Miljöplan

Godkänd av fullmäktige på möte 07/19.

Förord

Miljöplanens syfte är att den ska fungera som ett levande instrument som genomsyrar hela ÅAS verksamhet genom att fastställa allmänna principer för att beakta miljöaspekter. Målet är att främja studentkårsverksamhet som siktar på att minska miljöeffekterna och som strävar mot hållbar utveckling. Målet är också att göra vår studentkår och vårt universitet till en vägledare i fråga om miljövänlighet. Vår studentkår ska vara en förespråkare för miljöfrågor, även då det ligger utanför vår egen verksamhet.

Miljöplanens syfte är ytterligare att fastslå studentkårens riktlinjer för hur miljöeffekterna ska beaktas i studentkårens verksamhet och hur studentkåren kan påverka i miljöfrågor. Styrelsens och personalens verksamhet styrs av miljöplanen. ÅAS förhåller sig positivt till lokala, riksomfattande och globala klimatprojekt.

Miljöplanen är uppdelad i fyra olika delar; Kårkansliets verksamhet, specialföreningarnas verksamhet, studentkårens utrymmen och externt miljöarbete.

1. Kårkansliets egen verksamhet

Miljöplanen styr studentkårens verksamhet. Miljöaspekterna av verksamheten beaktas i alla beslut som fattas. Studentkåren strävar alltid i mån av möjlighet att välja de miljövänligaste alternativen. Vi strävar efter att alltid återanvända eller återvinna avfall genom att se till att fullständiga sorteringsfaciliteter existerar lättillgängligt och med tydliga anvisningar. Vid behov samlar vi information, resurser och övrigt kunnande om miljövänlighet för att befrämja den egna verksamheten samt de egna specialföreningarnas verksamhet. Styrelsen ordnar evenemang som ökar miljömedvetenhet.

Studentkåren strävar efter hållbar konsumtion i all verksamhet. Inför alla anskaffningar granskar vi kritiskt hur nödvändiga anskaffningarna är och vilka miljöeffekter de har. Vid nyanskaffningar beaktas inte enbart pris, utan också anskaffningens livslängd och miljövänlighet. Vid inköp av livsmedel prioriterar vi alltid närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta produkter. På längre sikt bör en helhetsöversikt skapas för att med eftertanke och strategiskt övervägande kunna prioritera och bedöma behovet av produktion samt införskaffning av material.

Eftersom Åbo Akademis Studentkår är verksam på flera orter ska förtroendevalda och anställda från respektive orter kunna delta i styrelse-, fullmäktige- och utskottsmöten. För att underlätta att personer från olika orter sammanträder prioriteras videokonferens. Styrelsens och kanslipersonalens resor bokas enligt det förmånligaste resesättet och miljöfaktorer beaktas alltid.

2. Specialföreningars verksamhet

ÅAS uppmuntrar specialföreningarna till miljövänlighet, exempelvis genom projektmedelskriterier, tävlingar och kampanjer. Vi satsar på att miljöinformationen är tydlig och synlig. Föreningarna bör upprätta tydliga miljöanvisningar i föreningslokalerna, exempelvis noggranna anvisningar om sopsortering. De skriftliga anvisningarna ska hänga synligt framme i alla föreningslokaler. I alla föreningslokaler ska man börja sortera avfall på tillbörligt sätt. Vi instiftar motiveringar som sporrar föreningarna att sköta avfallssortering och återvinning på ändamålsenligt sätt. Den verksamhet som specialföreningarna bedriver och som äger rum i ÅAS utrymmen omfattas av ÅAS miljöprinciper.  För att minska på onödiga anskaffningar och uppkomsten av avfall ser vi till att föreningarna känner till att det finns kärl att hyra och saker som kan lånas eller återanvändas. Vi ingriper mot föreningar som regelbundet försummar miljöplanen.

3. ÅAS utrymmen

ÅAS fastigheter, Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa, har representationsutrymmen som förutom av ÅAS bland annat används av specialföreningar och kårmedlemmar. Till dem hör på Kåren Marlirummet och en bastu, och i Havtornen ett vardagsrum och en bastu.

ÅAS ser till att det i dessa utrymmen finns goda förutsättningar för att ordna hållbara och miljövänliga evenemang. För alla ÅAS utrymmen görs upp miljöanvisningar och anvisningar om avfallssortering som är tydliga och lätta och följa. Årligen går styrelsen igenom anvisningarna för eventuella förbättringar och följer upp hur de har efterlevts. Anvisningarna uppdateras årligen, om så behövs. Som en del av arbetsplatsintroduktionen informeras alla nya anställda och styrelsemedlemmar om miljöanvisningarna.

4.Externt miljöarbete

Klimatförändringen och akuta miljöproblem är för tillfället ett av de största hoten för framtiden. ÅAS deltar aktivt i samhällsdiskussionerna gällande klimatfrågor både lokalt och nationellt. Vi stöder Åbo stads ambitiösa mål att göra staden kolneutral från och med år 2029 och Vasa stads mål om en kolneutral stad år 2035.