Kårenitens ordlista

Termer och förkortningar för det vetgirige eller förvirrade kåreniten.

Academill Åbo Akademis huvudbyggnad i Vasa
Akademisk kvart 15 minuter över ett klockslag, om det står att föreläsningen börjar kl. 10 (och inte 10.00) betyder det i praktiken 10.15.
Alumn Person som studerat vid universitetet, kan även vara pensionerade lärare.
Allegro Campuskvarteret i Jakobstad.
Arbetsforum Hjälper dig med karriär- och studieplanering, praktik och arbetssökande.
Argentinasalen Ett utrymme på Kåren i Åbo. Dörren dit finns i ändan av matsalen.
ASA-bibilioteket Kursböcker och vissa ämnesbibliotek. Finns i ASA-huset i Åbo.
BI Avdelningen för barndpegagogik i Jakobstad.
Bolognaprocessen Gemensamt europeiskt system för bl.a. omfattning av studieprestationer.
Brahe, Per ÅAS skyddspatron, staty i parken nära Domkyrkan i Åbo.
Campus Geografiskt område där universitetet samlat alla eller de flesta av sina institutioner.
Centret för Språk och Kommunikation (CSK) ÅA:s enhet för språkkurser. Äldre och förvirrade studerande kan ännu höra pratas om Språktjänst.
Datacentralen Se ICT-service.
Diplomarbete Examensarbete för diplomingenjörsstuderande.
Disputation Den akademiska akt där doktoranden inför publik presenterar och försvarar sin avhandling.
Doktor Den högsta akademiska graden.
Domus Byggnad på Biskopsgatan 10 i Åbo. ÅAS förvaltar bostäderna i B-huset, och Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar bostäderna i A-huset.
ED Förkortning för ekonomidirektionen vid ÅAS, affärssektorns styrelse.
Emerita, Emeritus Titel som används i kombination med yrkestiteln av professorer när de gått i pension (feminin form: professor emerita, maskulin: professor emeritus, plural: emeriti)
ESN Erasmus Student Network
Fakultet ÅA:s ämnen är organiserade i fyra fakultetet, och varje leds av en dekan.
Fakultetsråd Fakultetens beslutande organ. Fakultetens dekan fungerar som ordförande.
Fastlaskiainen Fastlagstisdagsfirande tillsammans med de andra student- och studerandekårerna på studieorten.
FHPT Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
FNT Fakulteten för naturvetenskap och teknik
FPV Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
FSE Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
FO Förkortning för fullmäktigeordförande. Leder ÅAS kårfullmäktige tillsammans med två vice ordföranden. Tillsammans utgör de presidiet.
Foajén Stor aula i Academill, där diverse evenemang hålls.
FPA Förkortning för Folkpensionsanstalten. På finska och i finlandssvensk folkmun heter det KELA.
Frank Studiekortsproducent.
FSF Finlands Studentkårers Förbund
Föreningswiki Fantastiskt användbar wiki som innehåller en massa nyttig information för kåreniter och specialföreningar. Innehåller bland annat Kårenitens ordlista.
Gamyl Äldre studerande. Kallas även för "n:te årets studerande".
Gradu Magistersavhandling.
Grupp 30 000 Det kommunalpolitiska samarbetsorganet för alla student- och studerandekårer i Åbo.
GS Förkortning för generalsekretare.
Gulnäbb Första årets studerande.
Gulnäbbsakademi Mässa som presenterar specialföreningarnas och ÅAS verksamhet för alla nya studerande. Ordnas i Åbo och Vasa.
Gulnäbbsintagning Evenemang som ordnas av specialföreningarna för att välkomna nya studerande till den akademiska gemenskapen. Traditionell klädsel är svart sopsäck och någon slags gul ansiktsmålning.
Halare Mer eller mindre färgglatt plagg. Ofta försett med diverse tygmärken. Kan lukta illa.
Halarmärke Tygmärke, vanligtvis fastsytt, limmat eller på annat sätt fastsatt på halare. Kan lukta illa.
Havtornen Kårhuset i Vasa.
Höpo Förkortning för högskolepolitik. Med höpo kan också menas person med ansvar för högskolepolitik. Används ex. i meningar som "Jag är höpo. Ge mig kaffe. Nu."
Högskolepolitik
ICT-service ICT-service ansvarar för Åbo Akademis IT-omgivning, användarstöd, m.m. Hette tidigare Datacentralen.
Inskriptionshögtid Högtidlig invigning av läsåret. Ordnas i Åbo och Vasa. Alla är välkomna.
Insten Smeknamn på institution, hänvisar oftast till den fysiska plats där ett ämne är beläget. "Jag sitter på insten och pluggar."
Institution Beroende på vem du frågar kan institution antingen betyda ett specifikt ämne, eller en samling av ämnen, beroende på vilken organisationsreform den svarande för tillfället tror att den lever i.
Institutionsråd Se Fakultetsråd.
ISIC Internationellt studiekort. Kan skaffas i samband med att man beställer sitt studiekort från Frank eller köpas skilt exempelvis från Kilroy Travels.
Förkortning för Internationella Ärenden.
Kandidat Lägre högskoleexamen
Kandidatavhandling Examensarbete för kandidatexamen.
Kandrespons Också kandidatrespons. Undersökning över hur studenter med färska kandidatexamina har upplevt studietiden.
KELA Se "FPA".
Kvarnen Se "Academill".
KYKY Ett projekt för att befrämja studerandenas studieförmåga och likställa studieförmåga med arbetsförmåga.
Kårband Ordensband för ÅAS, bärs till fest. Motsvarande finns för nationer, fakultetsföreningar, andra kårer, etc.
Kårcafé Studentrestaurang som ägs av ÅAS.
Kåren Kårhuset i Åbo. Kan också avse ÅAS.
Kårenit Medlem i ÅAS.
Kårfana ÅAS flagga.
Kårfullmäktige ÅAS högsta beslutande organ.
Kårkansliet Studentkårens kansli. Finns på Kåren i Åbo och i Havtornen i Vasa.
Kårlyra ÅAS emblev som bör finnas på varje kårenits studentmössa. Säljs på kårkansliet.
Licentiat Akademisk grad mellan magister och doktor.
Lilla Wappen Traditionell studentfest för att fira sommarens avslut. På eller runt 30.9. Studentmössan vänds in och ut.
Lärkan Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses studentbostäder i Vöråstan i Vasa.
Magister Högre högskoleexamen.
Marlirummet Festlokal i Kårhuset. Får hyras av specialföreningar och kåreniter.
MinPlan Elektroniskt system för planering av studier.
Nachspiel Efterfest (t.ex. efter en årsfest).
Nation Förening för studenter från en viss region.
Novia Svenskspråkig yrkeshögskola som finns bland annat i Vasa och Åbo.
Novium Studerandekåren vid yrkeshögskolan Novia.
Nyhetsbrev Infospäckat mejl som skickas ut av ÅAS till alla kåreniter varje måndag under terminerna.
Nyyti Studerandes stödcentral.
OLL Opiskelijan Liikuntaliitto. Studerandes idrottsförbund.
Opponent En person som i akademiska sammanhang är utsedd till att kritiskt granska t.ex. en avhandling.
Presidiet Kårfullmäktiges ordförande, första och andra vice ordförande, GS och SO som gör upp föredragningslistan före fullmäktigemöten.
Pro-gradu avhandling Examensarbete på magisternivån.
Rektor Rektor.
Respondent Författare av uppsats/avhandling under presentationen/disputationen.
Roddis Också kallat för Roddbassängen. Gym på Kåren.
SHVS Förkortning för Studenthälsan.
Sillis Också känt som Sillfrukost. Frukost med sill dagen efter en större fest.
SKU Åbo Akademis Studieklimatsundersökning.
SO Förkortning för styrelseordförande.
Sollennitetssalen Gamla Akademihusets festsal.
Sopo Förkortning för socialpolitik. Kan också betyda person med ansvar för socialpolitik.
Socialpolitik
Sp Förkortning för studiepoäng. En enhet som används för att mäta studieprestationer. Gamla och förvirrade studenter kan ännu prata om studieveckor.
Specialförening Studentförening med specialföreningsstatus vid ÅAS.
Specialföreningskansliet Rum för specialföreningar på Kåren.
Studenthälsan Studenternas hälsovårdsstiftelse (på finska YTHS).
Studiestöd Stödpengar till studenter. Utbetalas av FPA. Består av tre olika delar: studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån.
STURE Studentregistret vid Åbo Akademi.
Stureutdrag Intyg över avlagda studier. Ett inofficiellt sådant kan beställas via tjänsten minsture. Ett officiellt sådant fås från studentexpeditionen.
SÄTKY Den elektroniska hälsoenkäten för förstaårets studeranden. Skickas ut av SHVS.
Tavasthem ÅAS studentbostäder på Kåren i Åbo.
Tritonia Bibliotek i Vasa, för alla högskolor i Vasa. Finns på Brändö, på promenadavstånd från Academill.
TUO Turun Amattikorkeakoulun Opiskelijakunta. Studerandekåren vid Åbo Yrkeshögskola.
Tutor Äldre studerande som handleder gulnäbbar.
TY Turun Yliopisto. Åbo Universitet. Det finskspråkiga universitetet i Åbo.
TYY Turun Yliopiston Ylioppilaskunta. Åbo Universitets studentkår.
Universitetskollegiet Beslutande organ inom universitetet som bl.a. väljer styrelsen för ÅA
Utrikestutor Alternativt "utistutor". Äldre studerande som handleder utbytesstuderanden som kommit till ÅA.
Verksamhetsanmälan Bevis på att en specialförening ännu är aktiv och existerar.
VY Vaasan Yliopisto. Vasa Universitet.
VYY Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunta. Vasa Universitets studentkår.
Wappen Valborg. Valborgsmässoafton. Årets största studentfest. Firas 30.4.
ÅA Åbo Akademi.
ÅAB Åbo Akademis Bibliotek.
ÅAS Åbo Akademis Studentkår.
Ämnesförening En studentförening som samlar ihop studerande från samma ämne(n).