Sexuella trakasserier har diskuterats mycket i Finland de senaste veckorna och nu även gällande Åbo Akademi. Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) oroar sig för att linjedragningen i det aktuella fallet, och sättet på vilket ärendet kommunicerats skapar en känsla av otrygghet hos våra medlemmar. Agerandet just nu ger ett intryck av att det inte är värt att anmäla situationer där man blivit felbehandlad. Att anmäla trakasserier och osakligt bemötande måste alltid kännas tryggt och som något som är värt att göra.

Vi kräver mera av Åbo Akademi. Vi vill att ÅA, inte bara på papper och i fina ord, möjliggör en vardag där alla känner sig trygga och där man kan lita på att varje fall av anmälda trakasserier tas på allvar och hanteras på ett sakligt sätt. Det är även ytterst viktigt att man känner till vad som görs efter en anmälan, vem som sköter utredningen och vad åtgärderna blir.

ÅA har valt att tolka att de aktuella trakasserierna inte kräver åtgärder då de skett utanför personalens arbetstid. Vi på ÅAS är oroliga för vad detta ger för signal åt studerande. Skulle ÅA också välja att inte göra något i en situation där osakligt bemötande sker mellan personal och studerande på ett evenemang kvällstid? ÅAS anser att det krävs tydliga regler och en öppen diskussion om hur dylika situationer hanteras. Det är värdefullt att studerande och personal till exempel kan ha julfest tillsammans, den här sortens gemenskap ska inte gå förlorad.

ÅAS har två trakasseriombud som stöder i situationer där man känner sig osakligt bemött. Trakasseriombuden har tystnadsplikt och det är upp till studerande som kontaktar hur de hjälper att lösa situationen. ÅAS har två kontaktpersoner på alla evenemang, man kan meddela dem, också anonymt, om man känner sig obekväm med något i arrangemangen eller med en annan deltagares beteende.

ÅAS utbildar kontinuerligt specialföreningarna i hur man motverkar trakasserier och reder ut konflikter. ÅAS stödmaterial, till exempel en studielivsguide, hjälper föreningarna att göra verksamheten så inkluderande och välkomnande som möjligt. ÅAS accepterar inga former av osakligt bemötande, trakasserier eller diskriminering. För ÅAS är det viktigt att alla känner sig bekväma på våra och föreningarnas evenemang. Det ska också kännas tryggt för alla att studera och jobba på ÅA. ÅAS förutsätter att ÅA nu tar studenternas oro på allvar och kommunicerar klart inför terminsstarten vad som gäller och hur anmälda situationer utreds.

Sexual harassment has been much discussed in Finland in the recent weeks, and now also related to Åbo Akademi University (ÅAU). The Student Union of ÅAU (ÅAS) is concerned that the decision made in the current case, and the way in which the case has been communicated, creates a feeling of insecurity among our members. The actions taken gives the impression that it is not worth reporting situations where you have been mistreated. Reporting harassment and inappropriate treatment must always feel safe and as something worth doing.

We demand more from Åbo Akademi University. We want ÅAU to not just on paper and in fine words, to enable an everyday life where everyone feels safe and where you can trust that every case of reported harassment is taken seriously and handled correctly. It is also extremely important that you know what happens after a report is done, who handles the investigation and what the measures will be.

ÅAU has chosen to interpret that the harassment in question does not require measures, as it took place outside the staff’s working hours. We at ÅAS are worried about what signal this gives to students. Would ÅAU also choose not to do anything in a situation where unreasonable treatment takes place between staff and students at an event in the evening? ÅAS believes that clear rules and an open discussion are required on how such situations are handled. It is valuable that students and staff, for example, can have a Christmas party together, this kind of community should not be lost.

ÅAS has two harassment contact persons who support in situations where you feel unreasonably treated. Everything a student tells the harassment contact persons is confidential, and it is up to the students who contact them to decide what type of help they need to resolve the situation. ÅAS has two contact persons at all events, you can notify them, also anonymously, if you feel uncomfortable with something in the events or with another participant’s behavior.

ÅAS continuously educates the associations in how to counteract harassment and resolve conflicts. ÅAS’s support material, for example a student life guide, helps the associations to make the activities as inclusive and welcoming as possible. ÅAS does not accept any forms of unfair treatment, harassment or discrimination. It is important for ÅAS that everyone feels comfortable at our, and the associations’ events. It should also feel safe for everyone to study and work at ÅAU. ÅAS demands that ÅAU now takes the students’ concerns seriously and communicates clearly before the start of the semester what rules apply, and how reported situations are investigated.