Strategins åtgärdsprogram

Godkänd av fullmäktige på sitt 06/21 möte.

Processen

Åbo Akademis Studentkårs strategi godkändes på fullmäktiges möte 07/16. Därefter tog fullmäktige beslutet att tillsätta strategins åtgärdsgrupp vars uppgift var att implementera strategin till verksamheten.

Uppföljningen

Uppföljningen av strategin samt strategins åtgärdsprogram sker en gång per fullmäktigeperiod, under första mandatperiodens höstmöte. Då kan fullmäktige ta ställning till ifall det krävs en revidering av någondera av dokumenten och i så fall tillsätta arbetsgrupper till uppdraget.

Åtgärdsprogrammets mål

1. ÅAS <3 SPECIALFÖRENINGAR

ÅAS är specialföreningarnas närmaste stöd. Det övergripande målet för ÅAS och ÅAS specialföreningar är att skapa ett närmare samarbete som gynnar båda parterna.

1.1. Stöd av ÅAS (2022–2023)

ÅAS utrymmen är föreningarnas förstaval vid planering av evenemang. Utrymmen lämpar sig till mångsidig verksamhet. ÅAS bidrag söks årligen av minst hälften av specialföreningarna. För att uppnå detta bör ÅAS genomföra dessa handlingar:

 • Utdela de ekonomiska bidragen till varierande aktiviteter som gagnar kårmedlemmar
 • Vidareutveckla ett rättvist och fungerande utdelningssytem för specialföreningsutrymmen på båda orterna
 • Stödja föreningarna i ordnandet av verksamhet på både svenska och engelska, för att inkludera även internationella studerande
 • Fortsatt utöka och utveckla stödnätverk för föreningar, exempelvis via ordförandenätverk och fadderträffar
 • Utforma en enkät där föreningarna kan svara på hur de anser ÅAS bäst kan stödja dem

MÄTARE:

 • Mängden och utsträckningen av möten ÅAS och specialföreningarna emellan
 • Andelen av föreningar som har minst en fadderträff i året
 • Andelen föreningar som ansöker om bidrag från ÅAS
 • Svaren på föreningsenkäten

ANSVARSPERSONER:

Styrelsen, personalen.

2. Inkluderande ÅAS

ÅAS jobbar för att både den egna verksamheten och verksamheten inom specialföreningar och Åbo Akademi ska vara så inkluderande som möjligt. Under perioden sätts speciell fokus på tillgänglig kommunikation, möjliggörandet av internationella studenters deltagande, samt
en trakasserifri universitetsmiljö.

2.1. Tillgänglighetstänk genomsyrar verksamheten (2022–2023)

Det ska vara lätt att ta del av den information som ÅAS delar och de evenemang som ÅAS ordnar. ÅAS jobbar för att öka transparensen i beslutsfattande och påverkningsarbete. Också utbytesstuderanden bör i allt högre grad inkluderas i både ÅAS, specialföreningars och ÅA:s verksamhet. Internationella studenter ses som en väsentlig och viktig del av studentkulturen och universitetssamfundet. ÅAS stödjer sina föreningar i arbetet gentemot att bli allt mer inkluderande. Därför utför ÅAS följande handlingar:

 • Nyheter och information publiceras på både svenska och engelska i den utsträckning att alla kårmedlemmar kan ta del av den information som är väsentlig för dem
 • Inlägg som publiceras på sociala medier innehåller syntolkning
 • Transparensen i verksamheten och beslutsfattandet ökas genom tydliga och tillgängliga dokument
 • Internationella studeranden och utbytesstuderanden engageras i verksamheten
 • I evenemangsbeskrivningar inkluderas tillgänglighetsinformation

MÄTARE:

 • I vilken mån publicerad information och ordande evenemang är tvåspråkiga
 • Tillgängligheten till evenemang och på sociala medier
 • Engelskspråkiga studenters deltagande i ÅAS, ÅA:s och specialföreningars verksamhet

ANSVARSPERSONER:

Styrelsen, personalen

3. ÅAS som intressebevakare

ÅAS är en aktiv del av utvecklingen av universitetet och studentrörelsen, och vågar förnya sig själv. ÅAS intressebevakning är en helhet av styrelsens, personalens och studentrepresentanternas insatser, och alla parters insatser ses som värdefulla.

3.1. Betydelsefullt studentrepresentantskap

 • ÅAS utser studentrepresentanter till olika organ inom ÅA och andra samarbetsparter. Studentrepresentanternas uppgift är att föra fram studenters talan, och för detta uppdrag skall de få behövligt stöd och utbildning från ÅAS. Genom dessa handlingar uppnås målen:
 • ÅAS uppehåller kontinuerlig och systematisk kontakt till studentrepresentanter, för ökat kunskapsbyte ÅAS och studentrepresentanter emellan
 • ÅAS marknadsför studentrepresentatsuppdrag via olika kanaler och även med hjälp av specialföreningarna, för att öka mängden studenter som nås och för att öka diversiteten bland sökande
 • ÅAS och universitetet förtydligar tillsammans studenternas roll och påverkansmöjligheter i samtliga organ

MÄTARE:

 • Antalet sökande till de olika studentrepresentantplatserna
 • Insamlad feedback av representanterna
 • Diversiteten bland representanterna och de sökande

ANSVARSPERSONER:

Studentombud, styrelsemedlemmar med ansvarsområdet högskolepolitik

4. Hållbart ÅAS

Hållbarhetstänk genomsyrar verksamheten på ÅAS. Beslut fattas med miljön och den egna miljöplanen i åtanke, och specialföreningar utbildas och vägleds i frågor gällande hållbarhet. ÅAS samarbetar med universitetet och andra aktörer, för att tillsammans utveckla en hållbar studiemiljö.

4.1. Koldioxidneutralt ÅAS (2022–2024)

ÅAS ska vara en vägledare i arbetet för en mer hållbar verksamhet. Till detta hör kartläggning av hurdant avtryck verksamheten lämnar efter sig och uppgörandet av en strukturerad plan för att minska på utsläppen. Därför bör ÅAS utföra följande handlingar:

 • Kartläggning av koldioxidutsläpp i ÅAS verksamhet (2023)
 • Uppgörandet av vägkarta till koldioxidneutralitet (2024)

MÄTARE:

 • ÅAS har utfört en kartläggning på koldioxidutsläpp
 • En vägkarta har framställts på hur man når koldioxidneutralitet

ANSVARSPERSONER:

Styrelsen, generalsekreteraren, ekonomidirektionen & personalen

5. Medlemskap i ÅAS

Alla examensstuderande vid Åbo Akademi är medlemmar i ÅAS. Även forskarstuderande kan bli kårmedlemmar. Detta betyder att ÅAS representerar en grann skara av personer, med olika behov och olika önskemål av tjänster.

5.1 Meningsfullt medlemskap (2022)

Det är av ytterst vikt för ÅAS att kunna erbjuda tjänster och stöd som medlemmarna uppskattar och har nytta av i sin vardag. ÅAS nuvarande tjänster ska vara väl kända och använda. Utvecklingen av tjänsterna ska vara en kontinuerlig process. Medlemskapet i ÅAS ska vara meningsfullt nu och i framtiden. Därför utför ÅAS följande handlingar:

 • Kartläggning av ÅAS fastigheter, tjänster och dess utvecklingsbehov genom en medlemsenkät
 • Analyserande av svaren samt eventuella handlingar
 • Överseende av relevansen av ÅAS mediainnehåll för medlemmarna

MÄTARE:

 • Användningsgraden av tjänster och utrymmen
 • Andelen medlemmar som upplever medlemskapet meningsfullt

ANSVARSPERSONER:

Styrelsen, generalsekreterare & verkställande direktör