Styrelsens beslutslistor 2018-02-16T09:16:31+00:00

Styrelsens beslutslistor

Nedan kårstyrelsens beslutslistor, dvs sammanfattningar från kårstyrelsens möten.

Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar 30 § kan besvär över beslut som fattas av studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion eller valnämnd göras till Åbo förvaltningsdomstol enligt vad som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Läs ÅAS besvärsanvisning här. (pdf)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009