Är du intresserad av att jobba för studerandes bästa på ÅA? Vill du påverka hur din fakultet använder sina pengar, vem man anställer och hur man utvecklar utbildningarna?

Benina Uotinen rekommenderar fakultetsrådet för alla som vill påverka fakulteten

”Som medlem i fakultetsrådet får du vara med och framföra studerandes synpunkt i beslutsfattande då det gäller fakultetens uppdrag såsom budgetförslag, verksamhetsplan, rekrytering av personal samt utveckling av utbildningsprogrammen på FSEJ. Att vara medlem i fakultetsrådet är en utmärkt möjlighet att engagera sig inom fakulteten och få en uppfattning om FSEJ som helhet med relativt måttlig tidsansträngning. Mötena hålls en gång per månad och det är möjligt att delta både på plats och på distans. Jag rekommenderar att söka till fakultetsrådet om du vill vara med och påverka fakulteten som FSEJ:s studerandes röst!”

Emelie Berglund tycker att det är bra att det finns flera studeranden i varje fakultetsråd

”Var inte rädd att säga din egen åsikt – vi studeranden sitter med i olika arbetsgrupper och organ för att föra fram studerandes åsikter.

Man är aldrig ensam som studerande i fakultetsrådet utan sitter där med 5 andra studeranden och kan på så vis alltid bolla sina egna idéer med de andra studerandena. Det är viktigt att då det diskuteras ärenden som påverkar vår vardag som studeranden att vi är där och uttrycker vår åsikt så att vår fakultet kan fortsätta utvecklas på bästa möjliga sätt. Det har varit roligt och lärorikt att få vara med och påverka inom fakulteten samt lära känna bättre personalen som jobba inom fakulteten.”


Sök till fakultetsrådet senast måndag 3.4 kl. 23.59. Mera information och ansökningsblanketten hittar du i halloped.fi.

The Faculty Councils for the next two academic years are elected this spring. Students elected for the posts need to know Swedish quite well, as the administrative language of Åbo Akademi University is Swedish.

Benina Uotinen recommends the Faculty Council for anyone interested in impacting the Faculties future

”As a member of the Faculty Council you represent the students’ voice within decision-making when it comes to the Faculty’s mission such as budget proposals, the operational plan, recruitment of staff and development of the educational programs at FSEJ. Being a member of the Faculty Council is an excellent opportunity to get involved in the Faculty and grasp the function of FSEJ as a whole, with a relatively moderate time commitment. Meetings are held once a month and it’s possible to participate both on-site as well as remotely. I recommend applying for the Faculty Council if you want to make an impact in the Faculty as the voice of FSEJ students!”

Emelie Berglund has found it useful to have other students to exchange thoughts with

”Don’t be afraid to speak your mind – we students are members in different teams and bodies to make the students’ opinion heard.

You will never be alone as a student representative in the Faculty Council. Instead there will be 5 other students to exchange ideas with. It is important that when such topics that affect the students’ everyday life are discussed, there are also students present to express their thoughts about the topic, so that the Faculty can continue to develop in the best possible way. It has been fun and informative to be a part of the Council and make a difference. I have also had the pleasure to get to know the personnel at the Faculty.”


Students elected for the posts need to know Swedish quite well, as the administrative language of Åbo Akademi University is Swedish.

Apply for the Faculty Council no later than Monday 3 April 11.59 p.m. You can find more information and the application form on halloped.fi.