Medlemsregister


Enligt föreningslagen bör föreningens styrelse föra en förteckning över sina medlemmar. Enligt personuppgiftslagen bör bestämmelserna i personuppgiftslagen tillämpas på register med fysiska personer vilket i praktiken betyder att man ska ” iaktta aktsamhet och god informationshantering och även i övrigt förfara så att skyddet av den registrerades privatliv och andra grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten inte begränsas utan en i lag angiven grund.” Man får under inga omständigheter utlämna personuppgifter utan medlemmens samtycke. Däremot om utlämnande av personuppgifter är en sedvanlig del av föreningens verksamhet bör medlemmarna informeras om detta i samband med insamlande av personuppgifterna.

Personuppgiftslagen 22.4.1999/523 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990523

Föreningslagen 26.5.1989/503 (med förändringar 16.7.2010/678) https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503