger i att Sipiläs regering i sitt regeringsprogram hade som målsättning att minska på studiestödsutgifterna på nationell nivå med 70 miljoner euro fram till 2019 och på lång sikt med 150 miljoner euro. Samtidigt ville regeringen höja på studiestödets nivå, vilket betyder att låneandelen stiger till över 70 procent av hela studiestödet.

I stället för bostadstillägg kommer studerande i framtiden att omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Man har uppskattat att förändringen gynnar närmare trefjärdedelar av alla studerande i Finland. Dock är det en del studerande som helt och hållet går miste om stöd för boendet, främst beroende på de gemensamma inkomsterna för hushållet (de egna samt sambons). Hur utfallet kommer att se ut för egen del, kan man kontrollera med hjälp av FPA:s räknare.

Mer om studiestödet på FPA:s hemsidor

Om hur studieprestationerna följs upp vid ÅA

Om beskattningen under studietiden

Om studiestödet på undervisnings- och kulturministeriets hemsidor

Rapporter av Roope Uusitalo m.fl:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2016/opintotuen_uudistaminen.html

https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-59.pdf