Åbo Pride-veckan (22–28.8) har kört igång! Åbo Pride är en fortsättning på gay pride – traditionen och regnbågsfolkets människorättsrörelse, som började år 1969 i New York Stonewall Inn. Åbo Pride är en demonstration, en minnesfest för Stonewall, ett mötesforum och en fest!

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) vill visa sitt stöd för sexuell mångfald och könsmångfald. ÅAS deltar i Åbo Pride-paraden (27.8) i Study in Turku-blocket tillsammans med ÅA och andra högskolor. Alla studerande är välkomna att gå tillsammans med oss i blocket! Vi har på oss halare, men du får förstås ha på dig det du känner för.

Åbo Pride använder sig av principer för tryggare rum. Detta innebär exempelvis att vi inte bör anta någons kön eller sexualitet, att trakasserier inte tolereras och att alla har rätt till att vara sig själva och känna sig trygga. Vi är medvetna om våra privilegier, ger varandra rum för att bli hörda och respekterar varandras gränser. Ifall någonting går snett är det viktigt att be om ursäkt och göra bättre nästa gång.

Stöd för studerande: ÅAS trakasseriombud

ÅAS erbjuder stöd för studerande. Två stycken ÅAS-anställda med tystnadsplikt som har som specialuppgift att ge stöd och råd om du som studerar på ÅA, eller varit med på ÅAS eller specialföreningarnas evenemang har blivit utsatt för osakligt beteende, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld. Trakasserier som sker digitalt eller på distans är lika allvarligt som andra former och en god orsak att ta kontakt. ÅAS trakasseriombud heter Sandra Häggkvist och Petra Lindblad, du kan nå dem på trakasseri@studentkaren.fi.

ÅAS jämlikhetsarbete

Alla är välkomna hos Åbo Akademis Studentkår! Du är unik och får vara ditt sanna jag. ÅAS arbetar ständigt för jämlikhet och motarbetandet av trakasserier av olika slag. Vi har varit med och utarbetat jämlikhets-, likabehandlings- och tillgänglighetsplanen som vi önskar ÅA tar i bruk och konkretiseras snarast. I denna plan har vi formulerat målsättningar för arbetet för transpersoners rättigheter och välmående i studie- och arbetsmiljön. Det är viktigt för ÅAS att alla känner sig trygga och välbemötta på campus. Fysisk och digital tillgänglighet bör främjas ytterligare för inkludering och lika möjligheter att delta i studier och studieliv. Vi önskar att ÅA skulle ta i bruk principer för tryggare rum. Exemplen ovan är tagna från Åbo Prides webbsida och FSF:s (Finlands Studentkårers förbund) dokument om dessa principer.

Vi ses på lördag, kom som du är och fira kärleken i alla de former!

Källor och inspiration

Åbo Pride:s principer

Åbo Pride:s program (på finska)

FSF:s principer för tryggare rum (.pdf)

ÅAS studielivsguide 2.1 (.pdf)
ÅAS guide to student life 2.1 (.pdf)

ÅAS uttalande om transpersoners rättigheter

LHBTIQ-fakta – Seta ry

Milstolpar i Regnbågsfinland

The Åbo Pride-week (22-28 August) has kicked off! Turku Pride continues the gay pride tradition and the LGBT human rights movement that started in 1969 at Stonewall Inn, New York. Turku Pride is a demonstration, a commemoration of Stonewall, a meeting point and a party!

The Student Union of Åbo Akademi University (ÅAS) will show its support for sexual diversity and gender variance. ÅAS will participate in the Åbo Pride-parade (27 August) in the Study in Turku-block together with ÅAU and other institutions of higher education. All students are welcome to march with us in the block! We will wear student overalls, but you can of course wear what you feel like.

Åbo Pride uses the safer space policy. This for example means that we may not assume anyone’s gender or sexuality, that harassment is not tolerated and that everyone has the right to be themselves and to feel safe. We are aware of our privileges, give each other space to be heard and respect each other’s boundaries. In case something goes wrong, it’s important to apologize and do better next time.

Support for students: ÅAS harassment contact persons

ÅAS offers support for students. Two Student Union employees who you can talk to in confidence to get help and support if you have been subject to inappropriate behaviour and jargon, bullying, discrimination, sexual harassment or violence. Harassment on digital platforms is as serious as any other form and a good reason to contact us. The Student Union’s harassment contact persons are Sandra Häggkvist and Petra Lindblad. You can contact them via trakasseri@studentkaren.fi.

Equality work at ÅAS

Everyone is welcome at the Student Union of Åbo Akademi University! You are unique, you are fully allowed to be your true self. ÅAS continually work on achieving equality and on combating different kinds of harassment. We have been involved in working on the new plan about equality, equal treatment and accessibility. We wish that Åbo Akademi University (ÅAU) will implement these as soon as possible. In this plan we have formulated the central aims for working on trans people’s rights and wellbeing in study and work environments. It is important for ÅAS that everyone feels safe and well-treated on campus. Physical and digital accessibility shall be supported further for inclusion and equal possibility to participate in studies and student life. We wish that ÅAU will implement a safer space policy. The examples above are from Åbo Pride’s webpage and the National Union of University Students in Finland’s (SYL) document about these principles.

See you on Saturday, come as you are and celebrate love in all its shapes!

References and inspiration

Åbo Pride’s principles

SYL’s Safe Place Policy (.pdf)

Statement: The Student Union supports Trans Rights

LGBTI milestones in Finland