Reglemente för Errores S:tae Valpurgis

Godkänt av fullmäktige på sitt möte 7/19. Denna version är inte språkgranskad.

Utgivning

1 §

Errores S:tae Valpurgis, i det följande Errores, utges såsom tryckskrift årligen den 30 april.

Utgivare och förläggare är Åbo Akademis Studentkår.

För att handha Errores sammanställande och utgivning tillsätts en chefredaktör jämte erforderligt antal redaktörer. Chefredaktören jämte redaktörerna bildar tillsammans Errores redaktion.

2 §

Errores chefredaktör utses av styrelsen. Redaktörerna utses på chefredaktörens förslag av styrelsen.

Innehåll

3 §

Errores innehåll bestäms av chefredaktören. Dock får högst en tredjedel av spaltutrymmet omfatta annonser. Dessutom åligger det chefredaktören att innan Errores trycks underställa dess innehåll styrelsens granskning.

Ansvar

4 §

Chefredaktören samt styrelsen ansvarar för Errores innehåll enligt Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003).

Namngiven upphovsman ansvarar själv för sina alster i Errores.

5 §

Det ekonomiska ansvaret för Errores bärs såsom förläggare av studentkåren.

Redovisning

6 §

På redaktionen ankommer beträffande Errores ekonomi särskilt att för styrelsen framlägga budget samt redovisning.

Utan särskilt bemyndigande har redaktionen inte rätt att ingå förbindelse i studentkårens namn eller på annat sätt företräda studentkåren.

Arvode

7 §

Redaktionens arvode utgår enbart såsom vinstandel det eventuella överskott Errores enligt styrelsen fastställt bokslut inbringat. Fördelningen av vinsten utbetalas på av chefredaktören å redaktionens vägnar uppgjort förslag.