>>>Fullmäktiges beslutslistor
Fullmäktiges beslutslistor 2017-10-26T14:49:08+00:00

Fullmäktiges beslutslistor

Nedan kårfullmäktiges beslutslistor, dvs sammanfattningar från fullmäktiges möten.

Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar 30 § kan besvär över beslut som fattas av studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion eller valnämnd göras till Åbo förvaltningsdomstol enligt vad som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Läs ÅAS besvärsanvisning här. (pdf)

2017

2016

2015

2014

2013

2012