Styrelsens beslutslistor

Nedan kårstyrelsens beslutslistor, dvs sammanfattningar från kårstyrelsens möten.

Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar 30 § kan besvär över beslut som fattas av studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion eller valnämnd göras till Åbo förvaltningsdomstol enligt vad som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Läs ÅAS besvärsanvisning här. (pdf)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2014

2013

2012

2011

2010

2009