Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 16.2.2022
Fritt att publiceras

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har på sitt möte 15 februari valt ekonomie magister Veera Julin som vikarierande generalsekreterare för tidsperioden 21.2.2022–15.3.2023. Julin har tidigare jobbat på bland annat Natur och Miljö samt Svensk Ungdom.

Fullmäktiges utsedda rekryteringsgrupp ansåg att av alla sökande var det Julin som bäst uppfyllde de krav som uppdraget ställer. Vid valet av generalsekreterare vägde de sökandes förmåga till ansvarstagande, effektivt arbetssätt och kunskap om att arbeta i en organisation med både anställda och förtroendevalda tungt. Julin har tidigare erfarenhet från Studentkåren, och hennes kunnande om studentkultur och evenemangskoordinering sågs som speciellt värdefullt efter två år av pandemiläge.

Julins intresse för att utveckla Studentkåren samt iver för att lära sig nytt övertygade rekryteringsgruppen om att hon kommer kunna sköta uppdraget som vikarierande generalsekreterare väl.

Veera Julin

När man frågar Veera Julin hur det känns att börja som vikarierande generalsekreterare på Studentkåren, svarar hon glatt:
– Det känns spännande! Jag ser framemot att få jobba med förtroendevalda och högskolepolitik.

Även studerande ligger henne nära hjärtat – Julin uttrycker sin oro speciellt för studentkulturen som lidit mycket under de senaste åren på grund av coronapandemin. Hon hoppas på att kunna bidra till att tillsammans med Studentkårens förtroendevalda och anställda hitta lösningar för att återuppliva studentkulturen både i Åbo och i Vasa där Studentkårens medlemmar mestadels befinner sig.

– Jag hoppas att vi kommer att kunna ordna de evenemang som man saknat de senaste åren, såsom vappen, ÅAS årsfest och olika mässor, säger Julin hoppfullt.

Julin utexaminerades från Åbo Akademi år 2021 som ekonomie magister med nationalekonomi som huvudämne.

Veera Julin börjar som vikarierande generalsekreterare 21.2.2022.

Frågor kan riktas till ÅAS styrelseordförande
Veera Granroth
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Bild: ÅAS bildbank

Student Union of Åbo Akademi University
Press release 16 February 2022
For immediate release

The Student Union of ÅAU’s Council has on its meeting on 15 February chosen Veera Julin (Master of Science in Economics) as substitute Secretary General for the period 21 February 2022 – 15 March 2023. Julin has i.a. worked for The Finnish Society for Nature and Environment (FSNE) and for Swedish Youth of Finland (Svensk Ungdom, SU).

The appointed recruiting group concluded, that from all applicants, Julin was the one to best meet the requirements of the position. When choosing the substitute Secretary General, the emphasis was on the ability to take responsibility, effective working procedures, and experience about working in an organisation that has both employees and elected student representatives. Julin has previous background in the Student Union and her knowledge of the student culture and organising events was seen as especially valuable after two years of pandemic restrictions.

Julin convinced the recruiting group by her enthusiasm in developing the Student Union of ÅAU, and the group believes she will handle the position as the substitute Secretary General well.

Veera Julin

When asked how she feels about her new position as a substitute Secretary General at the Student Union, Veera Julin replies cheerfully:
– I’m excited! I look forward to working with the student representatives and academic affairs.

The students are also very important for her and she is especially concerned about the student culture that has suffered a lot during the past years because of the Corona pandemic. Julin wishes that she can, together with the Student Union’s Board and employees, find solutions to revive the student culture in both Åbo and in Vasa where the Student Union’s members are mostly located.

– I am hopeful that we will be able to organise all the events that have been missed during the last few years, such as the May Day celebrations, the Student Union’s annual ball and different kinds of fairs.

Julin has a Master’s degree in Economics and has majored in National Economy. She graduated from Åbo Akademi University in 2021.

Veera Julin will start working as substitute Secretary General at the Student Union on 21 February 2022.

Questions can be directed to the Chair of the Student Union of ÅAU
Veera Granroth
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Photo: The Student Union of ÅAU’s image gallery