Sekreterare


Sekreteraruppdraget är ytterst viktigt och går ut på att underlätta de övriga styrelsemedlemmarnas arbete och därför syns arbetet inte direkt. Mest syns det då det blir ogjort. Sekreterarens jobb sköts vanligen i bakgrunden. Till sekreterare är det bra att välja en ansvarsfull person med ordning och reda. Om sekreterarens uppgifter står det ingenting nämnt i lagen. Sekreteraren kan styrelsen välja inom sig eller så en person utanför styrelsen. I föreningar med anställd personal är de vanligen en anställd som sköter sekreteraruppdraget.

Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll och se till att de blir justerade och vid behov skriva protokollsutdrag. Notera dock att det alltid är ordförande som ansvarar för protokollet och undertecknar det först. Sekreteraren sköter största delen av föreningens korrespondens och håller kontakt med myndigheterna. Tillsammans med ordförande uppgör sekreteraren förslag till verksamhetsplan och årsberättelse, vilka behandlas av styrelsen och godkänns av föreningsmötet. Sekreteraren samlar ihop, kopierar och postar möteshandlingarna. Hon/han ansvarar för att medlemmarna blir kallade till mötena och styrelsemedlemmarna till styrelsemötena, men observera: på uppdrag av ordförande. Förberedelserna av mötesärendena och möteshandlingarna gör ordförande.

Till övriga sekreteraruppgifter kan höra till exempel skötseln av medlemsregistret, praktiska arrangemang kring möten och arkivering. Många av dessa uppgifter kan också skötas av en annan styrelsemedlem eller funktionär, beroende på vad som är mest ändamålsenligt.