Anslagstavla

Fullmäktiges beslutslistor

Nedan hittar du kårfullmäktiges beslutslistor, d.v.s. sammanfattningar från fullmäktiges möten.

Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar 30 § kan besvär över beslut som fattas av studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion eller valnämnd göras till Åbo förvaltningsdomstol enligt vad som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Läs ÅAS besvärsanvisning här [.pdf]

Här kan du se och ladda ner fullmäktiges beslutslistor enligt årtal

Styrelsens beslutslistor

Nedan hittar du studentkårens styrelsens beslutslistor (d.v.s. sammanfattningar från kårstyrelsens möten) samt protokoll.

Enligt Åbo Akademis Studentkårs stadgar 30 § kan besvär över beslut som fattas av studentkårens fullmäktige, styrelse, ekonomidirektion eller valnämnd göras till Åbo förvaltningsdomstol enligt vad som stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Läs ÅAS besvärsanvisning här [.pdf]

Här kan du se och ladda ner styrelsens beslutslistor och protokoll enligt årtal

Lediganslagningar

Inga lediganslagningar just nu.