Valordning för val av fullmäktige

Godkänt av fullmäktige på sitt möte 07/19.

Allmänna stadganden

1 §

Val av ledamöter och suppleanter till Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige förrättas vid allmänna val enligt denna valordning.

2 §

Val förrättas i november månad under minst två dagar på det sätt som fullmäktige fastställer i enlighet med denna valordning. Förhandsröstning kan förrättas i oktober månad.

3 §

Angående rösträtt och valbarhet vid fullmäktigeval stadgas i studentkårens stadgar.

En vallängd bör finnas till påseende vid studentkårens kansli i Åbo och Vasa, samt elektroniskt på begäran, enligt de tider som fastställs av valnämnden, dock under minst tre dagars tid.

En medlem som före utgången av den tid då vallängden ligger framme för påseende har skrivit in sig vid Åbo Akademi har rätt att anhålla om införsel i vallängden.

4 §

Rätt att uppställa kandidater till fullmäktige tillkommer valförening. Varje valförening får
uppställa högst 50 kandidater.

Valförening kan bildas av minst 15 röstberättigade kårmedlemmar genom att dessa
undertecknar överenskommelse om föreningens bildande. Denna överenskommelse samt
nominering av kandidater undertecknas på av kårvalsnämnden fastställda blanketter.

Blanketterna ska kunna fyllas i elektroniskt såtillvida tekniska lösningarna möjliggör detta.

Av överenskommelsen bör det tydligt framgå:
a) föreningens namn
b) föreningens ombudsman.

Har samma person undertecknat fler än en överenskommelse, avlägsnas hens namn från
samtliga överenskommelser.

Överenskommelse om bildande av valförening bör, för att beaktas, lämnas till valnämnden
senast 35 dagar före valförrättningens början.

5 §

Av kandidatnomineringen bör det tydligt framgå:
a) de av föreningen uppställda kandidaternas namn och matrikelnummer /
studierättsnummer

Kandidaterna bekräftar sin kandidatur med fysisk eller elektronisk underteckning,
beroende på hur blanketterna fylls i.

Står samma person med på fler än en kandidatnominering, avlägsnas hens namn från
samtliga kandidatnomineringar.

Valföreningarnas kandidatnomineringar bör, för att beaktas, lämnas in till valnämnden
senast 25 dagar före valförrättningens början.

6 §

Två eller flere valföreningar har rätt att sammangå i valförbund genom att senast 22 dagar före valförrättningens början till valnämnden meddela fritt formulerat om förbundet i skrift, som undertecknats av de berörda valföreningarnas ombudsmän.

Samma valförening får tillhöra endast ett valförbund.

Kårvalsnämnden

7 §

Fem till nio kårmedlemmar utses av fullmäktige att fungera som kårvalsnämnd.

Kårvalsnämndens medlemmar får inte fungera som ombud för någon valförening. Kårvalsnämndens ordförande eller kårvalskoordinator bör helst inte själv ställa upp i kårvalet.

Kårvalsnämnden väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Kårvalsnämnden är beslutför när minst hälften av dess medlemmar är närvarande, inklusive ordförande eller vice ordförande.

Studentkårens generalsekreterare eller annan av generalsekreterare utnämnd anställd fungerar som kårvalsnämndens sekreterare.

På kårvalsnämnden ankommer att organisera och genomföra studentkårens fullmäktigeval. Därvid åligger det valnämnden särskilt att:

a) efter att fullmäktige beslutat om datumen för fullmäktigevalet senast åtta veckor före valförrättningens början kungöra tidpunkt och plats för valförrättningen genom synlig annonsering, samt på studentkårens anslagstavla och webbplats;

b) utse erforderligt antal valfunktionärer;

c) sedan nomineringstiden utgått offentliggöra samtliga kandidater, valföreningar och valförbund;

d) tilldela varje kandidat ett löpande ordningsnummer så, att samma valförenings kandidater får nummer i den ordning de uppgivits av föreningen och att föreningarnas inbördes nummerordning avgörs genom lottning;

e) fastslå röstsedlarnas utseende samt tillse att ett tillräckligt antal röstsedlar finns att tillgå vid valförrättningen;

f) besluta angående sättet för kontroll av rösträtt och rösträtts utövande vid valförrättningen;

g) fastställa valresultatet och att genom anslag på studentkårens anslagstavla och webbplats kungöra detta;

h) övervaka valkampanjerna samt

i) verka för att maximera val- och röstningsaktiviteten.

Valförfarandet

8 §

Röstning kan ske antingen genom direkt förfarande på ordinarie valdagar eller genom förhandsröstning på andra av valnämnden fastställda dagar.

Studentkårens fullmäktigeval kan anordnas så att röstningen sker helt eller delvis elektroniskt. Valförfarandet bestäms av kårvalsnämnden.

9 §

För röstning i vallokal gäller följande bestämmelser:

a) Som vallokal under ordinarie valdagar används av valnämnden fastställda lokaler på studentkårens verksamhetsorter. En av dessa lokaler bör vara öppen minst åtta timmar varje valdag.

b) I vallokalen skall valförrättandet ledas av minst två valfunktionärer, varav en ordförande för vallokalen.

c) Vallokalsordföranden bör se till att ordningen upprätthålls i vallokalen. Valkampanjer får inte förekomma i vallokalen eller dess omedelbara närhet under valförrättningen.

d) Röstande skall på röstsedeln anteckna numret på den kandidat han önskar rösta på. Röstande som infört sin anteckning skall återlämna sedeln till valfunktionären som stämplar sedeln. Därefter nedlägger den röstande sedeln i valurnan.

e) Sedan valförrättningen avslutats eller avbrutits skall valurnan låsas och förses med sigill av valfunktionär.

10 §

Vid elektroniska val avgör valnämnden vilka tekniska lösningar och rösträkningsprogram som används. Valnämnden fastställer likaledes på vilket eller vilka sätt väljarna skall identifiera sig vid röstningen.

Ifall den elektroniska omröstningen förutsätter att elektroniskt eller skriftligt material såsom lösenord eller dylikt distribueras till väljarna, skall detta material distribueras senast fjorton dygn innan omröstningen eller eventuell förhandsomröstning inleds.

Valnämnden ger närmare instruktioner om röstningsförfarandet samt om hur valhemligheten och dataskyddet skall garanteras.

Vid elektronisk omröstning lägger väljaren sin röst i en elektronisk valurna, som är en datafil innehållande alla avgivna röster. Röstande skall på den elektroniska röstsedeln anteckna numret på den kandidat han önskar rösta på. Rösterna förvaras i den elektroniska valurnan.

Precis innan röstningen inleds på den första valdagen skall valnämndens ordförande, eller av hen utsedd medlem i nämnden samt nämndens sekreterare kontrollera att den elektroniska valurnan är tom.Därefter får valurnan inte öppnas och de avgivna rösterna inte räknas förrän röstningen avslutats på den sista valdagen.

Rösträkning

11 §

Sedan valförrättningen avslutats skall offentlig röstsammanräkning äga rum. Preliminärt valresultat skall kungöras inom 24 timmar.

12 §

Röstsedeln är ogiltig om:

a) på röstsedel genom anteckning utmärkts flere än en kandidat

b) kandidaternas nummer antecknats så att det ej fullt tydligt framgår vilken kandidat den avser,

c) om röstsedel försetts med den röstandes namn eller däri gjorts annan obehörig anteckning,

d) om annan än av valförrättare erhållen röstsedel använts samt

e) om röstsedeln är ostämplad eller på annat sätt felaktigt märkt

13 §

Kandidaterna inom samma valförening har företräde framom varandra enligt storleken av de röstetal de erhållit. Mellan kandidater med samma röstetal avgör lotten.

I nämnda ordningsföljd tilldelas kandidaterna jämförelsetal så, att den första kandidaten i varje valförening får föreningens hela sammanlagda röstetal, den andra hälften, den tredje en tredjedel och så vidare.

14 §

Inom valförbund tilldelas förbundskandidaterna jämförelsetal så, att den kandidat som fått flest röster i valförbundet får förbundets hela sammanlagda röstetal, den andra hälften, den tredje en tredjedel och så vidare.

15 §

De 25 kandidaterna som erhållit de högsta jämförelsetalen är valda till fullmäktige. För kandidater inom valförbund avgör härvid det slutliga jämförelsetalet. Mellan kandidater med lika jämförelsetal avgör lotten.

16 §

För de 25 valda fullmäktigeledamöterna utses suppleanter i den mån de finns att tillgå. Alla valföreningens kandidater som inte blivit invalda i fullmäktige bildar valföreningens lista på suppleanter. Suppleant är i första hand den enligt jämförelsetal första inte invalda kandidaten i samma valförening, i andra hand den enligt högsta jämförelsetal andra och så vidare.

För valförening, som inte har ett tillräckligt antal suppleanter utses resterande suppleanter från valförening inom samma valförbund.

Om valförening under pågående mandatperiod inte visar sig ha ett tillräckligt antal ledamöter för att fylla sina ordinarie platser övertas platsen av den suppleant som innehar det högsta jämförelsetalet.

17 §

Fullmäktigeledamot som valts till kårkurator, styrelseordförande, styrelsemedlem eller medlem i ekonomidirektionen företräds, så länge han innehar någon av dessa poster, i fullmäktige av ny ordinarie som inträder på samma grund som i 14 §.

Suppleant som valts till kårkurator, styrelseordförande, styrelsemedlem eller medlem i ekonomidirektionen eller inträtt i fullmäktige, företräds så länge han innehar någon av dessa poster av ny suppleant som inträder på samma grund som i 15 §.

Då fullmäktigeledamot eller suppleant avgår inträder suppleant enligt 14–15 §.

Överklagande

18 §

Kårmedlem som anser att valnämnd, valfunktionär eller annat kårorgan, som deltagit i verkställandet av valet, brutit mot studentkårens stadgar eller mot denna valordning eller mot bestämmelser utfärdade med stöd av denna valordning kan anföra besvär i enlighet med studentkårens stadgar.