Vallängden fastställs den 18.9 men före det har du ännu en chans att granska att du säkert är med i vallängden och kan därmed rösta i Kårvalet! All information om Kårvalet hittar du på ÅAS hemsida.

Hur vet jag om jag får rösta eller ställa upp?

Om du är medlem i ÅAS har du rätt att både rösta och ställa upp.

Om du är osäker om du har rösträtt kan du själv kontrollera att du är med i vallängden. Det kan du göra i Åbo Akademis webbtjänst (öppen 13–18.9.2023)! När du klickar på länken öppnas en tom sida som frågar efter inloggningsinformation. Du loggar in på tjänsten genom att mata in ditt korta abo-användarnamn och ditt lösenord. Tryck sedan på ”logga in” (eller ”sign in”). Efter en lyckad inloggning står det överst på webbsidan om du är med på vallängden.

Vallängden kan även granskas vid Kårens servicepunkter, Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa (kolla öppettiderna på hemsidan).

Ifall du anser att det finns sådana fel i vallängden som påverkar din rösträtt eller valbarhet, kan du be ÅAS valnämnd att korrigera felet. Skicka i så fall mejl till karval@studentkaren.fi under den tid vallängden är öppen för granskning.

Vallängden baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 13 september 2023.

The electoral register becomes valid on 18 September, but before that you have a chance to check that your name is on the electoral register, and you can vote in the Student Union Council Elections! You can find more information about the Elections on ÅAS website.

How do I know if I can vote or run as candidate?

If you are a member of ÅAS, you have the right to both vote and run as candidate.

If you are unsure whether you have the right to vote, you can check that your name is on the electoral register. You can do that in Åbo Akademi University’s service (open 13–18 September 2023)! When you click the link, a blank page opens asking for login information. You log in to the service by entering your short abo-username and password. Press ”sign in” (or ”logga in”). After a successful login, there will be a text on the top of the web page stating if you are on the electoral register.

The electoral register can also be checked at the Student Union service points, Kåren in Åbo and Havtornen in Vasa (check the opening hours on our website).

If you believe that there is such error in the electoral register that affects your right to vote or eligibility to run as candidate, you can ask the ÅAS’ Election Committee to correct the error. In that case, send an email to karval@studentkaren.fi during the time the electoral register is open for review.

The electoral register is based on data in Åbo Akademi University’s student register before 13 September 2023.