Hur blir en förening en specialförening


Vad är en specialförening?

En specialförening är en förening som har status som specialförening vid ÅAS. Föreningen kan vara en nation, en ämnesförening, en hobbyförening, en idrottsförening, eller ungefär precis vad som helst för en förening. Det viktigaste är att föreningen har en aknytning till Åbo Akademi och/eller Åbo Akademis Studentkår.

En förening som vill få status som specialförening vid ÅAS måste anhålla om detta från ÅAS kårfullmäktige. Specialföreningsanhållan lämnas in på kårkansliet i Åbo eller Vasa, och tas i regel upp till behandling på nästa möjliga kårfullmäktigemöte. Notera att handlingar måste vara inne minst två veckor innan ett fullmäktigemöte.

Med till ansökan[1]

Följande bilagor ska lämnas in tillsammans med ansökan:

  • dokument över att verksamheten har pågått i minst ett år
  • föreningens stadgar
  • senaste års bokslut
  • verksamhetsberättelse för det senaste året
  • verksamhetsplan för perioden efter det presenterade årsbokslutet
  • dokument på att minst 75 % av föreningens ordinarie medlemmar är kårmedlemmar ifall föreningen har personmedlemmar.

Viktigt att komma ihåg i ansökan[1]

Handlingarna ska vara skrivna på svenska.

Om föreningens ordinarie medlemmar till 75% inte är kårmedlemmar kan dispens beviljas om föreningen är en gemensam förening för studerande eller studentföreningar vid Åbo Akademi och vid en annan högskola i Åbo eller Vasa.

Om antalet personmedlemmar är mindre än 10 måste kårfullmäktige speciellt kunna motivera varför föreningen skall beviljas specialföreningsstatus.

Icke-registrerade föreningar kan endast i undantagsfall beviljas specialföreningsstatus.

Källor

  1. 1,0 1,1 ÅAS specialföreningsreglemente