Policydokument

Godkänd av fullmäktige på sitt 07/16 möte.

Studenten

1.1 Studerandes utkomst

Varje individ ska kunna känna att det är möjligt att studera oberoende socioekonomisk bakgrund. Utbildningen i Finland är även framöver avgiftsfri och studerande garanteras en tillräcklig utkomst som stöder heltidsstudier på högskolenivå. Studiepenningen för studerande med barn ska vara större i proportion på grund av försörjningsansvar. Studiestödet utgör studerandes sociala trygghet och det är viktigt att själva stödsystemet är lättbegripligt och förutsägbart. Studielånet ska vara ett frivilligt och användbart komplement till studiepenningen. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av studiestödet hör till ÅAS kärnverksamhet.

1.2 Boende

Tillgången till boende för rimligt pris är en av förutsättningarna att studera eller utöva praktik. På campusorterna verkar stiftelser för studentboende, vars hyresnivå ligger under den genomsnittliga hyran i respektive studiestad. Studentboendet tillgodoser behovet av billiga cellbostäder, färdigt möblerade rum, enkel- och dubbelrum, samt familjebostäder. Studiestäderna ska erbjuda lämpliga tomter i närheten av campusområdet för nybygget av studentbostäder.

Tillgången till studentboende ska stöda högskolornas internationalisering och studentutbyte. För att motarbeta minskningen av inkommande utbytesstuderande till Åbo Akademi är det viktigt att Åbo förblir en attraktiv studiestad med bostadsgaranti. ÅAS arbetar för att skapa och upprätthålla en hållbar lösning gällande bostäder för utbytesstudenter. Därmed ska ÅAS fortsätta att vara representerad i studentbostadsstiftelserna. ÅAS upprätthåller även egna studentbostäder.

Bostadsbidraget som en studerande får är inte kopplat till studieprestationer och stödet kan därför lyftas året om med hänsyn till inkomstgränserna. Det allmänna bostadsbidraget får inte utgöra ett hinder för kollektivboende.

1.3 Studieförmåga

1.3.1 Studenthälsan

ÅAS anser att studenthälsan är otroligt viktig för studerande och alla som är ÅAS medlemmar ska ha rätt att gå till studenthälsan om det behövs. All service inklusive elektronisk material ska vara tillgängligt även på svenska. Studenthälsan ska vara lättillgänglig för studerande och en studerande ska inte behöva vänta för att få vård. Det ska finnas tillräckligt många anställda så att köerna inte blir för långa och för att personalen ska ha tid och ork att hjälpa varje studerande som söker vård. Om studenthälsan inte har möjlighet att erbjuda all vård som behövs på orten ska studenthälsan köpa in tjänster av någon annan.

Studenthälsan ska förbereda sig för möjliga strukturförändringar och på detta vis förstärka sin ställning. Studenthälsan ska ha tillräckliga resurser för den mängd studerande det finns på orten. Då en stor del av medlemsavgiften går till studenthälsan, ska ÅAS arbeta för att säkerställa att studerandena erbjuds service och stöd av god kvalitet både på de avgiftsfria samt avgiftsbelagda tjänsterna.

1.3.2 Studiepsykolog

ÅAS anser att det är viktigt med förebyggande vård samt mental hälsa. Alla studerande ska därmed ha möjlighet att få träffa en svenskspråkig studiepsykolog för att t.ex. kunna diskutera sina studier, arbetssätt, tidsanvändning och motivation. Det ska finnas tillräkliga studiepsykologtjänster både i Vasa och i Åbo. Studerande ska ha möjlighet att kunna få tid till en psykolog inom rimlig tid och så snabbt som möjligt för att på så sätt kunna förebygga att ett mindre problem växer.

1.3.3 Studiemiljön

ÅAS anser att det är viktigt att studerande trivs vid Åbo Akademi. Den fysiska, psykiska och sociala omgivningen påverkar på studerandenas välmående vilket i sin tur påverkar deras studier och studietakt. Studiemiljön ska vara ändamålsenlig och tillgänglig för alla studerande vid Åbo Akademi. ÅAS förespråkar en god kontakt mellan studerande och personal så att studerande känner att de lätt kan närma sig sina lärare och fråga om hjälp och stöd vid behov.

ÅA ska satsa på att utveckla sitt campus så att det i framtiden finns mer möjligheter att jobba i grupper. I undervisningsutrymmen och studieutrymmen ska det finnas möjlighet att jobba stående. Det ska finnas tillräckligt mycket utrymme på båda orterna att kunna jobba med egna datorer men ÅA ska också ha datorer som är tillgängliga för studerande att använda. I alla utrymmen ska det finnas fungerande och modern teknik. Digitaliseringen av utbildningen betyder inte att studerande kan eller bör studera ensamma hemma, tvärtom behövs mångsidiga utrymmen på campus och närheten till andra studerande och personalen ska fortsatt vara ÅA:s trumfkort.

Kontakten mellan orterna Vasa och Åbo måste utvecklas för att göra det lättare för studerande att gå kurser på distans. Detta kräver utrymme och teknologi på båda orterna. Det ska vara okomplicerat att t.ex. följa med en föreläsning som går på den andra orten. För att studerande i högre grad ska kunna studera oberoende av tid och rum bör ÅA satsa på en övergång till elektronisk kurslitteratur.

1.3.4 Motion

Det ska finnas ett tillräckligt brett motionsutbud till ett rimligt pris på båda orterna, i både Vasa och Åbo. Studerande ska också ha möjlighet att hyra utrymmen som t.ex. gymnastiksalar till ett rimligt pris för att t.ex. kunna ordna idrottsverksamhet. ÅAS ska uppmuntra sina medlemmar att aktivt motionera och röra på sig i vardagen. ÅAS kan vara med och ordna olika evenemang och aktiviteter som uppmuntrar till hälsosam livsstil. ÅAS förespråkar också att studerande inte är tvungna att sitta för länge på t.ex. en föreläsning utan att man kommer ihåg att ha pauser och röra på sig.

1.3.5 Samhörighet

ÅAS strävar med sin verksamhet efter att sammanföra yngre och äldre studerande för att skapa en god gemenskap bland dem. Alla ska känna sig som betydelsefulla och viktiga medlemmar i Åbo Akademis studentkår. ÅAS ska också sträva efter att ha en god kontakt med andra student- och studerandekårer på respektive studieort så att gemenskapen växer mellan universiteten och yrkeshögskolorna.

1.4 Regionalt och nationellt samarbete

ÅAS kan uttala sig om samhälliga frågor som studentkåren anser beröra våra medlemmar. ÅAS strävar efter att införa värderingar som icke-diskriminering, jämställdhet och jämlikhet i sin dagliga verksamhet.

ÅAS ska delta aktivt i FSF verksamhet och träffar. ÅAS ska lobba gemensamt med andra högskolor för FSF mål och i utvecklandet av FSF verksamhet. ÅAS ska aktivt hålla kontakt med städernas förvaltning och samarbeta med de andra student- och studerandekårerna. Grupp 40 000 i Åbo och Vasa Studerande r.f. i Vasa ska fungera som intressebevakningsorgan inom regionerna. ÅAS strävar efter att synas i lokal media och att se till att studieorterna kontinuerligt utvecklas för att bli ännu bättre och attraktivare studiestäder.

ÅAS samarbetar i synnerhet med Novium kring frågor som berör de svenskspråkiga studerandena på studieorterna. ÅAS ska ha en aktiv roll och delta i diskussionerna kring samordningen av verksamheterna inom Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Ab.). Samordning kan ske, men utbildningens kvalitet ska absolut inte lida. ÅAS stöder utvecklandet av högskoleväsendet och inser att det inom de närmaste åren kan ske ändringar inom högskolornas lagstadgade uppgifter. I övrigt så samarbetar ÅAS även aktivt med de övriga svenskspråkiga student- och studerandekårerna.

1.5 Studerandes roll i samhället

Studerande ska uppmuntras till att aktivera sig i olika organisationer under sin studietid och ska i och med universitetets tredje uppgift utvecklas till aktiva medborgare under sin studietid. ÅAS ska jobba för att förbättra allmänbilden om studerande som aktiva medborgare. ÅAS ska i och med detta även uppmuntra sina föreningar till brett utbud av evenemang och verksamhet.

Universitetet

1.6 Beslutsfattandet

Det ska finnas transparens i beslutsfattandet. Kommunikation ska ske smidigt på alla nivåer och det ska säkras att det alltid finns studerande med i beslutsfattandet. Studentrepresentanter ska tas med i beslutsfattandet redan i beredningsskedet. Studerande inom utbildningslinjerna och magisterprogrammen bör starkare inkluderas i utvecklingen av utbildningarna och rutiner för någon typ av ämnesmöten bör fastställas vid enheterna.

1.7 Antagning och gränsöverskridande studiemöjligheter

ÅAS vill att alla individer har lika möjligheter att söka sig till högskoleutbildningar. Inträdesproven ska vara organiserade på ett sätt som stöder antagningen av motiverade personer till utbildningslinjerna, och som garanterar att de sökande utvärderas på ett rättvist sätt. Antagningsmodellerna kan variera mellan ämnen enligt vad som är lämpligt. Antagningen ska ta i beaktande systemet som gynnar förstagångssökanden och att utbildningen motsvarar krav och förväntningar. ÅA kommunicerar tydligt utbildningslinjernas lärandemål och innehåll.

Akademin ska möjliggöra smidig överflyttning mellan olika studieinriktningar. Studerandena ska erbjudas ändamålsenlig handledning. Handledning ska finnas för att hjälpa svagare studerande och för att utmana de starka i hur det ska välja sin riktning.

1.8 Studerandes rättsskydd

Studerande ska i alla lägen lätt kunna hitta regler och instruktioner för såväl vardagliga rutiner som för eventuella problemsituationer. Universitetets personal ska kunna hänvisa till rätta nationella och interna regelverk vid behov. Informationen till studerande ska vara tydlig och rätt riktad på både svenska och engelska. Det bör alltid vara tydligt vem på ÅA som svarar på vilka frågor studerande ställer.

1.9 Utbildningen

Utbildningen på ÅA ska vara relevant och aktuellt på tanke på anställbarhet. Kurserna ska utveckla studerandes färdigheter att förstå aktuella företeelser och ge relevant kunskap för framtiden. Aktuella företeelser ska diskuteras i undervisningen som också i media för att lyfta ÅA:s anseende. Utbildningen ska garantera relevans på arbetsmarknaden och ge en bred kompetens. Universitetet ska även stöda praktik så att studeranden ges möjlighet att få relevans som hjälper arbetssökning efter studietiden.

ÅAS ska arbeta för att utbildningen ordnas flexibelt. Studerande som har familj eller deltidsjobbar ska kunna utföra studierna på utsatt tid. Obligatorisk närvaro krävs endast då det är frågan om kunskaper och kompetenser som omöjligt kan förmedlas på distans eller via litteraturen. Alla ämnen och enheter ska gå in för elektronisk tentamen. Studiehelheter som kan göras vilken tid på året som helst arrangeras i samråd med andra universitet för att garantera att studerande från alla ämnen kan studera oberoende av tid och plats.

Förtroendeuppdrag inom universitetet, studentkåren och föreningarna ska uppmuntras och ÅA ska ge erkännande i form av studiepoäng och ge studentrepresentanter möjlighet att närvara vid förvaltningsorganens möten dagtid.

ÅAS anser att utgångsläget är på forskning baserad utbildning och att undervisningen ges av personal som är insatt i de senaste rönen, aktuell kurslitteratur används och ÅA bör sträva efter att studerande känner till den egna enhetens forskning. Alla studerande ska under studietiden erbjudas möjlighet att arbeta inom ett forskningsprojekt (inom kurs, praktik, avhandling eller som projektanställd). Studerande ska även uppmuntras att publicera resultaten från sina avhandlingar i vetenskapliga publikationer och kommunicera populärvetenskapligt.

Alumninätverk och -verksamhet ska stärkas inom ÅA. Universitetet och samhället ska stödja utveckling av kunskaper i alla skeden av en persons arbetskarriär och uppmuntra studerande till aktiva forskningskonsumenter inom sitt yrkesliv.

1.10 Internationalisering

ÅA ska stöda mångfald och arbeta för en internationell studiemiljö. Akademin ska stöda internationalisering och uppmuntra sina studerande att söka sig till utbyte och utlandspraktik.

ÅAS ska i linje med Åbo Akademi fortsätta med att hålla en internationell profil. ÅAS kommunikation ska ske på två språk; svenska och engelska. ÅAS ska arbeta för alla studerandes möjlighet till internationalisering, lokalt och globalt, bland annat genom att stödja och uppmuntra studentföreningarna i deras internationella arbete och integrering av internationella studerande, men även genom att arbeta för att upprätthålla ett bra stöd från universitetet gällande internationella ärenden och möjligheter till mobilitet.

ÅAS anser att utbildning ska vara avgiftsfri för alla. Därför motsätter vi oss terminsavgifter för internationella studerande och ser gärna att de i framtiden avskaffas, efter att man utvärderat dem och konstaterats icke fungerande, samt hämmande för internationaliseringen av universitetet. Tills dess så ska ÅA utveckla ett stipendiesystem som garanterar möjligheter för begåvade studeranden att söka sig till ÅA:s internationella program även i framtiden.