Miljöplan

1.   Förord

Syftet med planen är att den ska fungera som ett levande instrument som genomsyrar hela ÅAS verksamhet genom att fastställa allmänna principer för att beakta miljöaspekter.

2.  Allmänna principer

  • ÅAS beaktar alltid miljöaspekterna av verksamheten.
  • ÅAS prioriterar att i mån av möjlighet välja de miljövänligaste alternativen.
  • ÅAS samlar vid behov in information, resurser och övrigt kunnande om miljömedvetenhet och −vänlighet för att understöda den egna verksamheten och potentiellt stöd till ÅAS special­föreningar.

3.  Intressesektorns egen verksamhet

Eftersom Åbo Akademis Studentkår är verksam på flera orter ska respektive orter kunna delta i styrelse-, fullmäktige- och utskottsmöten. För att underlätta att personer från olika orter sammanträder prioriteras videokonferens. Styrelsens och kanslipersonalens resor bokas enligt det förmånligaste resesättet och miljöfaktorer beaktas. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden under terminerna och då ordnas transport (t.ex. med buss) till den ort där mötet hålls.

För fortsatt goda rutiner beaktas åtminstone följande i den dagliga verksamheten inom intressesektorn:

  • Dokumentutskrifter görs dubbelsidigt och med två dokumentsidor per sida.
  • Pappersinsamlingslådor ska finnas på lättillgängliga ställen och med tillräcklig frekvens.
  • Sorteringsinstruktioner ska finnas på de ställen där det finns skräpkorgar och återvinningslådor.

På längre sikt bör en helhetsöversikt skapas för att med eftertanke och strategiskt övervägande kunna prioritera och bedöma behovet av produktion samt införskaffning av material.

4. Specialföreningars verksamhet

Den verksamhet som specialföreningarna bedriver och som äger rum i ÅAS utrymmen omfattas av ÅAS miljöprinciper. Således är det av vikt att det i de av ÅAS utrymmen som specialföreningar använder sig av, finns hjälpmedel som underlättar följandet av ÅAS miljöprinciper.

5.  ÅAS utrymmen

ÅAS fastigheter, Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa, har representationsutrymmen som förutom av ÅAS bland annat används av specialföreningar och kårmedlemmar. Till dem hör på Kåren Marlirummet och en bastu, och i Havtornen ett vardagsrum och en bastu.

ÅAS ser till att det i dessa utrymmen finns goda förutsättningar för att ordna evenemang utgående från den rådande allmänna praxisen gällande hållbarhet och miljövänlighet. Detta kan exempelvis göras genom att prioritera en servis av hållbara kärl för att undvika avfallet engångskärl för med sig.

Utöver det uppmuntrar och möjliggör ÅAS även god avfallssortering, samt informerar tydligt om förfaranden och dylik relevant information, i dessa utrymmen.

6.  Externt miljöarbete

ÅAS använder kanalerna för kommunal och nationell påverkan för att arbeta för en hållbar samhällelig utveckling. Exempelvis har ÅAS tidigare år jobbat för ett omfattande cykelvägnät i Åbo, någonting som håller på att förverkligas med början 2014. ÅAS fortsätter att uppmuntra en dylik utveckling för att främja miljövänliga transportmedel.