Pressmeddelande
17.6.2022
Fritt att publiceras

Måltidsstödet för studentlunchrestauranger måste höjas

Det ekonomiska läget har gjort studentlunchrestaurangernas verksamhetsförutsättningar mycket kritiska. Inflationen har höjt priserna betydligt, men restaurangerna kan inte höja sina priser för att kompensera då de är bundna till ett maxpris som är fastställt av Undervisnings- och kulturministeriet. Åbo Akademis Studentkår oroar sig för restaurangernas verksamhetsförutsättningar och framförallt möjligheten att kunna erbjuda studentluncher i framtiden.

Risken finns att man på hösten inte kan öppna studentlunchrestaurangerna, vilket i sin tur orsakar att studerande inte har möjligt att luncha under dagen. När studerande äntligen får återvända till campus efter två långa år på distans finns det ett ökat behov av att få in bra och hälsosamma rutiner i vardagen.

Studerandes ekonomiska läge är stramt från första början vilket ger få möjligheter åt studerande att göra inbesparningar. Studerandes största utgifter är boende och mat – det enda studerande kan skära ner i på sikt är i matkostnaderna. Samtidigt är det klart att en hälsosam och mångsidig kost är en grundförutsättning för att må bra och upprätthålla en god studieförmåga. Studentluncherna möjliggör även ett viktigt tillfälle för studerande att kunna umgås med sina studiekompisar, något som verkligen behövs nu efter pandemin.

Den FPA-understödda lunchens målsättning är att sätta en grund för hälsosamma matvanor och välmående samt att främja högskolestuderandes studieförmåga och ork. Ifall måltidsstödet inte kan höjas kommer kvalitén på maten att försämras och det finns en risk att restaurangerna behöver lägga ner sin verksamhet.

Studerandes välmående har försämrats betydligt under pandemin – vi kan inte tillåta att den bastryggheten som studentlunchen erbjuder faller bort. Det krävs en omedelbar förhöjning av måltidsstödet för att kunna garantera studentluncher även i framtiden.

För mer information:
Veera Granroth
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

Press release
17 June 2022
For immediate release

Meal subsidy for student restaurants must be increased

The economic situation has made the operating conditions of the student restaurants very critical. Inflation has raised prices significantly, but the restaurants can’t raise their prices to compensate as they are tied to the maximum price set by the Ministry of Education and Culture. The Student Union of Åbo Akademi University is concerned about the restaurants operating conditions and above all the possibility to be able to offer student meals in the future.

There is a risk that it will not be possible to open up all the student restaurants in the autumn, which in turn means that students will not be able to have lunch during the day. When students finally get to return to campus after two long years at a distance, there is an increased need to bring good and healthy routines into everyday life.

Students’ financial situation is tight from the beginning, which gives few opportunities for students to make savings. Students’ biggest expenses are housing and food – the only thing students can cut from in the long run is in food costs. At the same time, it is clear that a healthy and varied diet is a basic prerequisite for feeling good and maintaining a good study ability. The student meals also provide an important opportunity for students to spend time with their fellow students, something that is really needed now after the pandemic.

The goal of Kelas meal subsidy is to lay a foundation for healthy eating habits and well-being, as well as to promote university students study ability and energy. If meal subsidy can’t be increased, the quality of the food will deteriorate and there is a risk that the restaurants will have to close down their operations.

Student well-being has worsened significantly during the pandemic – we can’t allow the basic security that the student meals offer to end. An immediate increase in the meal subsidy is required to be able to guarantee student meals in the future as well.

For more information:
Veera Granroth
Chair of the Board
The Student Union of ÅAU
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi