Lunchpausen är en av de bästa stunderna på dagen. Då tar vi oss tid att ta hand om oss själva genom att äta ordentligt, umgås med vänner, pausa från ansvar och varva ned. För mig är lunchpausen kanske den viktigaste aspekten av min studievardag, eftersom allt planeras kring den.  

Då jag var gulis var den schemalagda lunchpausen hela 90 minuter lång, och gav utrymme för både socialt och pedagogiskt umgänge. Under den stunden hann man inte bara umgås med studiekamrater och äta sin lunch i lugn och ro, det fanns också tid för möten med studierådgivare, styrelser eller kurskamrater för att göra klart grupparbetet. Under våra nuvarande 45 minuter av schemalagd lunchpaus är det inte lika enkelt.  

Vad tycker studeranden om lunchpausen, då? 

Den 30.1.2023 skickade studentkåren ut en enkät för att samla tankar om lunchpausen. Enkäten fick 177 svar. Det huvudsakliga syftet bakom enkäten var att avgöra om akademins studerande anser att pausen är tillräckligt lång, men det kom flera bra svar gällande vad lunchpausen betyder för individerna vid universitetet. Många poängterade att köerna är alldeles för långa, och att det orsakar en extra stress i studievardagen. Nedan har vi några svenskspråkiga svar från enkäten:  

”Om man har en föreläsning som slutar 11.30 och följande börjar 12.30 brukar det bli extremt knappt med tid. Jag har även föreläsningar som börjar 12.15 och då måste jag skippa lunchen för det är tekniskt sett omöjligt att hinna få mat och äta på den tiden.” 

”Lunchpauserna som förr har använts till ätande och tid för grupparbete är nu endast för köande, snabbt ätande och sedan bara att springa till nästa föreläsning.” 

”Det är ju någonting som inte står rätt till när man till varje pris vill undvika att gå och äta mellan 11..0 och 12.15 eftersom kön är helt oöverkomligt lång. 

”Rent ut sagt vansinne som det ser ut nu. Om man vill gå på föreläsningar kan man inte äta för kön tar cirka 30 minuter. Om man inte kan äta kan man inte fokusera på föreläsningarna. Om man inte kan äta får inte Kårkaféerna pengar. Alla förlorar på det.” 

”Om man inte hamnar köa alldeles för länge så är pausen mycket bra längd.” 

”Dessutom en längre lunchpaus ger också studeranden möjligheten att diskutera och mingla med varandra i lugn och ro, vilket i värsta fall kan även vara en persons enda möjlighet för socialt umgänge i dagen.” 

Från alla fritt formulerade svar förstår man att det finns mycket frustration över köandet, och att lunchpausen inte är tillräcklig för studerandenas nuvarande behov. Problemet måste lösas. 

Vad har studentkåren gjort med enkätsvaren? 

Under rektorslunchen den 20.3 diskuterade studentkåren enkätens svar och lunchpausen som helhet tillsammans med prorektor Gunilla Widén och akademidirektör Heidi Backman. Det var en positiv diskussion, där enkätsvaren togs på allvar och alla konstaterade att enkäten som en utvärdering på lunchpausen visar att det nuvarande systemet inte fungerar.  

Värt att minnas är att den nuvarande lunchpausen tillämpats efter ett rektorsbeslut 25.2.2020, precis innan pandemin. Under distansstudierna var en kortare paus inte ett lika akut problem, och det var svårt att förutspå hur något ska fungera när omständigheterna förändras — alltså hur det skulle se ut efter pandemin. Nu är köerna långa och tiden knapp, och det är orsak att ifrågasätta och uppdatera systemet. Problemet är lika stort både i Vasa och Åbo.   

Kårkaféerna är medvetna om köproblemet och påminner att effektivt köande hjälper i någon mån – att ha menyval, studiekort och betalningssätt klara i tid är något som alla kan bidra med för att få kön ska löpa så smidigt som möjligt. Kårkaféerna gör sitt bästa för att köerna ska framskrida. En längre lunchpaus skulle ju förstås lösa problematiken.  

Förändring kommer, eller åtminstone diskussion 

Efter diskussionen på tidigare nämnda rektorslunch har studentkåren fått veta att ärendet kommer gå vidare till Utbildningsstrategiska rådet för beredning

 och sedan till rektorns ledningsråd där vi har studentrepresentanter, och förhoppningsvis kan vi se en förbättring inför läsåret 2024–2025. Vi i studentkårens styrelse är glada och tacksamma över den positiva dialog vi haft med akademins ledning angående lunchpausen!  

Students vs. the lunch line, and the line is winning

The lunch break is one of the best elements of the day. This is when we take the time to care for ourselves by eating well, spending time with friends and relaxing. Personally, the lunch break is the most important aspect of my university day, as everything is planned around it. When I was in my first year of studying the lunch break was a whole hour and a half long, which made many parts of the day run smoother. An hour and a half gives time to both socialize and work on projects, meet with teachers or association boards. During our current 45 minutes it is not as simple.  

How do student’s feel about the lunch break, then? 

30 January the Student Union sent out a survey to map what students think of the lunch break. The survey got 177 replies, of which most were of the mind that the break is too short. Many replies point out that the queueing time is too long, but generally the replies were thoughtful and made it clear that the lunch break play a vital part in the student’s day. Below are some of the English survey answers: 

“I do think it is short, and because everybody wants to eat at the same time, there’s people queueing which makes us have to rush more to eat or we cannot even get food and eat. In addition, if we want to buy a takeaway-portion you can’t pay student price for the lunch anymore, which makes it more difficult for us.” 

“Personally I haven’t had problems with the length of the lunch break, as I don’t have any lectures back-to-back. However, the lines are very long, so the concern is understandable.” 

“The lunch should be more than 45 minutes.” 

From all the freeform survey answers we can see that currently the lunch break is not up to the needs of students.  

What has the Student Union done with the survey results? 

During the Student Union’s lunch with vice-rector Gunilla Widén and Director of University Services Heidi Backman we discussed the survey and its results. It is worth noting that the shortened lunch break was implemented right before the pandemic, which means it has not had a lot of time on campus to be correctly evaluated as either suitable or not. During the pandemic it was of less importance to move between campus buildings, but now it is clear that the allocated time for lunch is not enough. The problem is obvious in both Vasa and Åbo.   

Kårkaféerna are aware of the queueing problem, and they want to remind everyone of efficient queueing. Making sure to have your student discount card and payment ready in time makes everything run smoother, but a longer lunch break would solve the problem.  

Change is coming, or at least discussion of it 

The Student Union has learned after the discussion with Widén and Backman that the issue of the lunch break is going to be presented to the Strategic Council for Education to be prepared for the Rector’s Executive Group where we have student representatives. Hopefully we can see a change in scheduling in 2024–2025, and with that a longer lunch break. We are very pleased and grateful for the positive dialogue we had with the university!