Förvaltningsinstruktion

Godkänt av fullmäktige på sitt möte 07/19, uppdaterat under möte 5/22

1 §

Denna förvaltningsinstruktion för fullmäktige, styrelsen, ekonomidirektionen och andra organ inom studentkåren innehåller närmare bestämmelser om tillämpningen av studentkårens stadgar gällande dess förvaltning. Denna instruktion ersätter de tidigare styrdokumenten, Arbetsordning för Kårens förvaltande organ och Fullmäktiges arbetsordning.

FULLMÄKTIGE

Presidiet

2 §

På presidiet, varom stadgas i Åbo Akademis Studentkårs stadgar 14 §, ankommer att sörja för en ändamålsenlig arbetsrutin i fullmäktige.

Det åligger presidiet att särskilt för varje fullmäktigemöte, utom det konstituerande mötet som hålls efter fullmäktigeval, utfärda kallelse till möte samt att uppgöra föredragningslista för möte. Till det konstituerande mötet som hålls efter fullmäktigeval utfärdas kallelsen av den till ancennitet äldsta fullmäktigeledamoten.

Fullmäktiges presidium väljs på samma möte som styrelsen.

Generalsekreteraren fungerar som sekreterare i presidiet.

Fullmäktigeledamöter

3 §

Med fullmäktigeledamot avses ordinarie fullmäktigeledamot samt vid dennes förfall till fullmäktigemötet inkallad suppleant.

Inom fullmäktige kan verka fullmäktigegrupp bestående av en eller flere fullmäktigeledamöter och suppleanter, som önskar verka för gemensamma intressen. Gruppens sammansättning samt ordförande anmäls till generalsekreteraren efter att valresultatet fastställts.

Om ej annat anmäls till generalsekreteraren anses de valföreningar som erhållit fullmäktigemandat bli fullmäktigegrupper efter att valresultatet fastställts.

Sker ändringar i enligt 2 mom. bildade fullmäktigegrupper skall dessa utan dröjsmål anmälas till presidiet.

4 §

Fullmäktigeordförande sammankallar företrädare för fullmäktigegrupperna senast den 1 november varje år för att utse en person att bereda sammansättningen av den styrelse samt det presidium, som väljs vid verksamhetsårets första fullmäktigemöte.

Sonderaren har särskilt i uppgift att bereda valet av styrelsemedlemmar och ekonomidirektionens medlemmar genom att synligt informera alla kårmedlemmar om möjligheten att ställa upp, om hur valproceduren går till samt om vad styrelseuppdraget innebär.

Kallelse till möte

5 §

I kallelse till fullmäktigemöte bör nämnas de ärenden som skall handläggas vid möte.

Beslut i ärende som ej angivits i kallelse fattas endast om ärendet förklarats brådskande, så som stipuleras i 13 §.

Utverkande av fullmäktigesammanträde

6 §

Fem fullmäktigeledamöter tillsammans som för något visst ärende önskar att fullmäktige sammankallas, bör härom till presidiet lämna skriftlig anhållan, som innehåller närmare uppgifter om ärendet. Samma förfarande bör iakttas då minst 50 av studentkårens medlemmar yrkar på sammankallande av fullmäktige.

Presidiet bör utan dröjsmål delge styrelsen och ekonomidirektionens ordförande i 1 mom. avsedd anhållan. I enlighet med anhållan sammankallar presidiet fullmäktige till möte senast 14 dagar efter det anhållan kommit presidiet tillhanda, dock endast under pågående termin.

Beslutförhet, ledamots frånvaro

7 §

Fullmäktige är beslutfört när minst 13 fullmäktigeledamöter är närvarande.

Fullmäktigemöte inleds med namnupprop.

Fullmäktigeledamot får inte utan godtagbar orsak utebli från fullmäktigemöte. Fullmäktigeledamot åligger att vid förfall meddela gruppordförande, som enligt vad som stipuleras i valordning för val av fullmäktige inkallar en suppleant och meddelar gruppens sammansättning till generalsekreteraren minst två dygn innan mötet.

Bryter ledamot minst två gånger mot stadgande i 3 mom. kan denne av fullmäktige tilldelas varning. Låter sig ledamot inte rättas kan ledamot av fullmäktige med 2/3 majoritet förklaras ha förverkat sitt uppdrag.

Förhandlingsoffentlighet och yttranderätt

8 §

Fullmäktiges möten är offentliga, om inte fullmäktige beslutar något annat i fråga om något visst ärende.

Ärendes upptagande i fullmäktige

9 §

Vid varje fullmäktigemöte skall beredas tillfälle till:
a) meddelanden, som styrelsen, ekonomidirektionen, presidiet, anställda, utskotten eller enskild fullmäktigeledamot önskar bringa till fullmäktiges kännedom. Endast två korta frågor kan ställas med anledning av meddelande till fullmäktige. Diskussion i detta sammanhang tillåts inte.
b) frågor, som fullmäktigeledamot önskar ställa till styrelsen, ekonomidirektionen, medlem av dessa organ eller anställd.

10 §

Styrelsen, ekonomidirektionen och presidiet kan
a) förelägga fullmäktige proposition angående fullmäktigebeslut
b) begära fullmäktiges utlåtande i ärende som icke i och för sig kräver fullmäktigebeslut
c) förelägga fullmäktige diskussionsärende i vilket beslut dock icke fattas.
Arbetsgrupp som är tillsatt av fullmäktige för att bereda enskilt ärende för fullmäktige har i 1 mom. nämnda rättigheter i ifrågavarande ärende.
Styrelsen och ekonomidirektionen kan överföra till fullmäktige ett ärende som hör till dess befogenhet och som är vittsyftande eller av principiell vikt för studentkåren.

11 §

Enskild fullmäktigeledamot har rätt att förelägga fullmäktige
a) motion om att fullmäktige skall fatta beslut i viss fråga
b) förslag om hemställan från fullmäktige till styrelsen eller ekonomidirektionen för vidtagande av viss åtgärd
c) förslag om utlåtande i viss fråga eller med anledning av styrelsens eller ekonomidirektionens förfaringssätt i visst ärende
d) förslag till kläm med anledning av i fullmäktige fattat beslut
e) diskussionsärende, i vilket beslut icke fattas.

12 §

Fem fullmäktigeledamöter tillsammans har rätt att förelägga fullmäktige motion om misstroende för styrelsen, ekonomidirektionen, eller en styrelsemedlem eller en ekonomidirektionsmedlem. Ärendet skall avgöras av fullmäktige vid påföljande möte med enkel majoritet och kan inte bordläggas.

Ärendens anhängiggörande

13 §

Ärenden till fullmäktige som nämns i 10 § och 11 § skall i god tid tillställas presidiet. Skriftlig framställan skall ske även i det fall att ärendet krävs upptaget utom föredragningslistan i brådskande ordning.

Proposition och motion, likasom annat förslag kan återtas.

Ett ärende kan förklaras brådskande av 2/3 av de närvarande fullmäktigeledamöterna. Följande ärenden kan inte förklaras brådskande:
a) val
b) ändring av stadgarna eller på basis av dem utfärdade bestämmelser och reglementen
c) upptagande av lån
d) köp, försäljning eller inteckning av fastighet
e) motion om missförtroende

14 §

Presidiet kan inte vägra att uppta väckt fråga till handläggning eller att framställa proposition eller motion, som tillställts presidiet inom den inlämningstid presidiet för varje fullmäktigemöte fastställer, om inte frågan enligt presidiets uppfattning skulle strida mot lag eller Studentkårens gällande författningar.

I föregående moment avsedd vägran skall därför, jämte skälen, meddelas fullmäktige. Om fullmäktige inte godkänner presidiets åtgärd hänskjuts frågan till följande fullmäktigemöte och avgörs då av fullmäktige.

Ärendenas handläggning i möte

15 §

Fullmäktiges förhandlingar leds av fullmäktigeordförande eller vid förfall för denna, av någon av fullmäktiges vice ordförande eller av annan av fullmäktige för varje enskilt möte utsedd person.

Mötesordförande åligger att leda överläggningarna, att framställa propositioner för fattande av beslut, att vidmakthålla ordningen vid mötes och att även i övrigt vaka över att gällande bestämmelser iakttages. Om mötesordförande inte är fullmäktigeledamot har denna inte rösträtt.

Om procedurfrågor uppkommer, avgöres de av mötesordförande.

16 §

Envar yttrandeberättigad erhåller ordet enligt anmälningsordningen, dock så att fullmäktigeledamot och den som förelagt ett ärende kan ges ordet i annan ordning för replik eller i ordningsfråga. Styrelsemedlem, ekonomidirektionens ordförande och av studentkåren anställd person kan ges ordet framom övriga yttrandeberättigade för replik eller sakupplysning.

Jäv

17 §

I enlighet med Förvaltningslagen (6.6.2003/434) får jävig person inte delta i handläggningen av ärendet.

Ärendets återtagande, bordläggning, remittering

18 §

Återtas proposition, motion eller annat förslag sedan handläggningen därav inletts, avbryts handläggningen omedelbart.

Föreslås bordläggning kan fullmäktige diskutera ärendet tills bordläggningsförslaget vunnit understöd på nedan nämnt sätt.

Bordläggning av ärende, som upptagits på föredragningslistan och första gången föreligger till fullmäktiges handläggning, bör ske om minst tre fullmäktigeledamöter yrkar därpå. För att bordlagt ärende ånyo skall bordläggas krävs att bordläggningsförslaget understöds av enkel majoritet. Ett bordlagt ärende skall tas upp på nästa behandlingstillfälle i oförändrad form.

Remittering av ärende som föreligger till fullmäktiges handläggning, bör ske med enkel majoritet. Ett sådant ärende betraktas som ett nytt ärende vid följande behandling.

19 §

Om fullmäktige är enigt om ett ärende eller om ett motförslag inte har vunnit understöd sedan diskussionen i ett ärende förklarats avslutad, ska mötesordförande konstatera att beslut har fattats. I annat fall ska ordföranden konstatera vilka förslag som på grund av bristande understöd inte tas upp till omröstning samt vilka som tas upp till omröstning. Mötesordförande framställer omröstningspropositionen utifrån vad i ärendet förlöpt. Propositionen bör, innan omröstning verkställes, godkännas av fullmäktige.

Omröstningsproposition bör avfattas så, att svaret ja eller nej uttrycker fullmäktiges beslut.

Finns flere förslag till beslut, ställs ett mot ett annat, så som kontraproposition, tills man röstat om alla förslag, dock så att den föredragandes förslag behandlas i sista omröstningen.

Diverse procedurregler

20 §

Angående förfaringssätt och fattande av beslut i fullmäktige gäller i övrigt:
a) förslag får inte upptas till omröstning om det inte vunnit understöd; proposition eller förslag i personval kräver dock inte understöd.
b) att sluten omröstning används vid val. För ändamålet utdelas röstsedlar, på vilka envar röstande antecknar vederbörande kandidats eller, då flere skall väljas på en gång, kandidaternas namn.
c) att öppen omröstning används såvida inte minst en ledamot yrkar på sluten omröstning, varvid röstningen sker på motsvarande sätt som vid val. Vid öppen omröstning skall, om en fullmäktigeledamot så önskar, uppgöras en förteckning, där ledamöternas ställningstagande anges.
d) att fullmäktige kan besluta behandla ett ärende bakom lyckta dörrar, om särskilda skäl föreligger.
e) att kvalificerad majoritet krävs för beslut i följande fall:
19 av fullmäktigeledamöterna bör omfatta beslutet vid två på varandra med minst två veckors mellantid följande möten för;

1) ändring av stadgarna
2) försäljning av fastigheten Tavastgatan 22
3) upptagande av lån

17 av fullmäktigeledamöterna för;

1) ändring av förvaltningsinstruktionen, valordningarna eller reglementena eller för beslut vars verkningar kan komma i strid med dessa,
2) kallande av hedersmedlem
3) utdelande av Brahelyra
4) köp och försäljning av övrig fastighet

f) att såsom fullmäktiges beslut i övrigt gäller det omröstningsförslag som erhållit de flesta rösterna. Varje fullmäktigeledamot har en röst. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes åsikt. Vid omröstning som gäller personval väljs den som får majoriteten av rösterna, om inte någon väljs enhälligt eller något annat har bestämts i stadgarna. Om ingen får mer än hälften av rösterna i den första omgången hålls en ny omröstning mellan de två som fått flest röster. Om rösterna härvidlag faller jämnt i den andra omröstningen avgör lotten.

Val som förrättas vid särskilda omröstningstillfällen, per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel utan att medlemmarna kommer samman till möte väljs enligt samma förfarande.

g) sluten omröstning vid videomöten sker med hjälp av datakommunikation genom ett verktyg som fullmäktige enhälligt godkänner. I de fall datakommunikation inte är möjlig, bordläggs ärendet automatiskt.

Avvikande åsikt

21 §

Fullmäktigeledamot som inte instämt i fattat fullmäktigebeslut, har rätt att till protokollet anmäla sin avvikande åsikt. Fullmäktigeledamot skall även skriftligen motivera sin avvikande åsikt.

Ledamot som inte varit närvarande då beslut i något ärende fattats, har dock inte rätt att framställa anmärkning mot beslut, utan kan endast till protokollet anmäla, att han/hon inte deltagit i beslutets fattande.

Fullmäktiges protokoll

22 §

Fullmäktiges protokoll upprättas och undertecknas av mötessekreteraren och mötesordförande.

Såsom mötessekreterare fungerar generalsekreteraren, eller person som fullmäktige därtill utser.

Protokollet upprättas så, att ur detta klart framgår framlagda förslag, förslagsställare, understöd för förslag, omröstningspropositioner, omröstningsresultat och fullmäktiges beslut.
Beslut om kallande av senior- eller hedersmedlem samt om utdelande av Brahelyran omnämnes dock i protokollet endast i det fall att förslaget godkänts.

Protokollet jämte bilagor skall finnas tillgängliga för studentkårens medlemmar.

Protokolljustering

23 §

Två protokollsjusterare väljs under fullmäktiges möte. Beträffande något eller några ärenden kan protokollet dock omedelbart få slutgiltig av fullmäktige godkänd och justerad formulering.

Valbestämmelser

24 §

Fullmäktige väljer utöver vad som stadgas i stadgarna:
a) tre medlemmar i nämnden för utgivande av studentkårens forskarstipendium
b) den i Valordning för val av fullmäktige föreskrivna kårvalsnämnden
c) kårheraldiker samt fyra medlemmar i den nämnd som besluter om utdelande av Brahevingarna med lyra och Brahevingarna
d) Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa
e) bolagsstämma för Ab Jerum

Fullmäktige väljer på sitt konstituerande möte, eller under år då fullmäktigeval ej förrättats under sitt decembermöte, följande utöver i stadgarna nämnda:
a) kåraller

Fullmäktige väljer på sitt höstmöte:
a) prisnämnden för Jägarkapten Paul Wallenius’ kamratskapsfond
b) prisnämnden för senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris
c) ett Seniorernas Råd, bestående av tre seniormedlemmar med minst doktorsgrad, för utdelande av stipendier ur Agneta och Carl-Erik Olins stipendiefond.

Därtill väljer fullmäktige studentkårens representanter i bl.a. följande organ:
a) Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöten
b) Åbo Studentbystiftelses delegation och styrelse
c) Stiftelsen Vasa studiebostäders delegation och styrelse
d) Studenternas Hälsovårdsstiftelses delegation och direktioner i Åbo och Vasa
e) Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses styrelse
f) Representanter till beslutande organ i vilka studentkåren har representation.
g) Bryggmanstiftelsens styrelse

25 §

Fullmäktige beslutar senast i oktober på förslag av styrelsen om ansvarsområdena i styrelsen. Samtidigt fastställer fullmäktige styrelsens storlek.

Styrelseordförande väljs före styrelsemedlemmarna via direkta val.

Resten av styrelsen väljs som en helhet.

Ifall det finns flera sökande än platser till styrelsen, beslutar fullmäktige styrelsens sammansättning via omröstning. Omröstningen sker genom att varje fullmäktigeledamot väljer och röstar på högst lika många kandidater som det finns platser. Alla röster är lika värda. Ifall 2 eller flera personer får samma lägsta antal röster som fortfarande räcker till en styrelsepost, röstar fullmäktige mellan dessa personer för att en av kandidaterna ska få majoritet. Ifall personerna efter röstning har samma antal röster avgör lotten.

Befrielse från kåruppdrag

26 §

Förtroendevald skall inte utan tvingande, av fullmäktige godkända skäl, erhålla befrielse från sitt uppdrag.

Avgår kårkurator, medlem av styrelsen, eller ekonomidirektionen eller annan förtroendevald utan suppleant före mandattidens utgång, väljer fullmäktige ersättare för återstoden av den avgångnes mandatperiod.

Kårkurator

27 §

Kårkurator väljs av fullmäktige för två kalenderår. I första hand bör kårkurator väljas bland seniormedlemmar eller graduerade före detta medlemmar som studentkåren önskar hedra.

Kårkurator åligger att verka för studentkårens intressen samt att på begäran av styrelse eller fullmäktige representera studentkåren utåt eller föra dess talan.

Styrelsen

28 §

Styrelsen åligger, i enlighet med universitetslagen och studentkårens stadgar:

a) att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige
b) att verkställa fullmäktiges beslut
c) att verkställa studentkårens budget för intresseverksamheten
d) att till fullmäktiges vårmöte inlämna redogörelse över intressesektorns verksamhet och ekonomi och bokslut för senaste verksamhetsår
e) att för fullmäktiges höstmöte förelägga förslag till verksamhetsplan samt budget för intresseverksamheten för det kommande verksamhetsåret
f) att handlägga och avgöra ärenden som enligt universitetslag, stadgar eller förvaltningsinstruktion inte ankommer på fullmäktige eller annat organ inom studentkåren
g) att senast till fullmäktiges andra ordinarie möte på vårterminen förelägga ett preciserat handlingsprogram på basis av verksamhetsplanen.
h) att välja chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis
i) att välja årsfestsmarskalk
j) att anställa alla arbetstagare förutom generalsekreteraren, på förslag av generalsekreteraren
k) att förbereda valet av ordinarie generalsekreterare tillsammans med fullmäktiges presidium och att tillsammans med fullmäktiges presidium välja en vikarie för generalsekreteraren för en period upp till tre månader
l) att välja studentkårens representant till Vasa studerande r.f.

Styrelsen åligger även att minst en gång per termin sammankalla specialföreningarna till specialföreningskonferens.

29 §

Styrelseordföranden åligger särskilt:

a) att sammankalla styrelsen till möte samt fungera som mötesordförande

b) att leda styrelsens arbete och övervaka att fullmäktiges och styrelsens beslut verkställs och därom rapportera till fullmäktige

c) att representera studentkåren utåt och föra dess talan

d) att fungera som chef för generalsekreteraren

Styrelseordförande och generalsekreteraren eller av dessa utsedda styrelsemedlemmar eller anställda har rätt att närvara vid alla inom studentkåren verkande organs sammanträden och därvid yttra sig. Samma rätt tillkommer ekonomidirektionens ordförande i ärenden som hänför sig till ekonomisektorns verksamhetsområde.

Vice ordföranden åligger särskilt att vid styrelseordförandes förfall för styrelseordförande träda i dennes ställe.

30 §

Styrelsen fördelar de ansvarsområden som fullmäktige inte har fördelat på styrelsemedlemmarna.

Styrelsemedlem får inte utan godtagbar orsak utebli från styrelsens möte.

Om styrelsemedlem lämnar sin ordinarie verksamhetsort för längre tid än en vecka, skall den underrätta styrelsens ordförande.

31 §

Varje styrelsemedlem ska få en muntlig eller skriftlig kallelse till styrelsens möte senast 24 timmar före mötet.

Styrelsen är beslutför om 2/3 av ledamöterna inkluderat styrelseordförande eller vice ordförande är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken flertalet ledamöter förenat sig. Faller rösterna lika avgöres personval genom lottning, i övriga frågor avgör mötesordförandes åsikt.

32 §

Över styrelsens beslut förs protokoll, som uppgöres av generalsekreteraren, eller av annan av styrelsen utsedd person, och vars riktighet bestyrks av respektive mötesordförande.

Protokollen jämte bilagor förvaras tillgängliga för studentkårens medlemmar.

33 §

Styrelsens möten är inte öppna för andra än anställda och fullmäktiges ordförande eller vid dennas förhinder någon av fullmäktiges vice ordförande. Styrelsen kan vid behov inkalla annan person. Styrelsen kan av särskilda skäl besluta att anställda inte får närvara vid ett enskilt möte eller mötespunkt.

Ekonomidirektionen

34 §

Ekonomidirektionen åligger att i enlighet med universitetslagen och studentkårens stadgar handha skötseln av studentkårens affärsverksamhet. Över ekonomidirektionens beslut förs protokoll vars riktighet bestyrks av mötesordförande. Protokollen jämte bilagor förvaras tillgängliga för studentkårens medlemmar.

Ekonomidirektionen kan inte utan fullmäktiges samtycke fatta beslut om upptagande av lån eller köp och försäljning av fastigheter.

Ekonomidirektionen åligger särskilt:
a) att till fullmäktiges vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut
b) att till fullmäktiges höstmöte inlämna förslag till budgeter och verksamhetsplan för affärsverksamheten
c) att kontinuerligt under räkenskapsperioden följa upp verkställande av studentkårens budget för ekonomisektorn,
d) att förvalta studentkårens kårhusfond
e) att besluta om anställande av verkställande direktör för ekonomisektorn
f) att ombesörja underhåll och reparationer av studentkårens egendom inom ramen för direktionens verksamhetsområde
g) att handha och besluta om studentkårens placeringar som hänför sig til ekonomisektorns verksamhetsområde
h) fungera som bolagsstämma för Kb Gadolinia

Om ekonomidirektionens uppgifter stadgas närmare i Ekonomireglementet för Åbo Akademis Studentkår.

35 §

Ekonomidirektionen består av ordförande, viceordförande, samt fyra medlemmar. Ordförande, viceordförande, samt en av medlemmarna ska vara medlemmar i studentkåren.

Ekonomidirektionen är beslutför om minst fyra av dess medlemmar är närvarande, dock så att minst två av dessa bör vara kårmedlemmar i enlighet med 4 § 3 momentet i studentkårens stadgar, bland de närvarande bör finnas ordförande eller vice ordförande.

Styrelseordförande samt generalsekreterare äger rätt att närvara vid ekonomidirektionens möte och därvid yttra sig. Densamma rätten tillkommer fullmäktiges ordförande eller vid dennes förhinder någon av fullmäktiges vice ordförande.

36 §

Verkställande direktören för ekonomisektorn bereder och verkställer ekonomidirektionens ärenden och beslut.

Utskott

37 §

Fullmäktige besluter på sitt konstituerande möte om vilka utskott som finns.

Fullmäktige väljer på sitt första ordinarie möte ordförande till utskotten.

Närvaro samt yttranderätt vid utskottsmöten tillkommer samtliga kårmedlemmar.

Protokoll skall föras över utskottsmöten. Utskottsordförande ansvarar för att protokoll uppgörs och arkiveras på studentkårens kansli.

Utskottens mandatperiod är två år.

Övriga organ

38 §

Inom studentkåren verkar åtminstone följande nämnder och kommittéer:

a) Årsfestkommittén, som består av en årsfestmarskalk som ordförande och nödigt antal medlemmar.
Till årsfesten skall på studentkårens bekostnad inbjudas hedersmedlemmarna, kansler och rektor för Åbo Akademi, Åbo Akademis styrelseordförande, studentkårens kurator, fullmäktigeordförande, styrelsen, generalsekreteraren, ordförande i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation och styrelse samt ordförande för Åbo Akademis alumner r.f.

Årsfestens program och budget samt redovisning skall godkännas av styrelsen.

b) Redaktionen för Errores S:tae Valpurgis, varom stadgas i separat reglemente.

c) Kårvalsnämnd, varom stadgas i valordning för val av fullmäktige

d) Valutskott varom stadgas i Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning

e) Den för Jägarkapten Paul Wallenius’ kamratskapsfond tillsatta prisnämnden, varom stadgas i reglemente för stipendier och utmärkelser

f) Prisnämnden för Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris, varom stadgas i reglemente för stipendier och utmärkelser

g) Nämnden för utdelande av Brahevingarna med lyra och Brahevingarna varom stadgas i reglemente för stipendier och utmärkelser

h) Det för utdelande av stipendier ur Agneta och Carl-Erik Olins fond tillsatta Seniorernas Råd, varom stadgas i reglemente för stipendier och utmärkelser

i) Nämnden för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa varom stadgas i reglemente för stipendier och utmärkelser.

Dessutom kan fullmäktige och styrelsen vid behov utse arbetsgrupper.

Funktionärer

39 §

Inom studentkåren verkar följande fasta funktionärer:

a) Kåraller, som fungerar som studentkårens värdar/värdinnor.

b) Kårheraldikern, som fungerar som ordförande i den nämnd som besluter om utdelande av Brahevingarna med lyra och Brahevingarna, och som i övrigt har i uppgift att övervaka att studentkårens traditioner upprätthålls.

c) Inventerare, fyra till antalet i Åbo och två till antalet i Vasa, med uppgift att kontrollera studentkårens lösegendom med ledning av inventarieförteckning samt till studentkårens revisorer inlämna inventarieförteckning jämte av inventeringen föranledda anmärkningar.

För särskilda uppgifter kan styrelsen och ekonomidirektionen vid behov tillsätta ytterligare funktionärer.

Studentkårens företrädare

40 §

Studentkårens företrädare i olika samarbetsorgan, där studentkåren är kollektivmedlem eller har permanent representation, utses av fullmäktige.

Ifall fullmäktige inte sammanträder innan representant skall utses, kan styrelsen utse densamma. I dylika fall ska fullmäktige utan dröjsmål informeras om saken.

I övriga fall utses studentkårens representant av styrelsen.

Anställda

41 §

I arbetsförhållande till studentkåren står generalsekreteraren. Utöver hen ingår ekonomidirektionen ett avtalsförhållande med en verkställande direktör som har som uppgift att leda och koordinera Studentkårens affärsverksamhet.

Utöver dessa kan såväl intressesektorn som ekonomisektorn även ha andra permanenta eller tillfälliga anställda. Studentkåren tillämpar det kollektivavtal för studentkårer som upprättats av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA r.f. och De högre tjänstemännen YTN r.f (Kollektivavtal för studentkårer).

Medlemmar

42 §

Studentkåren ska ha förteckningar över kårmedlemmarna, seniormedlemmarna samt hedersmedlemmarna. Ansvaret för det praktiska upprätthållandet av medlemsförteckning kan genom överenskommelse överlåtas på någon annan.

43 §

Medlem har rätt till medlemskort. För medlem som erlagt medlemsavgift märks medlemskortet. Omärkt kort är inte giltigt. Medlem ansvarar själv för att kortet inte missbrukas.