Riksdagsvalet närmar sig och så även förhandsröstningen. I Finland har varje finsk medborgare som senast på valdagen fyllt 18 år rösträtt. Rösträtten är allmän samt lika, vilket i praktiken innebär att alla har en röst som är lika mycket värd. Att rösta är en rättighet snarare än en skyldighet.

Varför ska man då rösta? Genom att rösta påverkar du samhället. Din röst är viktig och gör skillnad. I det kommande riksdagsvalet väljs representanter som på daglig basis ska arbeta med frågor som berör dig och din vardag. Genom att rösta tar du ställning till större som mindre frågor. Har du en åsikt finns det skäl att rösta. Har du tankar kring studiestödets tillräcklighet eller hur ungas mentala hälsa kunde förbättras? Rösta!

Det är allmänt känt att valdeltagande bland unga tenderar vara förhållandevis lågt. Valdeltagande är en av grundstenarna till en fungerande demokrati. Om unga inte använder sin röst finns det heller ingen representant som för deras talan inom ramarna för beslutsfattande. Visst är det så att bortfaller av en enskild röst inte är katastrofalt. Problemet uppstår när många väljer att avstå från sin röst, för vem ska då fatta våra beslut?

Det kan vara svårt att veta hur man ska rösta samt vilket parti som driver en politik som är till ens egen fördel. Denna ovisshet kan leda till att man avstår från att rösta. Valkompassen är här ett ypperligt och enkelt hjälpmedel. För den nyfikne ordnar även Åbo Akademis Studentkår pandeldebatt i både Åbo och Vasa under våren. I Vasa anordnas paneldebatten 7 mars medan den i Åbo går av stapeln 20 mars. Under respektive tillfälle diskuterar unga inbjudna riksdagsvalskandidater frågor som berör studerandes vardag.

Vi ses på valdagen!

Vanessa Björklund
Styrelsemedlem
Åbo Akademis Studentkår

The parliamentary elections are approaching and so is the advance voting. In Finland, every Finnish citizen who turns 18 on election day at the latest has the right to vote. The right to vote is universal and equal, which in practice means that everyone has a vote that is equally valuable. Voting is a right and not an obligation.

Why should you vote, then? By voting, you influence the society. Your vote is important and makes a difference. In the upcoming parliamentary election, representatives who will work on issues that affect you and your everyday life daily, will be elected. By voting, you take a stand on major and minor issues. If you have an opinion, there is reason to vote, and without a vote there is no right to complain either.

It is common knowledge that voter turnout among young people tends to be relatively low. Voting is one of the cornerstones of a functioning democracy. If young people do not use their voice, there is also no one who can represent them in the framework of decision-making. Of course, the loss of a single vote is not catastrophic. The problem arises when many choose to refrain from voting, because then who will make our decisions?

It can be difficult to know how to vote and which party is pursuing a policy that is to one’s own advantage. This uncertainty can lead to abstaining from voting. The election compass is an excellent and simple aid. For the curious, The Student Union of Åbo Akademi University also organizes panel debates in both Åbo and Vasa during the spring. In Vasa, the panel debate will be held on 7 March, while in Åbo it will take place on 20 March. During each occasion, invited parliamentary election candidates discuss issues that affect students’ everyday life.

See you on the election day!

Vanessa Björklund
Member of the Board
The Student Union of ÅAU