Välkommen alla gulisar!

När hösten knackar på dörren är det åter dags för en ny våg studeranden att inleda ett nytt kapitel i sina liv. En förväntansfull tid att se fram emot. Under de kommande åren kommer du att få fina minnen och en hel del nya bekantskaper. Studietiden är en tid i livet som många tittar tillbaka på med glädje och jag hoppas att även du kan göra det i framtiden.

ÅAS bjuder på mångsidig service för sina medlemmar

I samband med att du närvaroanmälde dig, betalade du även en kåravgift. Både nya och äldre studeranden kan ha svårt att veta vart dessa pengar går, därför tänkte vi förklara vad du får i gengäld. Som studerande på Åbo Akademi är du automatiskt medlem i Åbo Akademis Studentkår, därför har ÅAS hela 5000 medlemmar. När du har betalat kåravgiften får du tillgång till en hel del service:

  • Billigare pris ifall du vill hyra utrymmen i något av våra kårhus, Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa. I Åbo finns även Tavasthem som ÅAS äger och där kan man hyra en studentlägenhet för en billig peng.
  • Servicepunkten kan erbjuda en hjälpande hand med allt möjligt som du funderar på och inte vet vart du ska vända dig. I Åbo hjälper Sandra till och i Vasa hjälper Amanda dig. Från servicepunkten kan du exempelvis plocka med dig vår Kårkalender som du får gratis!
  • Trakasseriombuden på ÅAS kan du kontakta ifall du känner dig illa behandlad antingen på universitetet eller på något evenemang kvällstid. Petra och Sandra finns där för att lyssna och ge stöd!
  • ÅAS äger även Kårkaféerna i Åbo, så när du äter där stöder du ÅAS verksamhet och då även indirekt dig själv som medlem i studentkåren. Tyvärr har vi inget Kårkafé i Vasa men vi håller tummarna för det i framtiden.

ÅAS huvudsakliga uppgift är intressebevakning, men vad innebär detta i praktiken?

ÅAS jobbar för att studeranden på ÅA ska ha en så bra vardag som möjligt. Vi träffar rektorer, dekaner och annan personal på ÅA varje månad och för fram studerandes åsikter och tankar. Ifall du har något som du skulle vilja förbättra på ÅA kan du gärna ta kontakt med oss så för vi ärendet vidare. Både ledningen och all annan personal som vi har träffat under året har varit väldigt tillmötesgående med våra önskemål, men tyvärr går det inte förstås att ändra på allt som man skulle vilja. Personalen vill att vi ska ha det så bra som möjligt på campus och lyssnar därför gärna på oss studeranden.

Kårval

Som medlem i studentkåren får du även rätt att rösta i kårvalet. Kårval ordnas vartannat år och i höst är det dags igen! ÅAS består av styrelse och fullmäktige och det är just i kårvalet som personerna till fullmäktige väljs. Fullmäktige beslutar t.ex. om hur kåravgiften ska användas, vad ÅAS ska jobba för, samt väljer varje år en ny styrelse för ÅAS. Mer info om allt detta kommer under hösten, så håll utkik på våra sociala medier och vår webbplats!

Studentrepresentanter utvecklar universitetet och jobbar för alla studerandes bästa

Eftersom personalen uppskattar studerandes åsikter är det därför väldigt tacksamt att vara studentrepresentant på ÅA. I de flesta organ på ÅA finns det studentrepresentanter, därför är en stor mängd studeranden med och påverkar vad som händer på universitetet. Vem som helst kan söka in till de olika studentrepresentantplatserna, så gör det gärna när det finns någon grupp som intresserar dig!

Studentkåren gör studerandes röst hörd – både lokalt och på nationell nivå

ÅAS jobbar inte enbart för att förbättra livet på ÅA, utan även kommunalt och på en nationell nivå. Åbo stad och Vasa stad vill träffa oss kårer regelbundet för att höra hur de kan förbättra livet för studeranden i allmänhet, exempelvis genom att erbjuda evenemang, praktikplatser eller annan service som studeranden skulle vara i behov av.

På nationell nivå jobbar vi för att studeranden i hela landet ska få en bättre livskvalitet. Detta gör främst vår takorganisation Finlands Studentkårers Förbund (FSF) som jobbar för att studerande ska ha förmånligt boende och tillräckligt med pengar för att leva. Även vi i ÅAS jobbar för att påverka på en nationell nivå genom att personligen träffa ministrar där vi för fram våra synvinklar och tankar. Också ministrar är nyfikna på att få höra studerandes åsikter i saker och ting.

Evenemang – det som sätter guldkant på studievardagen

ÅAS firar 104 verksamma år i år. Därför har ÅAS långtgående studenttraditioner som involverar bland annat fantåg på självständighetsdagen och mösspåläggning på vappen. Även nyare traditioner har skapats med åren, exempelvis Fastlaskiainen är ett uppskattat evenemang.

Som jag tidigare nämnde fyller ÅAS 104 år, så kom med och fira med oss på vår årsfest som ordnas 23 september i Vasa!

Specialföreningarna peppar upp studielivet

Sist men absolut inte minst har vi även våra specialföreningar. Det är dessa föreningar som kommer att synas och vara en del av ditt liv mest under studietiden. Utan dessa föreningar och frivilliga skulle vi inte ha ett så bra studieliv som vi faktiskt får. Därför försöker ÅAS stöda föreningarna så mycket som möjligt så att de i fortsättningen kan skapa ett sammanhang åt alla studeranden på ÅA.

Njut av din studietid

Som några avslutande ord vill jag uppmana alla gulisar att ta vara på tiden som studerande. Studielivet består av mycket mer än enbart studier, så ta vara på allt som studielivet har att erbjuda! Tiden går fortare än du tror så passa även på att njuta. Gå på evenemang fastän det känns obekant och lite nervöst, ofta blir det roligare än förväntat!

Welcome freshers!

When the fall is right around the corner it is once again time for a new wave of students to embark on a new chapter in their lives. During the following years you will get a lot of happy memories and a lot of new friends. Many look back at their time at university with fondness and it is our wish you will be able to do the same in the future.

The Student Union offers versatile services for their members

When you enrolled, you paid the student union fee. Both new and older students might not know where this money goes to, therefore we wanted to explain what you get in return. As a student at Åbo Akademi University you are automatically a member of the Student Union of Åbo Akademi University (ÅAS), therefore, ÅAS has 5000 members. Once you have paid the fee, you will get access to a whole lot of services:

  • Discounted prices when you rent our spaces in Kåren in Åbo, and Havtornen in Vasa. ÅAS does also own Tavasthem in Åbo where you can rent a student apartment for reasonable prices.
  • Our service points offer a helping hand with a multitude of topics, even when you do not know who to turn to. Our Service Expert in Åbo is Sandra and in Vasa you will get assistance from Amanda. You can also get our student calendar Kårkalender from our service points, free of charge!
  • ÅAS also has harassment contact persons that you always can reach out to if you feel that you have been unfairly or mistreated on campus or at a student event. Petra and Sandra are there to listen and support you.
  • The Student Union also owns the student restaurants Kårkaféerna in Åbo, so when you eat at some of their establishments you support ÅAS and indirectly yourselves as a member of the Student Union. Unfortunately, we do not have a student union café in Vasa, but we are hopeful for the future.

The main job for ÅAS is advocacy work, but what does that mean?

ÅAS works for a better every-day life for all students at the university. Every month, we meet with rectors, deans, and other personnel at ÅAU to bring forth students’ opinions. If you have anything you would want to improve at the university, you can contact us, and we will bring it up with the University. All the management and staff that we have met during the year have been very approachable with our wishes, but unfortunately not everything can be changed. The personnel at the university do want to hear the students out and want them to have as good time as possible for the students.

The Student Union Council Elections

You have the right to vote in the election of the Student Union Council as a member of ÅAS. The elections are held every other year and the next one is later this fall. ÅAS consists of the Board and the Council – representatives of which is elected during this fall. The Student Union Council then elects the Board members each year and decides, for example, how the student union fee is used, what ÅAS is working towards. You can find more information about the elections on our website and more information is yet to come. So, keep an eye out on our social media platforms and on our webpage.

Student representatives develop the university and works for the good of all students

It is very appreciated to be a student representative at ÅAU since the personnel appreciates the students’ opinions. There are student representatives in most branches of ÅAU, and therefore a lot of students are involved and can influence what happens at the university. Anyone can apply for the different student representative seats, and if any open position happens to interest you, why not get involved?

The Student Union makes your voice heard – both locally and nationally

The Student Union does not just strive to make life at ÅAU better, but also on a local and national level. Åbo City and Vasa City want to meet the student unions regularly to hear how they can improve life for students in general, for example through events, internships, or other services that the students might need.

On a national level, we want to raise the quality of life for all students in Finland. We can do this foremost through our umbrella organisation: National Union of University Students in Finland. They work to ensure that students have affordable housing and enough money to live. We at ÅAS also work to influence on a national level by personally meeting ministers where we present our viewpoints and thoughts. Ministers are also curious to hear students’ opinions on things.

Events – the golden edge on the student’s everyday life

ÅAS celebrates 104 years of operation this year. Therefore, ÅAS has far-reaching student traditions that involve Students’ Independence Day’s Procession of the Flags, and ”capping” (putting on the examination caps) on May Day to name a few. There are newer traditions as well that have been created over the years, for example Fastlaskiainen (a sledge competition for student associations) is a very appreciated event.

As I mentioned earlier, ÅAS is turning 104 years old, so please come and celebrate with us at our annual celebration on 23 September in Vasa!

Student associations livens up the student life

Last, but certainly not least, we have our student associations. It is these associations that will be visible and be a big part of your life during your studies. Without these associations and volunteers, we would not have as good student life as we get. Therefore, ÅAS tries to support the associations as much as possible, so that they can continue to create a social context for all the students at ÅAU.

Enjoy your study time and time at university

As a few closing words, I would like to encourage all new students to make the most of your time as a student. Student life consists of much more than just studying, so be sure to make the most of everything that student life has to offer! Time passes by faster than you think, so make sure to enjoy yourself during your time at university. Go on events even if it feels a little bit uncomfortable and unfamiliar, it is often more fun than you could have imagined!