Stadgar


Enligt föreningslagen ska stadgarna innehålla följande element:

  • Föreningens namn och hemort/verksamhetsområde
  • Föreningens syfte och verksamhetsformer
  • Information om uppbärande av medlemsavgift och vilket organ som fastställer medlemsavgiftens storlek
  • Hur många styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare föreningen har och hur lång deras mandatperiod är
  • Föreningens räkenskapsperiod
  • Tidpunkten för när styrelsen och verksamhetsgranskarna väljs och när man fastställer bokslut och beviljar ansvarsfrihet
  • På vilket sätt när man kallar till föreningsmöte samt om årsmöten hålls en eller två gånger per år
  • Hur föreningens tillgångar ska användas om föreningen av någon orsak upplöses


Patent- och registerförbundet har ett gott utbud av stadgemodeller på sina hemsidor: http://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html


Ibland kan det bli aktuellt att revidera föreningens stadgar. Detta sker oftast genom att styrelsen förbereder stadgeförändringen och att stadgarna godkänns av föreningsmötet med en ¾ majoritet på två på varandra följande möten. Stadgarna ska därefter skickas in till Patent- och registerstyrelsen för godkännande: http://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/muutosilmoitus/saantomuutos.html