Fullmäktige har för verksamhetsåret 2023 budgeterat 5000 euro ämnat för projektmedel. Nedan kan du läsa om styrelsens beslut.

Vid utdelningen av dessa medel beslutade styrelsen att beakta följande kriterier: Projekt som främjar kårgemenskap, projekt som främjar hållbar utveckling, projekt som främjar välmående, föreningens verksamhet, tillgänglighet eller inkludering av internationella studeranden.

Till styrelsens glädje inkom ett stort antal ansökningar och medlen har nu utdelats enligt principerna ovan. Till den stora frågan hör, vad har medel beviljats för i praktiken?

Av de ansökningar som inkommit har särskild vikt befästs vid projekt som gynnar även andra studerande utöver föreningens egna medlemmar. I detta fall har det rört sig om allt mellan diverse införskaffningar och evenemang till temadagar och skivinspelning. Däremellan har medel beviljats för renovering av stuga, uppdatering av nätsida samt för fanor och marskalksband. Eftersom andelen pengar är begränsad har exkursioner och årsfester denna gång bortprioriterats med hänvisning till kontinuerlig verksamhet och övriga sponsoreringsmöjligheter.

The Student Union Council has budgeted 5,000 euros for 2023 intended for project funds. You can read about the board’s decision down below.

When distributing these funds, the Board decided to consider the following criteria: Projects that promote student union community, sustainable development, well-being, the association’s activities, or the inclusion of international students.

To the Board’s delight, many applications were received, and the funds have now been distributed according to the principles above. The big question is, what have funds been granted for in practice?

Of the applications received, the Board has prioritized projects that also benefit other students in addition to the association’s own members. In this case, it has been about everything from various acquisitions and events to themed days and record recordings. In between, funds have been granted for renovation of a cabin, updating of the association website and for flags and marshal ribbons. As the share of money is limited, excursions and annual parties have been de-prioritized this time with reference to continuous activities and other sponsorship opportunities.