Intressesektorns verksamhetsplan 2018

Studentkåren har till uppgift att vara en förenande länk för studerandena vid Åbo Akademi samt att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studerandes roll i samhället.

Åbo Akademis Studentkårs stadgar 1 §

1. Inledning

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med självstyre, lagstadgad i universitetslagen (558/2009) och lag om införande av universitetslagen (559/2009). ÅAS verkar i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. ÅAS har ca 5000 medlemmar.

ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Intressebevakningsarbetet förs på tre olika nivåer: på ett nationellt plan, på de studieorter där ÅAS medlemmar är aktiva och inom Åbo Akademi. ÅAS målsättning är att alla studerande ska ha likvärdiga möjligheter till studier, studierelaterad service och studieliv. ÅAS arbete ska genomsyras av jämlikhet och kårgemenskap. Som den enda svenskspråkiga studentkåren vid ett mångvetenskapligt universitet har ÅAS ett speciellt samhälleligt och svenskspråkigt ansvar.

2. Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Studentkårens styrelsesammansättning kan årligen anpassas efter organisationens behov. Styrelsen består år 2018 av styrelseordförande och vice ordförande samt av fem övriga styrelsemedlemmar. Förutom vice ordförandeskapet innehar vice ordförande även andra av de nedan listade ansvarsområden. Styrelsen beslutar om ansvarsfördelningen internt.

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden är indelade enligt följande:

 • Två styrelsemedlemmar med ansvarsområdet intressebevakning Åbo:
  • Studierelaterade ärenden och högskolepolitik
  • Välmående, jämlikhet och socialpolitik
  • Internationella ärenden
  • Stadsrelationer
 • En styrelsemedlem med ansvarsområdet intressebevakning Vasa:
  • Studierelaterade ärenden
  • Välmående och jämlikhet
  • Stadsrelationer

Tre styrelsemedlemmar vars ansvarsområden fördelas sinsemellan utgående från följande områden:

 • Evenemang Åbo
 • Evenemang Vasa
 • Specialföreningar Åbo
 • Specialföreningar Vasa
 • Kommunikation
 • Näringsliv
 • Arbetsliv
 • Tutor- och gulnäbbsverksamhet
 • ÅAS 100
 • Projektansvarig

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden utgörs av följande:

 • Styrelseordförande: helhetsansvar, verksamhetsstyrning
 • Vice ordförande: styrelseordförandes ställföreträdare
 • Evenemang: koordinering av alla evenemang på respektive ort.
 • Specialföreningar: ansvarig för kontakten till specialföreningarna på respektive ort.
 • Kommunikation: ansvarig för informationsspridning och kommunikationen mellan studentkåren och medlemmarna.
 • Näringsliv: ansvarig för skapandet, upprättandet och utvecklandet av näringslivskontakter, sponsorer och samarbetspartners.
 • Arbetsliv: ansvarig för utvecklandet av arbetslivsrelaterad verksamhet.
 • Tutor- och gulnäbbsverksamhet: ansvarig för gulnäbbsinformation och kårhusrundvandringar. Ansvarig för kontakten till tutorerna och utbildandet av tutorer och uppföljning av tutorernas arbete.
 • ÅAS 100: planering, skapande och stöd gällande koordinerandet av jubileumsåret tillsammans med ÅAS100 -kommittén.
 • Projektansvarig: ansvarig för projektens uppföljning och verkställande.
 • Studierelaterade ärenden: samarbetsansvarig för studentrepresentanter och det högskolepolitiska nätverket. Upprätthålla kontakten till ÅA och bevaka studenternas studie- och utbildningsrelaterade intressen inom Åbo Akademi.
 • Högskolepolitik: Ansvarig för att följa med och i samråd med resten av styrelsen ta ställning till nationella högskolepolitiska frågor.
 • Internationella ärenden: ansvarig för ärenden som berör utbytesstudenter och internationella magisterstuderande.
 • Välmående och jämlikhet: ansvarig för frågor som gäller boende, hälsovård, välmående och jämlikhet med studierna, kontakt med relevanta aktörer på studieorten och ÅA.
 • Socialpolitik: ansvarig för att följa med och i samråd med styrelsen ta ställning till nationella frågor som gäller studerandes hälsovård, välmående, inkomster och studiestöd samt boende. Ansvarar för kontakten till relevanta aktörer nationellt.
 • Stadsrelationer: ansvarig för kontakten till kommunala beslutsfattare på studieorten, samt ansvarig för att studerandes tankar och åsikter förs fram och studerandes röst hörs i staden. Koordinering av påverkningssamarbetet med andra student- och studerandekårer.

I arbetsfördelningen mellan styrelsemedlemmarna i Åbo och Vasa tar man hänsyn till ändamålsenlighet och resurser. Styrelsen är tillsammans ansvariga för verksamheten. Vid valet av styrelsemedlemmar beaktas regional spridning.

2.1         Sekretariatet

ÅAS sekretariat består av en generalsekreterare (GS), en expert inom intressebevakning, en informatör (IS), en kanslisekreterare (KS) och en verksamhetsledare för Havtornen (VL). Sekreterarna och experten fungerar som sakkunniga och bereder ärenden inför möten. Kårkansliets kundservice och stödfunktioner sköts av KS i Åbo och VL i Vasa. KS, VL och IS arbetar även en del av arbetstiden för ekonomisektorn. Utöver detta kan personer anställas för förverkligandet av särskilda projekt inom budgetens ramar.

Som ansvarsfull arbetsgivare värnar ÅAS om sin personal. De anställdas arbetsmängd ska vara rimlig i förhållande till arbetstiden och den fysiska arbetsmiljön ska vara trygg och säker. Personalen ska förses med ändamålsenliga arbetsstationer och effektiv arbetsutrustning. ÅAS erbjuder sina anställda möjligheter till personalutbildning och upprätthåller en atmosfär som bejakar inlärning och personlig utveckling. För att främja personalens fysiska hälsa erbjuder ÅAS intressesektorns anställda Smartum motions- och kultursedlar under år 2018.

2.2        Intressesektorns ekonomi

Den ekonomiska grunden för ÅAS verksamhet bör fortsättningsvis utgöras av medlemsavgiften som ÅAS bär upp av grundexamensstuderande och de forskarstuderande som önskar vara medlemmar. Medlemsavgiften bibehålls på samma nivå som år 2017-2018.

3. ÅAS kontinuerliga verksamhet 2018

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) övervakar aktivt de i den kontinuerliga verksamheten nämnda modulerna och temata. Vissa moduler och temata kräver tidvis ett proaktivt grepp, kortsiktigt eller över flera år. Arbetet med den kontinuerliga verksamheten regleras och utförs i enlighet med studentkårens gällande policydokument och strategi.

Modul Beskrivning och aktuellt för 2018

3.1         Allmän verksamhet

Medlemsservice ÅAS upprätthåller medlemsservice i Åbo och Vasa. ÅAS strävar kontinuerligt till att erbjuda sina medlemmar förmåner via bl.a. studiekortsproducenten Frank. Om de tjänster som ÅAS erbjuder, exempelvis trakasseriombuden, juristen och studerandes rättsskydd i allmänhet informerar ÅAS med jämna mellanrum. En Kårkalender och en informationsguide görs inför varje höst. ÅAS informerar även medlemmarna om de utrymmen i kårhusen som finns till förfogande. Föreningswikin bör hållas uppdaterad.
Samhällsansvar Under 2018 doneras en av fullmäktige i samband med budgeten bestämd summa till ett av detsamma fastställt välgörande ändamål. ÅAS deltar även i Röda Korsets Hungerdagsinsamling. Det ordnas blodgivning en gång per termin samt kurs i första hjälp en gång per år.
SEKSMYY SEKSMYY är ett samarbetsorgan för de stora och mellanstora studentkårerna vid mångdisciplinära universitet i södra Finland. ÅAS deltar aktivt i verksamheten.
Grupp 40 000 Det kommunalpolitiska samlingsnamnet för student- och studerandekårerna i Åbo. ÅAS tillämpar det kommunalpolitiska programmet samt fastslår klara och tydliga mål för det kommunalpolitiska påverkningsarbetet. Gruppen planerar sin verksamhet inför och efter landskapsvalet 2018.
Vasa studerande r.f. Samarbetsorgan för student- och studerandekårerna i Vasa. ÅAS deltar aktivt i utformningen av föreningens verksamhet.
Intressebevakning i Jakobstad ÅAS samarbetar med StuBi för att hålla kontakten och föra dialog om studierelaterade ärenden i samband med flytten av barnträdgårdslärarutbildningen till Vasa.
Tutorutbildning ÅAS är med på tutorutbildningarna och presenterar studentkårens verksamhet och funktion samt det stöd som studentkåren erbjuder. ÅAS arbetar aktivt för att få en större roll i och ett större inflytande på innehållet i ÅA:s tutorutbildning.
Gulnäbbar ÅAS håller presentationer, ordnar rundvandringar i kårhusen och evenemang för gulnäbbarna samt ger information och stöd.
Kontakten till specialföreningar Inom ÅAS verkar närmare 80 specialföreningar. Dessa har en väldigt viktig uppgift som samlingspunkt för studerande och som kanal för aktivt medborgarskap. ÅAS ger specialföreningarna stöd i verksamheten och ordnar ordförandeträffar, höpoträffar och föreningsträffar.
Specialföreningsmedel Specialföreningsmedlen lediganslås i mars 2018 och delas ut enligt de kriterier som styrelsen lägger upp.
Projektmedel Projektmedlen lediganslås i april 2018 och delas ut enligt de kriterier som styrelsen lägger upp.
Övriga understöd och stipendier Övriga understöd och stipendier delas ut enligt tidigare principer och reglementen.
Utskott På sitt konstituerande möte tillsätter fullmäktige utskott där intresse finns. Ett utskott för FSF –ärenden kunde övervägas.
Kårval Kårval ordnas hösten 2019

3.2        Studierelaterade ärenden

Utbildningens och undervisningens kvalitet Studentkåren fortsätter vara med och aktivt bevaka utbildningens och undervisningens kvalitet i samarbete med Åbo Akademi.
Bevakning av ÅA:s verksamhet ÅAS bevakar ÅA:s verksamhet, speciellt för år 2018 är införandet av nya magisterutbildningarna och utfallet av införandet av terminsavgifter för studerande från utanför EU/ETA-området. ÅAS skall sträva till att studentrepresentanter fortsättningsvis finns på alla nivåer i beslutsfattandet.
Bevakning av den nationella strukturella utvecklingen inom högskoleutbildningen. ÅAS bevakar den nationella strukturella utvecklingen inom högskoleutbildningen. I första hand sker detta genom FSF.
Kontakt till ÅA:s förvaltning ÅAS upprätthåller kontakten till ÅA:s förvaltning genom månatliga rektorsluncher i Åbo och torsdagsmöten i Vasa. Styrelsen träffar även övrig förvaltande personal, särskilt vid universitetsservice.
Rådgivning i ärenden som gäller studerandes rättskydd ÅAS bevakar studerandes rättigheter inom ÅA och ger råd i frågor angående rättskydd.
Uttalanden och utlåtanden ÅAS skriver uttalanden och utlåtanden som en del av sin intressebevakning. ÅAS tar aktivt del av den offentliga debatten i frågor som är strategiskt viktiga för ÅAS och dess medlemmar, särskilt i finlandssvensk media.
Påverkning på ämnesnivå ÅAS fortsätter att ge intressebevakningsstöd till ämnesföreningar bl.a. genom uppdaterandet av föreningswikin och studentrepresentantnätverket samt genom högskolepolitiska nätverkets träffar.
Studentrepresentantnätverket ÅAS upprätthåller ett studentrepresentantsnätverk. I nätverket inkluderas inte bara studentrepresentanter i ÅA:s förvaltande organ utan också specialföreningars högskolepolitiskt ansvariga.
Val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltande organ och arbetsgrupper ÅAS marknadsför synligt och aktivt valen och jobbar på att kraftigt öka intresset för studentrepresentantplatser. ÅAS målsättning är att lyckas öka antalet sökande till de olika studentrepresentatuppdragen.
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ÅAS är aktiv i Hälsoarbetsgrupperna, Studenthälsans lokaldirektioner och delegationer i Åbo och i Vasa. År 2018 fortsätter diskussionen kring studenthälsovårdens finansiering och hur studenthälsovården påverkas av omorganiseringen av social- och hälsovården i Finland (SOTE).
Studiemiljöns sundhet och säkerhet En utvärdering av studiemiljöns sundhet och trygghet görs med tre års mellanrum. vid ÅA. ÅAS deltar aktivt i arbetsgrupperna och uppföljningen.
Tillgänglighetsnätverket (ESTI) I Åbo finns ett tillgänglighetsnätverk för personer som arbetar med dessa frågor inom respektive högskola.
Studiegemenskap ÅAS jobbar tillsammans med STUDS, Nyyti, SHVS, specialföreningar och studentprästerna för att förbättra studiegemenskapen.
Studerandes ekonomi/utkomst ÅAS samarbetar med Toimeentulotukiverkosto, FPA och UngInfo för att främja en sund ekonomi bland studerande.
Studentboende ÅAS samarbetar med TYS, Åbo stad, VOAS och Lärkan. ÅAS ekonomisektor upprätthåller Tavasthem samt några hyresbostäder.
Jämlikhet ÅAS samarbetar med ÅA:s jämställdhetskommité.
Välmående ÅAS samarbetar med styrgruppen för motion, SHVS samt de andra högskolorna för att främja studerandes motion. Campussport ordnar motionstjänster i Åbo. ÅAS övervakar och utvärderar och jobbar aktivt för förbättrade motionstjänster i Åbo och Vasa.  ÅAS samarbetar med ÅA med olika hälsofrämjande projekt.
Startpaketslager ÅAS upprätthåller ett gemensamt startpaketslager med TYY, Novium och Turun AMK i Åbo och ett i samarbete med Novium i Vasa.

3.3        Internationella ärenden

Internationella studerande ÅAS håller presentationer, ordnar vid behov rundvandringar i kårhusen och ger information och stöd. ÅAS arrangerar träffar för internationella studeranden och andra möjliga evenemang i samarbete med de andra högskolorna. ÅAS övervakar att de internationella examensstuderande har samma rättigheter som övriga studerande. Uppföljning av terminsavgifternas påverkan och stipendiesystemet samt boendesituationen för bland annat utbytesstuderande är en viktig del av påverkningsarbetet gällande internationella studeranden.

ÅAS samarbetar aktivt med internationella ärenden vid ÅA. ÅAS deltar i orienteringsveckan för utbytesstuderande och är med i tutorutbildningen för utbytestutorerna. ÅAS står till förfogande med råd och hjälp i frågor som tangerar t.ex boende och studenthälsa. ÅAS arbetar för att öka integreringen av internationella studerande i det finska studielivet.

Samarbetspartners ÅAS fortsätter samarbetet med de föreningar som arbetar för våra utbytesstuderandes trivsel etc. (t.ex. ESN i Åbo, ESN i Vasa, ISTU) ÅAS viktigaste samarbetspartner i internationella frågor är studentservice vid Åbo Akademi.

3.4        Evenemang

Welcome party ÅAS ordnar Welcome party januari och i september
Rosettskrinningen i Åbo ÅAS ordnar den årliga rosettskrinningen under vårvintern och utvecklar konceptet från tidigare år för att locka fler deltagare.
Fastlaskiainen Ordnas på fastlagstisdagen.
Årsfest och årsfestvecka Ordnas 17.2.2018.
Valborg Ordnas 30.4.2018. ÅAS ordnar den traditionella tillställningen på Vårdberget i Åbo samt ordnar andra evenemang i Åbo och Vasa.
Specialföreningsmässorna Ordnas på våren.
Gulnäbbsakademierna Ordnas i september.
Gulnäbbsevenemang på Kåren Ordnas i september
Gulnäbbschill på Havtornen Ordnas i september.
Gulnäbbssits i Vasa Ordnas på hösten.
Lilla Wappen i Åbo Ordnas 30.9.2018.
Självständighetsdagens fackeltåg Ordnas 6.12.2018.

4. Åbo Akademis Studentkårs projekt 2018

4.1         Öka kontakten till specialföreningarna

Tidtabell: Hela året med betoning på början av verksamhetsåret
Budget: 400€

Beskrivning: I ljus av år 2017 bedrifter angående införandet av ordförandeträffar och höpo-nätverket är det högst önskvärt att dessa nätverk skulle utvecklas under det kommande verksamhetsåret. Således bör ett projekt med mål att skapa struktur i kontakten till specialföreningarna inrättas. Även nya koncept för samarbete kan och bör utvecklas. Kontakten med specialföreningarna bör bli kontinuerlig och regelbunden för att möjliggöra ett närmare samarbete med specialföreningarna och föra studentkåren närmare medlemmarna.

I samband med Höponätverkets utveckling förbättras kontakten till specialföreningarna med betoning på ämnesföreningarna. Ämnesföreningarnas styrelser uppmanas utse en styrelsemedlem som kan ta del av nätverket och på så vis förbättra intressebevakningen internt inom ÅA och förbättra kommunikationen mellan ÅAS och föreningarna i studierelaterade ärenden.

Olika träffar för specialföreningarnas styrelser, t.ex. utbildningar, kaffe/frukost bör ordnas för att också ha kontakt med andra i styrelserna. Till denna kategori hör också träffar med studentrepresentanter. Dessa träffar skall bestå av en salig blandning av utbildningar och mer informella sammankomster.

4.2        Landskapsvalet 2018

Tidtabell: Arbetet förbereds på våren 2018 men med betoning på hösten 2018

Budget: 200€

Beskrivning:  Landskapsvalet ordnas för första gången hösten 2018. ÅAS skall vara en aktiv samhällsdebattör i upptakten till valet och studentkåren uppmuntrar sina medlemmar att påverka och rösta i valet. Detta görs genom att informera studerande om vad som hör till landskapens uppgifter, beslutsfattandet på landskapsnivån och hur detta påverkar studerandes liv. Informationskampanjen inleds redan på våren och pågår till hösten.

Påverkningsarbetet görs via Grupp 40 000 i Åbo och i samråd med andra student- och studerandekårer i Vasa.  Kampanjens mål skall vara att skapa ÅAS lika god kontakt med beslutsfattarna på landskapsnivå som redan finns i Åbo och Vasa. Styrelsen träffar alla uppställda partier i Åbo och Vasa och föra fram studerandes önskemål och åsikter för kandidaterna.  ÅAS kan antingen själv eller med andra student- och studerandekårer ordna valdebatter eller dylika tillfällen. Påverkningskampanjen planeras under våren utgående från Grupp 40 000 kommunalpolitiskt program och aktuella teman i Egentliga Finland och Österbotten och genomföras under hösten före och efter valet.

4.3        Hur får vi folk till våra kårhus?

Tidtabell: Hela året

Budget: 600€

Beskrivning: För att främja en mer ändamålsenlig användning av kårhuset i Åbo och Havtornen i Vasa bör ett projekt utformas. Projektets ändamål bör vara att få kåreniterna till Kåren och Havtornen. För att uppnå detta bör evenemang ordnas regelbundet i husen. Även möjligheten att ordna möten på Kåren och Havtornen bör främjas. De evenemang studentkåren anordnar bör vara lockande och klart profilerade för att skapa en slags helhet. I Åbo bör uppdelningen mellan kåreniternas och restaurang Kårens användning av huset utvärderas och utvecklas.

En projektplan samt delmål som ska uppnås sätts upp genast i början av året samt under våren fundera ut en mer strategisk plan inför höstens verksamhet på Kåren och på Havtornen. För att ta reda på vad som skulle locka kårmedlemmar kan en poll av valfri sort arrangeras på sociala medier. Man bör fundera på hur man kan på ett lockande och ändamålsenligt sätt marknadsföra utrymmen som finns i kårhuset. Därtill behövs också en utredning göras för att förenkla bokning samt informationen om de olika utrymmen.

4.4          Utveckling av intressebevakningskommunikationen

Tidtabell: Hela året, med betoning på våren

Budget: 400€

Beskrivning: Målet med projektet är att skapa en kommunikationsmodell för att göra intressebevakningsfrågor mer attraktiva och för att väcka intresse inom högskole- och socialpolitiska frågor. Intressebevakningskommunikation innefattar kommunikation på alla våra informationskanaler, inklusive studrepmejl, information till specialföreningar, det högskolepolitiska nätverket och sociala media.

Under 2018 ska studentkåren fundera på och komma fram till lösningar för att göra intressebevakning mer synligt på våra informationskanaler, så att våra medlemmar blir uppdaterade om aktuella händelser. Under projektets gång är det viktigt att vi bedömer vilken information som ska kommuniceras utåt, på vilket sätt och till vilken målgrupp. En klar kommunikationsplan skall göras föra att tydliggöra vad som läggs ut, när och av vem. I fortsättningen ska intressebevakningsfrågor kommuniceras på ett tydligt och enhetligt sätt.

Genom en strategisk, välplanerad och genomtänkt intressebevakningskommunikation kan vi öka medvetenhet och intresse i aktuella frågor bland våra medlemmar, samt ge en proffsig bild av vårt intressebevakningsarbete. Detta i sin tur kan bidra till ökat intresse bland medlemmar att vara med och påverka sin studievardag och aktivera sig som t.ex. studentrepresentant.

5. Lista på förkortningar

CLL – Centret för livslångt lärande (gemensamt för ÅA och Novia)

CSK – Centret för språk och kommunikation

DC – Datacentralen, numera ICT-service

ED – Ekonomidirektionen

ESN – Erasmus Student Network

FO – Fullmäktigeordförande

FSF – Finlands studentkårers förbund (på finska SYL)

G40K, R40K, Grupp 40 000 – Student- och studerandekårernas kommunalpolitiska samarbetsorgan i Åbo

GS – Generalsekreterare

HE – Högskolepolitisk expert

HÖPO – Högskolepolitiska sektorn

HUMAKO – Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Humanistiska yrkeshögskolans studerandekår)

IS – Informatör

JUSTUS – Helsingfors Universitets juridikstuderande i Vasa

KS – Kanslisekreterare

LC – Lärcentret

NOVIUM – Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia

O’Diako – Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Studerandekåren vid Diakonia-yrkeshögskolan)

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse

SSHV – Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.

STUBI – Studentföreningen vid enheten för barnpedagogik

STUDS – Studiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi

SO – Styrelseordförande

SOPO – Socialpolitiska sektorn

TUO – Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Studerandekåren vid Yrkeshögskolan i Åbo)

TY – Turun yliopisto (Åbo universitet)

TYY – Turun Yliopiston Ylioppilaskunta (Åbo Universitets Studentkår)

VAMOK – Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Studerandekåren vid Yrkeshögskolan i Vasa)

VD – Verkställande direktör för ekonomisektorn

VL – Verksamhetsledare för Havtornen

VO – Styrelsens vice ordförande

VY – Vaasan Yliopisto (Vasa Universitet)

VYY – Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunta (Vasa Universitets Studentkår)

ÅUF – Åbolands Ungdomsförbund