Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har valt Fanny Jonasson och Erik Östman som studentrepresentanter till Åbo Akademis styrelse för mandatperioden 1.1.2023–31.12.2024. Åbo Akademis styrelse är universitetets högsta beslutande organ och består av sammanlagt tio medlemmar.

Fanny Jonasson studerar till rättsnotarie vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE). Jonasson har erfarenhet av ÅA:s förvaltning via fakultetsrådet för FSE. Som ordförande och studieansvarig för ämnesföreningen Stadga har hon jobbat mycket med inklusion och anti-trakasseriarbete. Fanny Jonasson har även varit aktiv och engagerad i intressebevakning av både den egna utbildningen och nationell lobbning i och med den lyckade kampanjen att säkra juristutbildning till ÅA.

Erik Östman studerar kemiteknik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) och har varit aktiv i ämnesföreningen Kemistklubben där han fungerat som bl.a. viceordförande och högskolepolitiskt ansvarig. Östman är nu viceordförande i kårstyrelsen och högskolepolitiskt ansvarig. Han har även varit medlem av FNT:s fakultetsråd och har gjort mycket för att förbättra och strukturera kontakten mellan personal och studerande.

“Vi vill jobba för att föra fram studerandes perspektiv i fastighetsplaneringen, flexibla studiemöjligheter för studerande i olika livssituationer, studerandes välmående, samt ett tryggt och inkluderande Åbo Akademi. Vi vill göra vårt bästa för att representera alla studerandes röst i alla frågor”, svarar Östman och Jonasson när man frågar vad deras mål för mandatperioden är.

Åbo Akademi hade akademival på onsdag 9.11 och har nu publicerat valresultaten på intranätet [länk].

The Student Union of ÅAU’s (ÅAS) Council has elected Fanny Jonasson and Erik Östman as student representatives to the Åbo Akademi University Board, for its 2023–2024 term. The Åbo Akademi University Board is the highest decision-making body at ÅAU and consists of ten members.

Fanny Jonasson studies law at the Faculty of Social Sciences, Business and Economics (FSE). Jonasson has gathered experience of ÅAU’s administration as a member of the Faculty Council at FSE. She has acted as Chair of the Board and Member of the Board responsible for study-related matters for the subject association Stadga. Jonasson has also been active and committed to doing advocacy work, both within ÅAU, and on a national level.

Erik Östman studies chemical engineering at the Faculty of Science and Engineering (FNT) and has been active in the subject association Kemistklubben. Östman is now the vice chair of the Student Union Board and the board member responsible for higher education policy. He has been a member of the FNT Faculty Council and has improved the contact between students and staff.

”We want to point out the students’ perspective, for example in the planning of the premises on campus, flexible study alternatives for students in various life situations, the well-being of students, and a safe and inclusive university. We want to do our best to represent all students in all matters”, answers Östman and Jonasson when asked what their goals for their term are.

Åbo Akademi University has now published the results of the academic election [link to ÅAU’s intranet] which took place on Wednesday 9 November.