Strategins åtgärdsprogram

Godkänd av fullmäktige på sitt 09/17 möte.

Processen

Åbo Akademis Studentkårs strategi godkändes på fullmäktiges möte 07/16. Därefter tog fullmäktige beslutet att tillsätta strategins åtgärdsgrupp vars uppgift var att implementera strategin till verksamheten. Arbetsgruppen bestod av GS, SO, FO, VD, EDO samt studeranderepresentanterna Norrback, Lindqvist, Stenström, Nylund och Snellman. Arbetsgruppen slutförde åtgärdsprogrammet tillsammans med ÅAS personal.

Uppföljningen

Uppföljningen av strategin samt strategins åtgärdsprogram sker en gång per fullmäktigeperiod, under första mandatperiodens höstmöte. Då kan fullmäktige ta ställning till ifall det krävs en revidering av någondera av dokumenten och i så fall tillsätta arbetsgrupper till uppdraget.

Åtgärdsprogrammets mål

1. Kommunikationsplan

MÅL: Målet är att tydliggöra kommunikationen och att skapa en kommunikationsmodell. Genom en strategisk, välplanerad och genomtänkt intressebevakningskommunikation kan vi öka medvetenhet och intresse i aktuella frågor bland våra medlemmar, samt ge en proffsig bild av vårt intressebevakningsarbete.

ÅTGÄRD: Projektet ”Utveckling av intressebevakningskommunikationen” är tillsatt i verksamhetsplanen för år 2018 som ett skilt projekt.

TIDTABELL: 2018

ANSVARSPERSON: Styrelsen och personalen

2. ÅAS roll gentemot FSF

MÅL: ÅAS långsiktiga mål är att öka det egna inflytande inom FSF (Finlands Studentkårers Förbund), med konkreta mål som att säkerställa att allt material kommer samtidigt till alla studentkårer.

ÅTGÄRD: Ett åtgärds steg är att skapa ett FSF-utskott till fullmäktige, utskottets skulle ledas av fullmäktiges första vice ordförande.

TIDTABELL: 2018–2019, pågående

ANSVARSPERSON: Fullmäktige

3. Utvecklande av medlemsförmånerna

MÅL: Vi är medlemmarnas och specialföreningarnas närmaste stöd.

ÅTGÄRD: Skapa en handlingsplan för att förbättra och att utveckla ÅAS medlemsförmåner

TIDTABELL: 2018–2019

ANSVARSPERSON: Styrelsen och personal

4. Årsklocka och evenemangsbaserade dokument

MÅL: Årets styrelse tillsammans med arbetsgruppens medlemmar börjar utveckla en årsklocka samt dokument för årligen upprepande evenemang för att hämta en viss kontinuitet och trygghet till verksamheten. Målet omfattar således även utvecklandet av dokumentationen av styrelseuppgifterna och ÅAS evenemang.

ÅTGÄRD: Skapande av ett fungerande verktyg som stöder i planeringen av verksamheten.

TIDTABELL: 2018–2019

ANSVARSPERSON: Styrelsen, fullmäktiges presidium samt personal

5. De gemensamma hoten om fastigheternas framtid

MÅL: En av strategins byggstenar specificerar att våra utrymmen skall vara lockande och ändamålsenliga, därav finns det även behov av att sammanfatta de möjliga hoten. Sammankopplingen till strategin = Byggsten Studenter först ” våra utrymmen är lockande och ändamålsenliga”

ÅTGÄRD: Sammanfattandet av hoten gällande fastigheternas framtid

TIDTABELL: 2018-2019

ANSVARSPERSON: Ekonomidirektionen

6. Utvecklande av ÅAS utbildningar

MÅL: Målet innebär utvecklandet och utformandet av utbildningar för både, styrelsen, personalen, fullmäktige, studentrepresentanter, d.v.s. för alla som på något sätt representerar organisationen.” Vi utbildar alla som representerar vår organisation och våra medlemmar”, ÅAS strategi.

ÅTGÄRD: Dokumentera tydligt de olika utbildningarna som bör hållas och sammanfatta dem i ett internt dokument.

TIDTABELL: 2017-2018

ANSVARSPERSON: Strategins arbetsgrupp och personal