Reglemente för stipendier och utmärkelser

Godkänt av fullmäktige på sitt möte 07/19, uppdaterat under möte 5/22.

1 §

I detta reglemente stipuleras om Åbo Akademis Studentkårs stipendier, priser och utmärkelser. Ytterligare stipuleras om bärandet av utmärkelsetecken, kårband samt studentmössa.

Detta reglemente får ej ändras så att det står i strid med testamenten eller gåvobrev.

Stipendium ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins minnesfond

  2 §

Fonden förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Den årliga avkastningen utdelas, sedan förvaltningskostnaderna avdragits och 25% lagts till kapitalet, så som stipendier åt medlemmar av Åbo Akademis Studentkår, som visat studiebegåvning och efter avlagd lägre examen eftersträvar licentiat- eller doktorsgrad eller överhuvud önskar fortsätta sin vetenskapliga utbildning.

Där särskilda skäl prövas föreligga, kan stipendium tilldelas jämväl sådan längre hunnen studerande, som ännu icke avlagt någon examen, men visat utpräglad fallenhet för akademiska studier. Där sådant prövas skäligt med hänsyn till vederbörandes möjligheter att framgångsrikt fullfölja sina studier, kan stipendium flera år å rad tilldelas samma person.

Utdelande av stipendium kan i enskilda fall, där särskilda skäl härtill föreligger, göras beroende av att mottagaren fullgör assistentuppdrag eller utför arbetsuppgift av annat slag vid Åbo Akademi.

Stipendier ur fonden lediganslås av Seniorernas råd inom Åbo Akademis Studentkår. De utdelas i jämväl av Seniorernas råd, sedan tillförlitlig utredning skett om de sökandes lämplighet och skicklighet.

Seniorernas råd väljs av studentkårens fullmäktige i enlighet med vad som stipuleras i förvaltningsinstruktionen för Åbo Akademis Studentkår.

Skulle något år de disponibla räntemedlen helt eller delvis icke utnyttjas, överföres det resterande beloppet till följande års disponibla medel.

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris

  3 §

Den årliga räntan av kapitalet, vilket inte får minskas, skall sedan 25% lagts till kapitalet utgivas som Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris för bästa inom ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens statsvetenskapliga sektions ämnen utarbetat avhandlingen pro gradu belönad med minst non sine laude approbatur under föregående kalenderår.

Ifall inte priset av en eller annan anledning något år utdelas läggs det sålunda inbesparade beloppet till fondens kapital.

Priset utdelas utan föregående ansökan på förslag av en av studentkåren inom december månad vald prisnämnd bestående av fem medlemmar varav två bör vara lärare vid Åbo Akademi samt tre kårmedlemmar.

Prisnämnden sammankallas av studentkårens generalsekreterare.

Skulle studentkåren upplösas bör fonden användas till samma ändamål som tidigare och övergår i sådant syfte till Stiftelsen för Åbo Akademi.

Jägarkapten Paul Wallenius’ kamratskapspris

4 §

Räntan av kapitalet som placerats efter studentkårens gottfinnande skall årligen vid studentkårens årsfest tilldelas den av studentkårens medlemmar som av en för ändamålet tillsatt nämnd befinnes hava gjort sig mest förtjänt om kamratskapets inom studentkåren höjande och förkovran.

Nämnden skall bestå av fem personer som årligen väljas av studentkårens fullmäktige, av vilka tvenne böra ses bland forna kamrater, eller, då sådana icke längre tillhöra studentkåren, bland studentkårens seniormedlemmar.

Utmärkelser

5 §

Till seniormedlem kallar studentkåren akademiskt bildad person, som vid Åbo Akademi avlagt högre högskoleexamen eller lägre högskoleexamen ifall det inte finns möjlighet att avlägga högre högskoleexamen inom det området vid ÅA samt verkat som medlem i studentkårens styrelse, ekonomidirektionen, den tidigare kåravdelningens styrelse eller emottagit Brahevingar.

Om kallande av seniormedlemmar beslutar fullmäktige. Förslag om kallande av seniormedlem kan av styrelsen direkt föreläggas fullmäktige eller bör av styrelsen föreläggas fullmäktige när minst tio kårmedlemmar gjort skriftlig framställan till styrelsen därom.

Styrelsen kan, med motivering, undantagsvis förelägga förslag om kallande av seniormedlem till fullmäktige av person som inte uppfyller kraven nämnda i 1 mom.

6 §

Till hedersmedlem kan studentkåren kalla person som genom sin verksamhet för studentkåren gjort sig förtjänt därav eller som studentkåren eljest vill hedra.

Kallelse av hedersmedlem sker, då minst 50 av studentkårens medlemmar eller styrelsen enhälligt med särskild motivering till presidiet inlämnat skriftligt förslag därom samt förslaget i fullmäktige bifallits av minst 21 fullmäktigeledamöter.

7 §

Brahevingarna och Brahevingarna med lyra utdelas såsom utmärkelsetecken för förtjänstfull verksamhet studentkåren till fromma.

Brahevingarna tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. Brahevingarna med lyra tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för synnerligen förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. Brahevingarna med lyra kan endast i undantagsfall tilldelas medlem som inte innehar Brahevingarna.

Brahevingarna samt Brahevingarna med lyra utdelas av en nämnd bestående av Kårheraldikern som ordförande jämte fyra medlemmar utsedda av fullmäktige bland seniormedlemmarna eller de ordinarie medlemmarna. Av dessa bör Kårheraldikern vara seniormedlem. Två av nämndens medlemmar skall vara innehavare av Brahevingarna. Nämnden sammankallas av studentkårens generalsekreterare.

Alla utmärkelsetecken är numrerade.

8 §

Brahelyran, studentkårens högsta utmärkelsetecken, tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för utomordentliga förtjänster.

Utdelande av Brahelyran sker då minst 50 av studentkårens medlemmar eller styrelsen enhälligt till presidiet inlämnat skriftligt förslag därom samt förslaget i fullmäktige bifallits av minst 21 fullmäktigeledamöter.

Brahelyrorna är numrerade.

9 §

Styrelselyran kan av styrelsen utdelas till person som i mer än ett års tid tillhört styrelsen. Undantagsvis kan styrelselyran utdelas även för aktivt styrelsearbete under kortare tid.

10 §

Varje styrelsemedlem, studentmedlem i ekonomidirektionen samt fullmäktiges ordförande tilldelas en styrelsenål i början av sin mandatperiod. Dessa ämbetsinnehavare äger rätt att bära styrelsenålen såsom tecken på ämbete inom studentkåren då de representerar studentkåren. Fullmäktige beslutar vid sitt höstmöte om de avgående ämbetsinnehavarnas rätt att bära styrelsenålen även efter mandatperiodens slut.

Styrelsen kan även besluta att tilldela en meriterad anställd inom studentkåren rätten att bära styrelsenålen. Då en anställd tilldelas styrelsenål får hen automatiskt permanent rätt att bära nålen. Styrelsenålen kan även tilldelas en tjänsteman som inte är och aldrig har varit kårmedlem.

11 §

Studentkårens standar kan av styrelsen utdelas till annan studentkorporation samt annat samarbetsorgan eller enskild person som särskilt antagit studentkårens sak. Beslutet bör vara enhälligt fattat.

12 §

Marskalkämbetets medalj utdelas vid varje årsfest till den eller de personer som fungerar som årsfestmarskalk för den årsfesten.

Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa

13 §

Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa har som syfte att komma studerandena vid Åbo Akademi i Vasa till gagn. Fondens syfte är att främja ett aktivt studieliv. Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa inrättades 1993 med de medel som frigjordes när kåravdelningens kamratskapsstipendium upplöstes.

14 §

Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa, som består av styrelseordförande och vice ordförande samt tre övriga medlemmar utsedda av fullmäktige bland seniormedlemmar eller ordinarie medlemmar, beslutar om fondens utdelning. Som sekreterare samt sammankallande för nämnden fungerar generalsekreteraren. Nämnden utser en ordförande inom sig. Studentkåren förvaltar fondmedlen.

Nämnden kan bevilja stipendium för utvecklande av studiemiljön, för studiesociala ändamål, för främjande av ett aktivt kårliv samt för övrigt som nämnden bedömer att tjänar fondens syfte. Medel som insamlats eller erhållits för speciellt ändamål bör dock utnyttjas till detta.

15 §

Om Åbo Akademi avvecklar sin verksamhet i Vasa så tillfaller fondens tillgångar studentkåren. Medlen bör användas så att de främjar utvecklandet av studiemiljön, för studiesociala ändamål och för främjande av ett aktivt kårliv. Om studentkåren upplöses så tillfaller fondens medel enligt det som stipuleras stadgarna.

Brahe Ordenskapitel

16 §

Innehavarna av Brahevingar, Brahevingar med lyra eller Brahelyra är sammanslutna till Brahe Ordenskapitel, vars uppgift är att sammanföra dem som mest aktivt deltagit i studentkårens arbete att bibehålla intresset för studentkåren bland sina medlemmar så att de fortsättningsvis stöder Åbo Akademi och studentkårens sak, samt att sporra kårmedlemmarna till aktivt arbete inom studentkåren.

Som stormästare för orden fungerar innehavaren av den Brahelyra som har det lägsta numret. Ordenskapitlet sammanträder på kallelse av stormästaren eller av denne utsedd person.

Ordens medlemsförteckning förs av generalsekreterare.

Bärande av utmärkelser och insignier

17 §

Studentkårens band bör bäras värdigt och inte mot bar hud.

Med långklänning bärs traditionellt kårbandet försatt i rosett på vänster sida av bringan. Rosetten bör vara dubbelvikt.

Med frack bärs sedvanligt bandet under västen från höger axel till vänster höft. Till kostym bärs bandet normalt runt rockens vänstra slag.

Kårband kan även bäras som långt band. Bandet bärs över höger axel, ner till vänster höft.

18 §

Brahevingarna samt Brahevingarna med lyra bärs fästade vid kårbandet. Om bandet bärs som rosett eller runt rockens slag bör utmärkelsetecknet fästas mitt på rosetten eller slaget, i annat fall mitt på kårbandet. Innehavare av såväl Brahevingar som Brahevingar med lyra bär endast det sistnämnda utmärkelsetecknet.

Till frack eller kostym bärs Brahelyran i kårband runt halsen, medan den till långklänning bärs hängande från kårbandet försatt i rosett.

19 §

Styrelselyran bäres såsom kraschan för statlig förtjänstorden på bröstets vänstra sida, och nere.

20 §

Om en person bär styrelsenålen tillsammans med Brahevingarna eller Brahevingarna med lyra bär person iklädd frack eller kostym styrelsenålen på vänstra slaget och person iklädd långklänning till vänster på bröstet. Om en person iklädd långklänning bär såväl Brahevingar eller Brahevingar med lyra som styrelsenål fästade till vänster på bröstet, bärs styrelsenålen lägre än det andra förtjänsttecknet.

Styrelsenålen bärs ej samtidigt som Brahelyran eller Styrelselyran.

21 §

Marskalkband bäres över höger axel

22 §

Studentmössan, som med fördel förses med studentkårens lyra, får bäras fritt från 1 maj till 30 september. Under övriga tider beviljas tillstånd av generalsekreterare, styrelseordförande eller av styrelsen tillförordnad person.