>>>Verksamhetsplan för ÅAS intressesektor 2017
Verksamhetsplan för ÅAS intressesektor 2017 2017-06-08T15:41:27+00:00

Intressesektorns verksamhetsplan 2017

Åbo Akademis Studentkår, nedan även nämnd Studentkåren har till uppgift att vara en förenande länk för studerande vid ÅA samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella, och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället.

Åbo Akademis Studentkårs stadgar 1 §

1. Inledning

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med självstyre, lagstadgad i universitetslagen (558/2009) och lag om införande av universitetslagen (559/2009). ÅAS verkar i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. ÅAS har ca 5000 medlemmar.

ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Intressebevakningsarbetet förs på tre olika nivåer: på ett nationellt plan, på de studieorter där ÅAS medlemmar är aktiva och inom Åbo Akademi. ÅAS målsättning är att alla studerande ska ha likvärdiga möjligheter till studier, studierelaterad service och studieliv. ÅAS arbete ska genomsyras av jämlikhet och kårgemenskap. Som den enda svenskspråkiga studentkåren vid ett mångvetenskapligt universitet har ÅAS ett speciellt samhälleligt och svenskspråkigt ansvar.

1.1 Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Studentkårens styrelsesammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Styrelsen består år 2017 av styrelseordförande och vice ordförande samt av fyra övriga styrelsemedlemmar. Vice ordförande innehar ett av de nedan listade huvudansvarsområdena.

Styrelsemedlemmarnas huvudansvarsområden är indelade enligt följande:

 • En styrelseordförande med stadsrelationer (Åbo)
 • En ansvarig för internationella frågor, information och medlemsservice (Åbo)
 • En ansvarig för evenemang och projekt (Åbo)
 • En ansvarig för studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor (Åbo)
 • En ansvarig för medlemsservice, projekt och specialföreningar (Vasa)
 • En ansvarig för studierelaterade ärenden, utbildningsfrågor och samhällsrelationer (Vasa)

Följande underansvarsområden delas mellan styrelsemedlemmarna:

 • Samhällsansvarig i Åbo
 • Motion

Styrelsemedlemmarnas uppdrag är i huvudsak följande;

 • Styrelseordförande: helhetsansvar, verksamhetsstyrning och kommunalval, grupp 40 000
 • Internationella frågor, information och medlemsservice: Gulnäbbsinformation, inklusive kårhusrundvandringar, tutorinformation, studieförmåner, evenemang och information åt utbytesstuderande, studentkårens tjänster, informationsansvarig med betoning på sociala medier, studenternas hälsa
 • Evenemang och projekt: Koordinera alla evenemang [2.4], kårkalendern, sponsorkontakter, uppföljning av styrelsens projekt [3], utveckling av evenemangen
 • Studierelaterade ärenden och utbildningsfrågor: samarbetsansvarig för studentrepresentanter, specialföreningsärenden och utbildningar, kontakten till ÅA, jämlikhet, studiestödsfrågor
 • Medlemsservice, projekt och specialföreningar: evenemang [2.4], gulnäbbs- och tutoransvarig, motionsärenden, informationsansvarig med betoning på sociala medier
 • Studierelaterade ärenden, utbildningsfrågor och samhällsrelationer: kommunalvalet, kontakten med Vasa Studerande r.f., kontakten till ÅA, studentrepresentant-ansvarig

I arbetsfördelningen mellan styrelsemedlemmarna i Åbo och Vasa tar man hänsyn till ändamålsenlighet och resurser. Styrelsen är tillsammans ansvariga för verksamheten. Vid valet av styrelsemedlemmar beaktas regional spridning.1

1.2 Sekretariatet

ÅAS sekretariat består av en generalsekreterare (GS), en högskolepolitisk expert (HE), en socialpolitisk expert (SE), en informatör (IS), en kanslisekreterare (KS) och en verksamhetsledare för Havtornen (VL). Sekreterarna och experterna fungerar som sakkunniga och bereder ärenden inför möten. Kårkansliets kundservice och stödfunktioner sköts av KS i Åbo och VL i Vasa. KS, VL och IS arbetar även en del av arbetstiden för ekonomisektorn. Utöver detta kan personer anställas för förverkligandet av särskilda projekt inom budgetens ramar.

Som ansvarsfull arbetsgivare värnar ÅAS om sin personal. De anställdas arbetsmängd ska vara rimlig i förhållande till arbetstiden och den fysiska arbetsmiljön ska vara trygg och säker. Personalen ska förses med ändamålsenliga arbetsstationer och effektiv arbetsutrustning. ÅAS erbjuder sina anställda möjligheter till personalutbildning och upprätthåller en atmosfär som bejakar inlärning och personlig utveckling. För att främja personalens fysiska hälsa erbjuder ÅAS intressesektorns anställda Smartum motions- och kultursedlar under år 2017. Under år 2017 erbjuds personalen möjlighet att delta i samarbetsprojektet Hälsa 3, som arrangeras av Svenska Folkskolans Vänner, Svenska studieförbundet, Veritas och Folkhälsan, som ett led i ÅAS mål att stöda god arbetshälsa.

1.3 Intressesektorns ekonomi

Den ekonomiska grunden för ÅAS verksamhet bör fortsättningsvis utgöras av medlemsavgiften som ÅAS bär upp av grundexamensstuderande och de forskarstuderande som önskar vara medlemmar.

Medlemsavgiften bibehålls på samma nivå som år 2016-2017. Eftersom ÅAS medlemsavgift redan under läsåret 2016-2017 hör till de högsta bland studentkårerna i Finland bör ÅAS noggrant överväga samtliga utgifter och medlemskap i förbund och föreningar.

 

1 Styrelsens ansvarsområden samt placeringsort är riktgivande och fatställs av fullmäktiges konstituerande möte för år 2017.

2. ÅAS kontinuerliga verksamhet 2017

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) övervakar aktivt de i den kontinuerliga verksamheten nämnda modulerna och temata. Vissa moduler och temata kräver tidvis ett proaktivt grepp, kortsiktigt eller över flera år. Arbetet med den kontinuerliga verksamheten regleras och utförs i enlighet med studentkårens gällande policydokument och strategi.

Studerandes ekonomi/utkomst

Modul Beskrivning och aktuellt för 2017

2.1 Allmän verksamhet

Medlemsservice ÅAS upprätthåller medlemsservice i Åbo och Vasa. ÅAS strävar kontinuerligt till att erbjuda sina medlemmar förmåner via bl.a. studiekortsproducenten Frank. Om de tjänster som ÅAS erbjuder, exempelvis trakasseriombuden, juristen och studerandes rättsskydd i allmänhet informerar ÅAS med jämna mellanrum. En Kårkalender och en informationsguide görs inför varje höst. ÅAS informerar även medlemmarna om de utrymmen i kårhusen som finns till förfogande. Föreningswikin bör hållas uppdaterad.
Samhällsansvar Under 2017 doneras en av fullmäktige i samband med budgeten bestämd summa till ett av detsamma fastställt välgörande ändamål. ÅAS deltar även i Röda Korsets Hungerdagsinsamling. Det ordnas blodgivning en gång per termin samt kurs i första hjälpen en gång per år. ÅAS möjliggör för sina medlemmar att donera via en virtuell insamlingsbössa till Röda Korset.
SEKSMYY SEKSMYY är ett samarbetsorgan för de stora och mellanstora studentkårerna vid mångdisciplinära universitet i södra Finland. ÅAS deltar i verksamheten i mån av möjlighet, dock så att uppdrag inom ÅAS prioriteras.
STYLA Samarbetsorgan för student- och studerandekårerna i Åbo.
Grupp 40 000 Det kommunalpolitiska samlingsnamnet för student- och studerandekårerna i Åbo. ÅAS tillämpar det kommunalpolitiska programmet samt fastslår klara och tydliga mål för det kommunalpolitiska påverkningsarbetet. Gruppen planerar sin verksamhet inför och efter kommunalvalet 2017. ÅAS har huvudansvaret för gruppen under året 2017. ÅAS har ansvaret att anställa en koordinator för kommunalvalet som är gemensam för gruppen.
Vasa studerande r.f. Samarbetsorgan för student- och studerandekårerna i Vasa. ÅAS deltar aktivt i utformningen av föreningens verksamhet.
Kommunalpolitisk påverkan i Jakobstad ÅAS samarbetar med StuBi och Skruvster (studerandeförening vid Novium) för att hålla kontakten och föra dialog om studierelaterade ärenden med stadens beslutsfattare i Jakobstad.
Tutorutbildning ÅAS är med på tutorutbildningarna och presenterar studentkårens verksamhet och funktion samt det stöd som studentkåren erbjuder. ÅAS arbetar aktivt för att få en större roll i och ett större inflytande på innehållet i ÅA:s tutorutbildning.
Gulnäbbar ÅAS håller presentationer, ordnar rundvandringar i kårhusen och ger information och stöd.
Kontakten till specialföreningar Inom ÅAS verkar närmare 80 specialföreningar. Dessa har en väldigt viktig uppgift som samlingspunkt för studerande och som kanal för aktivt medborgarskap. ÅAS ger specialföreningarna stöd i verksamheten och ordnar ordförandeträffar och föreningsträffar.
Specialföreningsmedel Specialföreningsmedlen lediganslås i mars 2017 och delas ut enligt de kriterier som styrelsen lägger upp.
Projektmedel Projektmedlen lediganslås i april 2017 och delas ut enligt de kriterier som styrelsen lägger upp.
Övriga understöd och stipendier Övriga understöd och stipendier delas ut enligt tidigare principer och reglementen. Stödet till föreningarna i Jakobstad och Helsingfors lediganslås i samband med specialföreningsmedel.
Utskott På sitt konstituerande möte tillsätter fullmäktige utskott där intresse finns.
Kårval Hösten 2017 arrangeras val till kårfullmäktige.

2.2 Studierelaterade ärenden

Utbildningens och undervisningens kvalitet Studentkåren fortsätter vara med och aktivt bevaka utbildningens och undervisningens kvalitet i samarbete med Åbo Akademi.
Bevakning av ÅA:s verksamhet ÅAS bevakar ÅA:s verksamhet, speciellt för år 2017 är magisterutbildningsplaneringen och utfallet av införandet av terminsavgifter för studerande från utanför EU/ETA-området. ÅAS skall sträva till att studentrepresentanter fortsättningsvis finns på alla nivåer i beslutsfattandet.
Bevakning av den nationella strukturella utvecklingen inom högskoleutbildningen. ÅAS bevakar den nationella strukturella utvecklingen inom högskoleutbildningen. I första hand sker detta genom FSF.
Kontakt till ÅA:s förvaltning ÅAS upprätthåller kontakten till ÅA:s förvaltning genom månatliga rektorsluncher i Åbo och torsdagsmöten i Vasa. Styrelsen träffar även övrig förvaltande personal, särskilt vid universitetsservice.
Rådgivning i ärenden som gäller studerandes rättskydd ÅAS bevakar studerandes rättigheter inom ÅA och ger råd i frågor angående rättskydd.
Uttalanden och utlåtanden ÅAS skriver uttalanden och utlåtanden som en del av sin intressebevakning. ÅAS tar aktivt del av den offentliga debatten i frågor som är strategiskt viktiga för ÅAS och dess medlemmar, särskilt i finlandssvensk media.
Påverkning på ämnesnivå ÅAS fortsätter att ge intressebevakningsstöd till ämnesföreningar bl.a. genom uppdaterandet av föreningswikin och studentrepresentantnätverket samt genom träffar med studentrepresentanter och förtroendevalda.
Studentrepresentantnätverket ÅAS upprätthåller ett studentrepresentantsnätverk. I nätverket inkluderas inte bara studentrepresentanter i ÅA:s förvaltande organ utan också specialföreningars högskolepolitiskt ansvariga.
Val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltande organ och arbetsgrupper ÅAS marknadsför synligt och aktivt valen och jobbar på att kraftigt öka intresset för studentrepresentantplatser. ÅAS målsättning är att lyckas öka antalet sökande till de olika studentrepresentatuppdragen.
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ÅAS är aktiv i Hälsoarbetsgrupperna, Studenthälsans lokaldirektioner och delegationer i Åbo och i Vasa. År 2017 fortsätter diskussionen kring studenthälsovårdens finansiering och hur studenthälsovården påverkas av omorganiseringen av social- och hälsovården i Finland (SOTE).
Studiemiljöns sundhet och säkerhet  En utvärdering av studiemiljöns sundhet och trygghet görs med tre års mellanrum vid ÅA. ÅAS deltar aktivt i arbetsgrupperna och uppföljningen.
Tillgänglighetsnätverket (ESTI) I Åbo finns ett tillgänglighetsnätverk för personer som arbetar med dessa frågor inom respektive högskola.
Studiegemenskap ÅAS jobbar tillsammans med STUDS, Nyyti, SHVS, specialföreningar och studentprästerna för att förbättra studiegemenskapen.
 Studerandes ekonomi/utkomst ÅAS samarbetar med Toimeentulotukiverkosto, Studiestödet/FPA och UngInfo för att främja en sund ekonomi bland studerande.
Studentboende ÅAS samarbetar med TYS, Åbo stad, VOAS och Lärkan. ÅAS ekonomisektor upprätthåller Tavasthem samt några hyresbostäder.
Jämlikhet ÅAS samarbetar med ÅA:s jämställdhetskommitté.
Välmående ÅAS samarbetar med styrgruppen för motion, SHVS samt de andra högskolorna för att främja studerandes motion. Pilotprojektet Campussport har satts igång och ÅAS övervakar och utvärderar servicen. ÅAS samarbetar med ÅA med olika hälsofrämjande projekt.
Startpaketslager ÅAS upprätthåller ett gemensamt startpaketslager med TYY, Novium och Turun AMK i Åbo och ett i samarbete med Novium i Vasa.

2.3 Internationella ärenden

Internationella studerande ÅAS håller presentationer, ordnar vid behov rundvandringar i kårhusen och ger information och stöd. ÅAS arrangerar träffar för internationella studeranden och andra möjliga evenemang i samarbete med de andra högskolorna. ÅAS övervakar att de internationella examensstuderande har samma rättigheter som övriga studerande. Uppföljning av terminsavgifternas påverkan och stipendiesystemet samt boendesituationen för bland annat utbytesstuderande är en viktig del av påverkningsarbetet gällande internationella studeranden.

ÅAS samarbetar aktivt med internationella ärenden vid ÅA. ÅAS deltar i orienteringsveckan för utbytesstuderande och är med i tutorutbildningen för utbytestutorerna. ÅAS står till förfogande med råd och hjälp i frågor som tangerar t.ex boende och studenthälsa. ÅAS arbetar för att öka integreringen av internationella studerande i det finska studielivet.

Samarbetspartners ÅAS fortsätter samarbetet med de föreningar som arbetar för våra utbytesstuderandes trivsel etc. (t.ex. ESN i Åbo, ESN i Vasa, ISTU) ÅAS viktigaste samarbetspartner i internationella frågor är studentservice vid Åbo Akademi.

2.4 Evenemang

Welcome party ÅAS ordnar Welcome party januari och i september.
Rosettskrinningen i Åbo ÅAS ordnar den årliga rosettskrinningen under vårvintern och utvecklar konceptet från tidigare år för att locka fler deltagare.
Fastlaskiainen Ordnas på fastlagstisdagen.
Årsfest och årsfestvecka Ordnas 18.2.2017.
Valborg Ordnas 30.4.2017. ÅAS ordnar den traditionella tillställningen på Vårdberget i Åbo samt medverkar i andra sammanhang i Åbo och Vasa på inbjudan.
Specialföreningsmässorna Ordnas på våren.
Gulnäbbsakademierna Ordnas i september.
Gulnäbbschill på Havtornen Ordnas i september.
Gulnäbbssitz i Vasa Ordnas på hösten.
Lilla Wappen i Åbo Ordnas 30.9.2017.
Självständighetsdagens fackeltåg Ordnas 6.12.2017.

3. Styrelsens projekt

 3.1 Uppföljning av ÅAS strategi

Ansvariga: Alla under ledning av styrelsens projektansvarig och styrelseordförande
Tidtabell: Hela året
Beskrivning: Inför verksamhetsåret 2016 tillsattes en strategiarbetsgrupp som under året har arbetat fram en strategi. Efter att gruppen färdigställde strategin är gruppens uppgift slutförd, nästa steg är att implementera det som strategin föreslår.

Arbetet utförs av en arbetsgrupp som består av de i strategiarbetsgruppen som har möjlighet att fortsätta. Dessutom ingår de för verksamhetsåret 2017 valda SO, FO och EDO samt VD. Gruppen får i uppdrag att i början av året göra upp en åtgärdsplan för vilka ändringar man tänkt göra under verksamhetsåret 2017 i linje med strategin.

 3.2 Kommunalvalet 2017

Ansvariga: Styrelseordförande och styrelsens projektansvarige
Tidtabell: Våren 2017
Budget: 500 €
Beskrivning: Nästa kommunalval är 9.4.2017. ÅAS skall vara en aktiv samhällsdebattör i upptakten till valet. Styrelsen bör träffa alla uppställda partier i kommunalvalet i både Åbo och Vasa och med hjälp av samarbetsorganen Grupp 40 000 och Vasa Studerande föra fram studerandes önskemål och åsikter för kandidaterna. ÅAS kan antingen själv eller med andra studentkårer ordna valdebatter eller dylika tillfällen. ÅAS har ansvar för att anställa en koordinator och är arbetsgivare för denna. ÅAS betalar koordinatorns arvode och fakturerar de andra kårerna enligt överenskommen modell.

 3.3 Rättskyddsguide

Ansvariga: Styrelsens projektansvarige och styrelsens ansvarige för medlemsservice
Tidtabell: Hela året
Budget: 300 €
Beskrivning: Studerande är ofta omedvetna om sina rättigheter och skyldigheter som studenter vid ÅA. Därför finns det skäl att skapa en heltäckande guide för studerandes rättigheter och i viss mån skyldigheter. Guiden kunde innehålla t.ex. hur länge en föreläsare har på sig före tenten måste vara rättad. Kostnaderna uppkommer i första hand i form av tryckutgifter.

 3.4 Kårenitguiden

Ansvariga: Styrelsens projektansvarige och styrelsens ansvarige för medlemsservice
Tidtabell: Våren 2017
Budget: 600 €
Beskrivning: Tanken med kårenitguiden är att bredda gulnäbbsguiden så att den når alla studerande. Studerande bör göras mer medvetna om vad en studentkår är och vad den gör eller saker som t.ex. varför man betalar kåravgiften. Kostnaderna uppkommer i första hand i form av tryckutgifter.

 3.5 Studentkårens varumärke

Ansvariga: Styrelsens ansvariga för internationella frågor, information och medlemsservice och den ansvarige för evenemang och projekt
Tidtabell: Våren 2017
Beskrivning: I samband med uppföljningen av strategin borde särskilt fokus sättas på att samla och utveckla tjänster, samarbetsavtal och service som studentkåren erbjuder. Projektet skulle särskilt utgå ifrån att belysa vilken service studentkåren erbjuder och hur denna kunde utvecklas samt kommuniceras åt studentkårens medlemmar. Projektet skulle också ha som mål att förtydliga och utveckla samarbetet med andra aktörer som erbjuder medlemmarna förmåner. Exempelvis studiekortsproducenten Frank, sponsorer till olika evenemang eller produkter och alumnföreningen vid Åbo Akademiker.

 3.6 Utveckling av studentkårens studentrepresentantverksamhet

Ansvariga: De i styrelsen ansvariga för studierelaterade frågor samt styrelsens projektansvarige
Tidtabell: Hela året
Beskrivning: Studentrepresentanter i de olika akademiska organen utgör en central del av studentkårens påverkningsmöjligheter. En stor del av den arbetstid som styrelsen eller anställda kunde använda till konkret påverkningsarbete och förverkligande av olika projekt går nu till att försöka hitta lämpliga kandidater för de olika posterna som ständigt lediganslås. I slutändan blir det ofta så att samma personer sitter i många organ och inte har det intresse och den tid som krävs för att sköta alla uppdrag väl.

För att förbättra verksamheten bör styrelsen under verksamhetsåret 2017 ta ställning till:
– Varför uppdraget inte är attraktivt i den nuvarande formen
– Vad studeranden vet om uppdraget
– Om informationen om lediganslagna uppdrag når en studerande

Och uppgöra en plan för hur:
– Studerande på ett lämpligt sätt informeras om uppdragens innehåll och betydelse för studerandes vardag
– Hur och när studentrepresentanter ska rekryteras till de olika posterna
– Hur uppdraget ska göras attraktivare och ha lägre tröskel
– Hur studentkåren ska utveckla sitt Studrep – nätverk så att man genom detta kan erbjuda den kunskap / samhörighet / stöd som behövs för att få fler med. Samt eventuella andra frågor som uppstår under processen.

Kårstyrelsen redogör sedan på fullmäktiges höstmöte hur arbetet framskridigt och vilka effekter man uppnåt med omstrukturering av verksamheten.

 3.7 Make studentkåren great again!

Ansvariga: SO, FO, valnämndens ordförande och kårvalskoordinator
Tidtabell: Inleds direkt från början 2017, kulminerar i kårvalet på hösten.
Budget: 1000 €, samt arvode för kårvalskoordinator
Beskrivning: Valdeltagandet i studentkårens fullmäktigeval har under en längre tid varit väldigt lågt och ständigt sjunkit sedan början av 1990-talet. För att råda bot på detta så måste man grunda en arbetsgrupp som redan från början av året funderar på vilka nytänkande metoder som ska användas för att höja intresset för studentkårens verksamhet och fullmäktigeval i synnerhet. Är det något som går fel till när vi inte lyckas få kårmedlemmar att ställa upp och rösta i fullmäktigevalet? Projektet kan mycket väl utföras hand i hand med projekt 3.5, men här ska det i främsta hand då fästas uppmärksamhet på ovan nämnda val. Målet med projektet är att fördubbla röstningsaktiviteten i kårvalet 2017 och öka antalet uppställda kandidater till åtminstone 100. Av det budgeterade projektmedlet (1000 €) används 500 € för en ny typ av kårunderstöd med namnet kårvalsunderstöd. Valföreningarna har möjlighet att ansöka om finansiering för att t.ex. trycka upp valaffischer. Det ska inte vara en ekonomisk fråga ifall man kan ställa upp en valförening eller som kandidat i fullmäktigevalet. Den resterande 500 € används för att synliggöra studentkåren och fullmäktigevalet på campusen, i sociala medier och annan media. Med dessa initiativ och lösningar kommer intresset för studentkåren och studentkårens fullmäktigeval 2017 öka.

4. Lista på förkortningar

CLL – Centret för livslångt lärande (gemensamt för ÅA och Novia)
CSK – Centret för språk och kommunikation
DC – Datacentralen, numera ICT-service
ED – Ekonomidirektionen
ESN – Erasmus Student Network
FO – Fullmäktigeordförande
FSF – Finlands studentkårers förbund (på finska SYL)
G40K, R40K, Grupp 40 000 – Kommunalpolitiska gruppen i Åbo
GS – Generalsekreterare
HE – Högskolepolitisk expert
HÖPO – Högskolepolitiska sektorn
HUMAKO – Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ( Humanistiska yrkeshögskolans studerandekår)
IS – Informatör
JUSTUS – Helsingfors Universitets juridikstuderande i Vasa
KS – Kanslisekreterare
LC – Lärcentret
NOVIUM – Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia
O’Diako – Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Studerandekåren vid Diakonia-yrkeshögskolan)
SE – Socialpolitisk expert
SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse
SSHV – Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.
STUBI – Studentföreningen vid enheten för barnpedagogik
STUDS – Studiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi
SO – Styrelseordförande
SOPO – Socialpolitiska sektorn
TUO – Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Studerandekåren vid Yrkeshögskolan i Åbo)
TY – Turun yliopisto (Åbo universitet)
TYY – Turun Yliopiston Ylioppilaskunta (Åbo Universitets Studentkår)
VAMOK – Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Studerandekåren vid Yrkeshögskolan i Vasa)
VD – Verkställande direktör för ekonomisektorn
VL – Verksamhetsledare för Havtornen
VO – Styrelsens vice ordförande
VY – Vaasan Yliopisto ( Vasa Universitet)
VYY – Vaasan Yliopiston Ylioppil ( Vasa Universitets Studentkår)
ÅUF – Åbolands Ungdomsförbund