Regeringsförhandlingarna är inne på fjärde veckan och det finns en viss oro över vad det kommande regeringsprogrammet kommer betyda för låginkomsttagare. I skrivande stund finns inga konkreta åtgärdsförslag, men flera av de förhandlande partierna har tidigare flaggat för nedskärningar i bostadsbidraget.

Samlingspartiet har i skuggbudgeten ifjol listat en nedskärning i bostadsbidraget på en halv miljard euro, utan konkreta åtgärder. Samtidigt skriver Petteri Orpo i en bloggtext (enbart på finska) innan riksdagsvalet att studerande också framöver ska få allmänt bostadsbidrag. I Kristdemokraternas skuggbudget fanns också en nedskärning i bostadsbidraget på 300 000 euro om året. I riksdagsvalsprogrammet 2023 skriver KD att bostadsbidraget borde reformeras och att studerandes separata bostadsbidrag ska returneras. Svenska folkpartiet har inte en klar ståndpunkt gällande bostadsbidraget, men förespråkar en förnyelse av den sociala tryggheten som helhet. Svensk Ungdom förespråkar en individualisering av bostadsbidraget, det vill säga att ens sambos inkomster inte ska påverka en persons möjlighet att få bostadsbidrag.

Övergången till det allmänna bostadsbidraget…

År 2017 gick studerande från bostadstillägg det allmänna bostadsbidraget. Det var en bra sak för det flesta studerande, eftersom stödbeloppet bättre återspeglar den verkliga hyresnivån. Samtidigt minskade studiepenningen med 86 euro och indexjusteringarna frystes flera år framåt. Om regeringen tar bort det allmänna bostadsbidraget från studerande behöver man kompensera genom högre studiepenning. Hyran betalar sig inte av sig själv om man ska studera heltid.

Jag bor i en studentbostad på 22 kvadratmeter. Den är varken stor, vacker eller nära centrum. Efter bostadsbidrag och studiepenning har jag 43 euro per vecka att leva på. Med tanke på dagens inflationsnivå kan vi alla räkna ut att det inte kommer hem många matkassar med den summan. Då är jag en av dem som har haft tur att få en studentbostad, då bostadskön kan vara upp till ett år lång. Enligt OTUS utkomstundersökning (2021) bor ungefär 68 procent av studerande vid ÅA i privata lägenheter, vilket betyder att de har betydligt mindre än 43 euro per vecka att leva på. I de flesta fallen går hela bostadsbidraget och studiepenningen åt till hyreskostnader.

…gynnade alla utom sambos

Övergången till det allmänna bostadsbidraget gynnade i princip alla studerande utom de som bor tillsammans med en partner med högre inkomster. Skillnaden mellan det tidigare bostadstillägget och det nuvarande bostadsbidraget är att det senare baseras på hushållets totala inkomster istället för individens. Inkomsterna behöver inte vara särskilt höga innan bostadsbidraget för den andra personen dras in. Är det då rimligt att en person som till exempel jobbar deltid ska försörja båda två?

För tillfället finns det situationer där det inte lönar sig att bo tillsammans om den ena studerar och den andra jobbar. Ett system där man hellre har två bostäder än en gemensam är inte fungerande. Det finns också en jämlikhetsaspekt i problemet. Den med inkomst har ingen underhållningsskyldighet som man har som ett gift par, men ändå kan den andra personen bli ekonomiskt beroende. Det är inte i den riktningen vi vill gå. Ett sätt att lösa problemet är att individualisera bostadsbidraget.

Det blir intressant att se vad regeringsförhandlingarna resulterar i. Jag hoppas att de förhandlande partierna förstår att det inte går att skära ner i den gruppen som redan nu lever under fattigdomsgränsen i Finland.

The government negotiations have been going on for four weeks, and there is some concern about how the upcoming government programme will affect the low-income earners. At the time of writing, there are no concrete amendments, but several negotiating parties have previously flagged for cuts in housing allowance.

In the last year’s shadow budget, the National Coalition Party listed a cut in housing allowance of half a billion euros without concrete measures. At the same time, Petteri Orpo writes in a blog text (only in Finnish) before the parliamentary election that students will continue to receive general housing allowance. The Christian Democrats’ (KD) shadow budget also included a cut in housing allowance of 300,000 euros per year. In the parliamentary election programme for 2023, KD writes that the housing allowance should be reformed, and that students’ separate housing allowance should be returned. The Swedish People’s Party (SFP) does not have a clear position on housing allowance but advocates a renewal of social security as a whole. Swedish Youth (the youth wing of SFP) advocates an individualization of housing allowance, that is, that one’s cohabitee’s income should not affect a person’s ability to receive housing allowance.

The housing reform benefited all students…

In 2017, students from housing supplement received the general housing allowance. That was a good thing for most students, as the amount of aid better reflects the actual level of rent. At the same time, the study grant decreased by 86 euros and index adjustments were frozen for several years. If the government removes the general housing allowance from students, it will have to be compensate through a higher study grant. The rent does not pay for itself if you are supposed to study full-time.

I live in a student residence of 22 square meters. It is neither big, nor close to the city center. After housing allowance and study grant, I have 43 euros per week to live on. Given today’s level of inflation, we can all figure out that not many groceries are coming home with that amount. I am one of those, who have been lucky to get a student accommodation, as the housing queue can be up to a year long.  According to the OTUS Income Survey (2021), approximately 68 per cent of ÅAU students live in private apartments, which means that they have considerably less than 43 euros per week to live on. In most cases, the entire housing allowance and study grant are used for rental costs.

…except cohabiting partners

In principle, the transition to general housing allowance benefited all students except those living with a partner with a higher income. The difference between the former housing supplement and the current housing allowance is, that the latter is based on the household’s total income instead of the individual’s. The income does not have to be very high before the housing allowance for the other person is withdrawn.  Is it reasonable that a person who  works part-time should support both of them? A part-time salary is not far enough in the Helsinki Metropolitan Area, where the rent level is completely different.

At the moment, there are situations where it is not worthwhile to live together if one is studying and the other is working. A system where you would rather have two homes than one joint is not working. There is also an equality aspect to the problem. The person with income has no maintenance obligation as one has as a married couple, yet the other person can become financially dependent. That is not the direction we want to take. One way to solve the problem is to individualize the housing allowance.

It will be interesting to see what the Government Programme looks like, but I hope that the negotiating parties understand that it is not possible to cut back on the group that already lives below the poverty line in Finland.