Specialföreningsreglemente

Godkänt av fullmäktige på sitt möte 7/19. Denna version är inte språkgranskad.

1 §

I detta reglemente avses med specialförening en förening, som av kårfullmäktige beviljats specialföreningsstatus.

2 §

Föreningens stadgar bör vara förenliga med Föreningslagen (503/1989) samt allmän föreningspraxis och dess syften bör vara förenliga med studentkårens syften och målsättning.

Föreningens verksamhet bör vara öppen för alla kårmedlemmar.

Föreningens verksamhet ska beakta individens rättigheter och följa ÅAS jämlikhetsplan.

3 §

Specialföreningarna bör tillhandahålla studentkårens kansli uppgifter om styrelsens sammansättning i samband med verksamhetsanmälan. Vid förändringar gällande föreningens verksamhetsadress, stadgar eller annan väsentlig information som påverkar föreningens verksamhet, skall studentkåren meddelas om detta.

4 §

Specialföreningarna äger rätt att utnyttja för dem anvisade kansli- och förrådsutrymmen i kårhusen enligt regler och avgifter som fastställs av styrelsen.

5 §

Till specialförening kan studentkåren med föreningens samtycke delegera uppgifter och ärenden, som har anknytning och målsättning förenliga med vederbörande specialförening.

6 §

Studentkåren anslår i mån av möjlighet medel i sin budget för att understöda specialföreningarnas aktivitet.

Specialföreningsmedel upptagna i studentkårens budget lediganslås en gång per år. Fördelningen görs på basen av ansökan.

Till ansökan om specialföreningsunderstöd bör bifogas:

 1. a) verksamhetsberättelse för den gångna verksamhetsperioden
 2. b) bokslut
 3. c) uppgifter om antalet medlemmar
 4. d) budgetförslag
 5. e) verksamhetsplan
 6. f) övriga dokument som kan belysa ansökan.

7 §

För att kunna bli beviljad specialföreningsstatus bör förening lämna in följande uppgifter på svenska:

 1. a) dokument över att verksamheten har pågått i minst ett år
 2. b) föreningens stadgar
 3. c) senaste års bokslut
 4. d) verksamhetsberättelse för det senaste året
 5. e) verksamhetsplan för perioden efter det presenterade årsbokslutet
 6. f) en försäkran från styrelsen om att minst 75 % av föreningens ordinarie medlemmar är kårmedlemmar.

Dispens från 75 % gränsen kan beviljas ifall att föreningen är en gemensam förening för studerande vid Åbo Akademi och vid en annan högskola i Åbo eller Vasa.

Om antalet medlemmar understiger tio bör fullmäktige särskilt motivera beviljandet av specialföreningsstatus.

Icke-registrerade föreningar kan endast i undantagsfall beviljas specialföreningsstatus.

8 §

Då en specialförening inte på två år har haft någon kontakt med studentkåren skall studentkåren skicka ut två kontaktuppmaningar. Det bör dröja två månader mellan uppmaningarna. Om specialföreningen inte svarar på någondera uppmaningen skall kårfullmäktige indra specialföreningsstatusen.

Ifall föreningens medlemsstruktur eller verksamhet ändras så att kraven som nämns i paragraf 7 inte uppfylls, ifall föreningen bryter mot ÅAS regler eller värderingar eller på annat vis vanhedrar eller drar skam över det akademiska samfundet och studentgemenskapen kan fullmäktige indra föreningens status som specialförening.

9 §

I övrigt gäller för specialföreningarna vad som står i studentkårens stadgar, förvaltningsinstruktion och övriga bestämmelser.