Jämlikhetsplan

Godkänd av fullmäktige på möte 07/19.

Avsikten med jämlikhetsplanen är inte att definiera jämlikhet eller likabehandling, utan att fungera som ett riktgivande dokument för hur studentkåren främjar jämlikhet i studentkåren, specialföreningarna, på akademin och i samhället. Jämlikhetsplanen ska fungera som ett verktyg för att främja jämlikhet och motverka diskriminering. Jämlikhet skall genomsyra all verksamhet i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS). ÅAS ska vara en gemenskap där alla känner sig lika välkomna samt som bidrar till ett gott och innehållsrikt studieliv.

ÅAS ska vara en arbetsplats som verkar för ett inkluderande arbetsklimat och som ser mångfald som styrka och grund för kvalitet. Jämlikhetsarbetet ligger som grund för ÅAS verksamhet och beaktas i beredningen av ärenden, i beslutsfattandet och i mötespraxis, i arrangerandet och marknadsföringen av evenemang samt i personalpolitik och rekrytering. Jämlikhet betyder också positiv särbehandling i vissa situationer för att uppnå faktisk likabehandling och för att stöda en underrepresenterad grupp.

Regional jämlikhet

Eftersom ÅAS är verksam i både Vasa och Åbo ska likvärdig intressebevakning garanteras alla medlemmar, oavsett studieort. I praktiken betyder detta ett välfungerande nätverk med studentrepresentanter, förtroendevalda, specialföreningar, tutorer, radstuderande, personal och andra student- och studerandekårer som kontinuerligt kan byta erfarenheter, delge god praxis och lyfta fram missförhållanden. ÅAS samarbetar med andra student- och studerandekårer på respektive ort för att åstadkomma bästa möjliga service för sina medlemmar.

Kön, könsidentitet och sexuell läggning

ÅAS verksamhet diskriminerar ingen oberoende av personens kön eller sexuella läggning. Vi strävar till att minimera könsnormativt agerande i våra evenemang och uppmanar föreningarna till samma. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. ÅAS använder och uppmanar andra att använda fler än två könsalternativ för att uppmärksamma könsmångfalden. ÅAS samarbetar med ÅA för att förbättra jämställdhet och skapa en trygg atmosfär vid Akademin.

ÅAS strävar efter att sänka tröskeln för anmälningar av sexuella trakasserier och diskriminering genom att informera studerande om hur man kan gå tillväga i trakasserisituationer och genom att utnämna två personer i personalen som trakasseriombud med tystnadsplikt.

Etnisk tillhörighet och språk

ÅAS arbetar för att bekämpa all form av rasistiskt beteende som kan komma till uttryck i form av fördomar, diskriminering och negativa attityder. Traditioner som innefattar rasistiskt beteende eller främlingsfientlighet accepteras inte av ÅAS. Detta omfattar bland annat skämt och snapsvisor som skymfar eller stereotypiserar personer utgående från deras etniska ursprung.

Även om ÅA är ett svenskspråkigt universitet och ÅAS är en svenskspråkig studentkår, har studentkåren ett ansvar att informera sina medlemmar på engelska så att alla kan känna sig välkomna och att alla har samma möjligheter att delta i verksamheten på respektive studieort.

Övertygelse

Övertygelse kan omfatta både religiösa, samhälleliga, politiska och etniska övertygelser. Alla som deltar i ÅAS verksamhet har rätt att uttrycka sin egen övertygelse eller religion, eller också låta bli att göra det. Vi accepterar inte övertygelser som diskriminerar andra övertygelser eller som går emot finsk lag.  Det är även förbjudet att använda sin egen övertygelse som motivering för diskriminering. ÅAS respekterar olika övertygelser, vare sig det handlar om religion, politisk åsikt eller etisk uppfattning. ÅAS ser till att inte såra någon med sin information och marknadsföring av evenemang och uppmuntrar specialföreningarna till det samma. Specialdieter på grund av övertygelse beaktas och det ska alltid finnas alkoholfria drycker på alla evenemang som ordnas.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningen ska inte innebära begränsad tillgång till utbildning eller begränsad möjlighet att delta i det studiesociala livet. Funktionsvariationer, hälsotillstånd eller sjukdomshistoria får inte på oskäliga grunder påverka rekryteringen av människor till poster vid ÅAS eller val av representanter till ÅAS. Var och en har rätt att berätta eller låta bli att berätta om sitt hälsotillstånd.

Ålder

ÅAS ska ta hänsyn till att studerande är i många olika livssituationer då den ordnar sin verksamhet. ÅAS uppmuntrar både nya och längre hunna studerande att ställa upp som studentrepresentanter i olika nämnder, arbetsgrupper och kommittéer inom ÅA och stöder de förtroendevalda i sitt arbete. ÅAS behandlar all jämlikt oberoende av ålder även i rekryteringstillfällen.

Studerande med barn

Arbetstagarens arbetsuppgifter, lön eller avanceringsmöjligheter får inte påverkas av den anställdas vårdnadsförpliktelser. ÅAS arbetar ständigt för mer flexibla studier som underlättar studiegången för studerande med barn. ÅAS strävar till att även ha verksamhet som man kan delta i med barn eller där man har möjlighet till barnvård.

Socioekonomisk bakgrund

Alla ska ha möjlighet till högskoleutbildning oavsett socioekonomisk bakgrund eller ekonomiskt läge. Detta är en av orsakerna varför ÅAS motsätter sig ibruktagandet av terminsavgifter för såväl finländska som internationella studenter. ÅAS och dess specialföreningar strävar till att ekonomiskt läge inte får bli ett hinder för deltagande i evenemang och träffar. ÅAS ordnar evenemang av olika slag för att garantera alla möjligheten att delta i evenemang som ordnas av ÅAS. ÅAS skall även lobba för att möjligheterna att söka stipendier inte påverkas av studentens bakgrund eller studieinriktning.