Utmärkelsetecken

På Kårens årsfest premieras varje år ett antal nuvarande och eventuellt tidigare kåreniter som genom sin studentkårsaktivitet verkar studentkåren och studenterna till fromma.

ÅAS utmärkelsetecken är tre till antalet och är, i stigande ordning, Brahevingar, Brahevingar med lyra och Brahelyran. Alla förtjänsttecken är numrerade, och innehavare av ett eller flera av dessa utmärkelser är medlemmar i Brahe Ordenskapitel.

Brahevingar

Brahevingarna tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma.

Brahevingar med lyra

Brahevingarna med lyra tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för synnerligen förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. Brahevingarna med lyra kan endast i undantagsfall tilldelas medlem som inte innehar Brahevingarna.

Brahelyran

Brahelyran, studentkårens högsta utmärkelsetecken, tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för utomordentliga förtjänster.

Utdelande av Brahelyran sker då minst 50 av studentkårens medlemmar eller styrelsen enhälligt till presidiet inlämnat skriftligt förslag därom samt förslaget i fullmäktige bifallits av minst 21 fullmäktigeledamöter.