ÅAS vill fortsätta utveckla tryggheten på alla evenemang och inom den vardagliga verksamheten och tar därmed i bruk principerna för tryggare rum.

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 7/22 godkänt principer för tryggare rum för ÅAS verksamhet. Principerna för tryggare rum utgår ifrån alla individers rätt till utrymme, sakligt bemötande och integritet. Modellen för tryggare rum beskriver processen av individuellt och gemensamt ansvar. Principerna formulerar grundläggande sociala spelregler som ger plats åt alla att delta i alla typer av verksamhet. Det är önskvärt att alla beaktar dessa principer inom ÅAS verksamhet, föreningsverksamhet och i kontakt med medstuderanden. Tryggare rum gynnar alla.

Ifall man känner att en situation är obekväm och att man inte själv kan lösa situationen så uppmuntrar vi att alltid kontakta ansvarspersonerna på evenemanget.

ÅAS principer för tryggare rum

 • Respektera andras fysiska och psykiska integritet och självbestämmanderätt.
 • Kom ihåg att man inte kan veta var en annan persons gränser går utan att fråga.
 • Rör ingen utan tillåtelse.
 • Be vid behov också om utrymme för dig själv.
 • Avstå från att förlöjliga, håna, förnedra, åsidosätta eller förödmjuka andra med prat, beteende eller handlingar.
 • Avstå från att kommentera utseende, skvallra, eller upprätthålla stereotypier.
 • Behandla andra som du själv vill bli bemött.
 • Var öppen och lyssna – anta inte.
 • Gör inte antaganden på basen av utseende eller beteende. Anta inte någons sexuella läggning, kön, nationalitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund eller hälsa.
 • Ge utrymme så att andra kan delta i diskussionen, och behandla också känsliga ämnen respektfullt.
 • Lyssna och lär dig. Ta emot nya diskussionsämnen, personer och synvinklar utan fördomar.
 • Förhåll dig till nya saker och situationer som ett tillfälle att lära dig nytt och utvecklas.
 • Be om ursäkt ifall du har förolämpat någon, vare sig avsiktligt, eller oavsiktligt.
 • Visa respekt och håll dig saklig.

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är en organisation vars verksamhet och evenemang följer principer för tryggare rum. Dessa principer fungerar som stöd för varje medlem i ÅAS, så att alla kan vara med och skapa en känsla av trygghet och respekt inom verksamheten. Principerna betonar alla individers ansvar att granska sitt beteende och att ingripa vid problematiska situationer.

ÅAS värderar jämlikhet, trygghet och respekt för alla. ÅAS principer för tryggare rum har skapats med dessa värderingar i åtanke:

 • Rätten till att vara sig själv och uttrycka sig själv
 • Rätten till det egna utrymmet
 • God diskussionskultur
 • Ökad trygghet för alla
 • Nolltolerans mot trakasserier och diskriminering av alla slag
 • Personligt och gemensamt ansvar

Så här kan dessa principer och värderingar fungera i praktiken:

 • Vi ger varandra rum att vara oss själva och att uttrycka oss själva.
 • Vi ger utrymme åt varandra. Vi respekterar varandras fysiska och psykiska gränser
 • Vi lämnar antaganden åt sidan och frågar istället artigt. Vi bör inte anta en persons kön, etnicitet, sexualitet, relationsform, utbildningsnivå, politisk orientering, språk, kultur, religion, hälsotillstånd eller andra personliga egenskaper.
 • Vi bör inte anta någonting om en person på basis av de ovannämnda egenskaperna
 • Vi främjar god diskussionskultur genom att lyssna på varandra, låta varandra bli hörda och genom att avstå från personliga påhopp.
 • Vi använder inte nedlåtande språk: vi avstår från användningen av rasistiska, sexistiska funkofobiska uttryck, vi använder inte heller dessa i skämt.
 • Ifall någonting går snett ber vi om ursäkt och gör bättre nästa gång.
 • Vi värnar om varandras trygghet: vi tar hand om varandra i alla tillstånd.
 • Om vi märker av att någonting opassande händer, ingriper vi, gärna tillsammans med en annan person, exempelvis kontaktpersonerna på ett evenemang.
 • Också då vi påtalar ett beteende vi upplever problematiskt gör vi det konstruktivt och respektfullt.
 • ÅAS tolererar inte trakasserier eller diskriminering av något slag. De som blivit utsatta ska alltid tas på allvar och få stöd.
 • Det kommuniceras klart externt och internt i vilka frågor man kan vända sig till trakasseriombuden.
 • Ifall du kontaktas med anledning av opassande beteende, ta till dig kritiken på ett konstruktivt sätt.

Alla inom gemenskapen har ett ansvar att agera enligt dessa principer och värderingar. Det är möjligt att förverkliga ett tryggare rum för alla då dessa principer följs i varje situation. Ingens beteende är perfekt och alla gör misstag men vi kan alltid lära oss av dem.

The Student Union wants to develop safer spaces at all events and in everyday activities and has therefore developed the policy for safer spaces.

The Student Union Council at Åbo Akademi University approved the Safer Space Policy at the meeting 7/22. The policy assumes everyone’s right to their own space, personal integrity, and the right to be heard and understood. The model for the safer space policy describes the process of individual and shared responsibility. The principles outline fundamental social rules that make sure everyone can feel safe and taken care of in all situations. The Student Union wishes that these principles are considered during all events and operations with associations and students. Safer spaces benefit everyone.

In case you are ever in a situation where you feel uncomfortable during an event and you feel that you cannot solve the issue by yourself, we urge you to contact the event organizers.

Safer Space Policy – The Student Union of Åbo Akademi University (ÅAS)

 • Respect the mental integrity and bodily autonomy of others.
 • Remember that you do not know another person’s boundaries unless you ask them.
 • Never touch anyone without their consent.
 • You have a right to ask for your own personal space.
 • Never ridicule, taut, disregard, or humiliate anyone.
 • Abstain from commenting on someone’s looks, gossiping, or maintaining stereotypes.
 • Treat others as you would like to be treated yourself.
 • Listen – do not make assumptions.
 • Do not make assumptions based on looks or behavior. Never assume someone’s sexual orientation, gender, nationality, religious beliefs, social values, socioeconomic background, or health.
 • Give space for others to join the conversation. Treat sensitive topics with respect.
 • Listen and learn. Take in new information, people, and points of view without prejudice.
 • Treat new situations as an opportunity to learn and evolve.
 • Apologize if you have treated someone badly, be it either on purpose or by mistake.
 • Be respectful.

The Student Union of Åbo Akademi University is an organisation that follows the safer space policy. This means that all activity within the organisation follows these principles. The principles are meant to create a sense of safety and understanding for all students within our student community. The principles are in place to remind everyone of respecting the boundaries of others and to call everyone to scrutinize their own behavior and be aware of areas where they can intervene to create a safer space.

The Student Union values equality, respect, and a safe space for everyone. The safer space policy is designed with the following values in mind:

 • The right to be yourself and express yourself however you want to.
 • The right to your own personal space.
 • Respectful conversations.
 • A safer environment for everyone.
 • Zero tolerance for harassment or discrimination of any sort.
 • Individual and collective responsibility.

How the Safer Space Policy looks in practice.

 • We give each other space to be ourselves and express ourselves freely.
 • We give each other physical space. We respect the personal space and physical boundaries of others.
 • We do not make assumptions and instead ask respectful and polite questions. We should never assume someone’s gender, ethnicity, sexuality, relationship, level of education, political leanings, language, culture, health, or other personal characteristics.
 • We should not make assumptions about anyone based on these characteristics.
 • We make efforts to have a culture of respect when conversing. We do this by listening when another speaks, we let each other feel heard, and we do not make personal attacks.
 • We do not use degrading language. We do not use racist, sexist, or ableist terminology in either serious or joking manners.
 • If something has gone badly, we apologize and do better next time.
 • We protect each other and look out for each other’s safety in all circumstances.
 • We intervene when we observe something inappropriate happening, either by ourselves or with the help of someone else.
 • When we remark upon problematic behavior, we do it respectfully and constructively.
 • The Student Union does not tolerate any harassment or discrimination of any sort. The victims of harassment and/or discrimination are met with support and are always taken seriously.
 • The communication for what issues can be taken to the harassment contact persons is clear both internally and externally.
 • In case you are accused of inappropriate or bad behavior, you take the criticism to heart and make sure to do better in the future.

We all have a collective responsibility to act according to these principles and values. A safer space is achievable when the principles are followed. Nobody is perfect, everyone makes mistakes, but we can always learn from these mistakes.