Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning

Godkänt av fullmäktige på sitt möte 07/19.

1 kapitlet
Allmänna bestämmelser

1 §

Utöver vad som stadgas i universitetslagen, i instruktioner för Åbo Akademi och i studentkårens stadgar, gäller bestämmelserna i denna valordning vid val av studentrepresentanter till Åbo Akademis styrelse, Åbo Akademis universitetskollegium, Åbo Akademis fakultetsråd och rättskyddsnämnden. Valordningen gäller även i tillämpliga delar för förslag till studentmedlemmar i delegationen för Åbo Akademi i Vasa samt till andra sådana förvaltningsorgan som Åbo Akademi ber studentkåren välja eller föreslå studentrepresentant till.

2 §

Med studentrepresentant avses en studerande som för studenternas talan i de förvaltningsorgan som omnämns i 1 §. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

Ingen kan utan att uttryckligen ha givit sitt medgivande väljas till medlem av ett förvaltningsorgan som avses i denna valordning.

2 kapitlet
Valbarhet vid val och komplettering

3 §

Valbar vid val av studentrepresentanter till Åbo Akademis styrelse, universitetskollegium eller fakultetsråd, samt då studentkåren föreslår studentmedlemmar i delegationen för Åbo Akademi i Vasa, är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september vid val på hösten eller den 31 januari vid val på våren respektive läsår är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

Vid val av studentrepresentanter till övriga organ eller då ett i 1 mom. avsett förvaltningsorgan kompletteras med en ny studentrepresentant är den studerande valbar som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda.

4 §

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara.

Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas enligt 3 § i denna valordning.

5 §

Om en medlem av ett förvaltningsorgan beviljas befrielse från uppdraget, eller om en medlem av ett förvaltningsorgan inte längre tillhör Åbo Akademi, tillträder suppleanten. Detsamma gäller om en medlem av ett förvaltningsorgan inte längre har examensrätt vid den fakultet i vars fakultetsråd hon eller han är medlem. I så fall utser fullmäktige en ny suppleant i enlighet med denna valordning.

3 kapitlet
Valutskott

6 §

Fullmäktige tillsätter på sitt konstituerande möte ett valutskott för att bereda val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse, universitetskollegium och fakultetsråd samt förslag till studentrepresentanter i delegationen för Åbo Akademi i Vasa. Valutskottets mandatperiod är ett kalenderår.

Varje fullmäktigegrupp kan utse en medlem med suppleant i valutskottet. Härtill ingår fullmäktigeordförande i utskottet som dess ordförande. Utskottet väljer inom sig en vice ordförande. Studentkårens högskolepolitiska expert eller annan av generalsekreteraren utsedd anställd vid studentkåren fungerar som utskottets sekreterare utan rösträtt.

Ifall en medlem i valutskottet av synnerligen vägande skäl inte längre kan delta i valutskottets arbete kan fullmäktige befria medlemmen från uppdraget. I så fall blir medlemmens suppleant ordinarie medlem, och fullmäktige utser samtidigt en ny suppleant med beaktande av bestämmelserna i 2 mom. i denna paragraf. Ifall en suppleant befrias från valutskottet utser fullmäktige en ny suppleant i enlighet med 2 mom.

7 §

Valutskottet har till uppgift att
1) besluta om hur förtroendeuppdragen som studentrepresentanter utlyses som lediga
2) intervjua det antal intresserade som utskottet anser behövligt
3) ordna tillfälle för fullmäktige att höra de intresserade som valutskottet anser är de bästa om fullmäktige så önskar
4) till fullmäktige avge ett förslag på vilka som skall väljas respektive föreslås till uppdraget ifråga
5) sköta eventuella övriga uppgifter i anslutning till den praktiska beredningen av val av studentrepresentanter i organ som avses i denna valordning.

8 §

Valutskottet sammankallas av ordföranden eller av vice ordföranden om ordföranden har förhinder.

Utskottet är beslutsfört när ordförande eller vice ordförande, sekreteraren samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Protokoll förs vid utskottets möten.

Varje utskottsmedlem har en röst. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes åsikt. Vid omröstning som gäller val av en person blir den som får majoriteten av rösterna utskottets förslag till fullmäktige. Om ingen får mer än hälften av rösterna i den första omgången hålls en ny omröstning mellan de två som fått flest röster. Om rösterna härvidlag faller jämnt i den andra omröstningen avgör lotten.

4 kapitlet
Val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse och rättskyddsnämnd

9 §

Valet kungörs på det sätt som valutskottet beslutat. I kungörelsen skall åtminstone ingå uppgifter om det eller de uppdrag som utlyses, om valbarhet, om valprocedur samt det datum före vilket intresserade bör anmäla sitt intresse. Kungörelsen skall åtminstone publiceras på studentkårens officiella anslagstavla och webbplats. Kungörelsen kan dessutom publiceras på andra ställen och via andra medier i enlighet med vad valutskottet bestämmer.

10 §

Om det inom utsatt tid inte har inkommit tillräckligt många intresseanmälningar till ett uppdrag som studentrepresentant kan valutskottets sekreterare fatta beslut om att förlänga anmälningstiden. Avsaknad av kandidater från olika könstillhörigheter utgör också grund till förlängning av tiden för kandidatnominering, och avsaknaden av kandidater från olika studieinriktningar, studieskeden eller bakgrund kan utgöra grund till förlängning. Härvidlag ska valutskottet omedelbart informeras om förlängningen. Anmälningstiden kan även förlängas om valutskottet annars anser det behövligt. Ifall anmälningstiden förlängs beaktas tidigare intresserade utan att de behöver anmäla sitt intresse på nytt.

11 §

Valutskottet avger till fullmäktige ett motiverat förslag på vem eller vilka som skall väljas till organet. Valutskottet kan enbart föreslå personer som anmält sitt intresse för förtroendeuppdraget inom utsatt tid.

12 §

Kårfullmäktige väljer studentrepresentanterna i Åbo Akademis styrelse och rättskyddsnämnden. Om fullmäktige så önskar kan fullmäktige även välja någon annan valbar person än de som valutskottet föreslagit förutsatt att personen ifråga har givit sitt medgivande till att bli vald.

5 kapitlet
Val av studentrepresentanter i Åbo Akademis universitetskollegium

13 §

Vid val av studentrepresentanter i Åbo Akademis universitetskollegium gäller samma förfarande som vid val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse.

14 §

Ifall val av studentrepresentanter i Åbo Akademis universitetskollegium sker vid samma möte som val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse väljs studentrepresentanterna i Åbo Akademis styrelse först.

6 kapitlet
Val av studentrepresentanter i fakultetsråd vid Åbo Akademi

15 §

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden vid Åbo Akademi gäller samma förfarande som vid val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse.

16 §

Utan hinder av vad som bestäms i 15 § kan fullmäktige dock besluta be att Åbo Akademi i samband med akademivalen ordnar ett vägledande val för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis fakultetsråd. I sådana fall gäller för valet de stadganden i Åbo Akademis valinstruktion som gäller för motsvarande val i grupperna professorer respektive övrig personal.

Rösträtt vid ett i 1 mom. avsett vägledande val har alla de som enligt denna valordning är valbara till organet.

Efter att Åbo Akademis valnämnd har meddelat det vägledande valets resultat till fullmäktige fattar fullmäktige beslut om valet av studentrepresentanterna.

7 kapitlet
Förslag till studentrepresentant i delegationen för Åbo Akademi i Vasa

17 §

Då fullmäktige föreslår studentrepresentant i styrelsen för Åbo Akademi i Vasa gäller i tillämpliga delar samma förfarande som vid val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse.

8 kapitlet
Val av studentrepresentanter till andra förvaltningsorgan

18 §

Andra förtroendeuppdrag än de som gäller Åbo Akademis styrelse, universitetskollegium, fakultetsråd, rättskyddsnämnd eller delegationen för Åbo Akademi i Vasa skall i mån av möjlighet utlysas offentligt. Studentkårens styrelse beslutar om utlysningen. Utlysningskungörelsen skall publiceras på studentkårens officiella anslagstavla och webbplats. Kungörelsen kan dessutom publiceras på andra ställen och via andra medier i enlighet med vad styrelsen bestämmer. Kungörelsen skall publiceras senast sju dagar före utgången av tiden för intresseanmälningar.

Om det inom utsatt tid inte har inkommit tillräckligt många intresseanmälningar till ett förtroendeuppdrag som avses i 1 mom. eller om styrelsen annars anser det behövligt att förlänga anmälningstiden kan styrelsen förlänga anmälningstiden så länge den anser det vara nödvändigt. I sådana fall beaktas tidigare intresserade utan att de behöver anmäla sitt intresse på nytt.

19 §

Studentkårens styrelse väljer studentrepresentanterna där studentkåren är väljande instans. Där någon annan utser studentrepresentanterna men denna instans bett studentkåren inkomma med förslag ger studentkårens styrelse ett förslag till den som fattar beslutet.

9 kapitlet
Komplettering av studentrepresentanter i förvaltningsorgan

20 §

Om en studentmedlem i ett förvaltningsorgan som avses i denna valordning beviljas befrielse från uppdraget eller inte längre hör till akademin och suppleanten därmed träder i den tidigare ordinarie medlemmens ställe, utses en ny suppleant i enlighet med bestämmelserna i 4–8 kapitlet i denna valinstruktion.

21 §

När studentrepresentationen i Åbo Akademis förvaltning behöver kompletteras handhas beredningen av valutskottet.

10 kapitlet
Övrigt

22 §

Ändring i beslut som fullmäktige eller styrelsen fattat får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i universitetslagens 86 § och i förvaltningsprocesslagen. Beslut som enbart är av förberedande eller verkställande art får inte överklagas.

23 §

Denna instruktion träder i kraft den 27 september 2019. Genom denna instruktion upphävs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning (godkänd av studentkårens fullmäktige 3 december 2018).