Har du svårt att klara av vardagen och studierna? Finns det några problem du behöver hjälp med, men inte vet vem du ska vända dig till? 

Om det känns tungt just nu, finns det hjälp och stöd att få. Här har vi sammanställt en lista med svar på frågor med länkar, kontaktuppgifter och annat som kan vara bra att ta i beaktande.  

Har du tänkt på att ta mellanår?  

Finlands studentkårers förbund har sammanställt en bloggtext om vad som är bra att beakta om du tänker ta ett mellanår, så vi rekommenderar att du läser igenom den före du tar ett beslut!  

Kan jag sluta studera p.g.a. corona?   

Ja, det är möjligt. Före du bestämmer att avbryta studierna ska du fundera om det är smartast att göra någon viss kurs eller helhet klar. Kolla t.ex. med studiehandledare eller egenlärare vad som är viktigast att få färdigt ifall du nån gång besluter att fortsätta studera. Det kan också vara vettigt att göra klart ett visst antal poäng så ditt nuvarande huvudämne kan räknas som ett kort eller långt biämne i en kommande examen.  

Vi rekommenderar att ta kontakt med studiepsykologen för att diskutera vardagen och vad du vill göra på sikt.  

Lider du av mental ohälsa och har svårt att klara av vardagen, kan du vända dig till Studenthälsan

Var får man stöd för läs- och skrivsvårigheter?  

Kontakta din fakultets studierådgivare.  

Finns det möjlighet att söka stöd för uteblivet studiestöd p.g.a. tvångsstängning av kurser och praktik?  

Om universitetet inte har ordnat kurser p.g.a. pandemiläget så är det en godtagbar orsak till långsammare studietakt och FPA betalar ut studiestödet som normalt bara man kontaktar dem om saken.  

Hur får jag sjukledigt för depression? 

På FPA:s sidor finns information gällande stöd under sjukdom. Kontakta studinfo@abo.fi gällande avbrottet i studierna.  

Vad kan man göra om man märker att det blir för mycket uppgifter till exempel halvvägs in i kursen? 

Kontakta din föreläsare för att fundera hur det lönar sig att göra, och studierådgivaren om du undrar vilken kurs som är viktigast att få gjord för att komma vidare i studierna. Under en pandemi är det helt okej att kolla vad som är absoluta minimi för att komma igenom kurser.  

I vilka frågor kan man vända sig till Studentkåren för hjälp?

Det finns egentligen inget tema man inte skulle kunna vända sig till oss med. Vi kan hjälpa hitta rätt person på ÅA eller annanstans som kan hjälpa dig.  

Har Studentkåren en representant som kan hjälpa när man behöver stöd i FPA-frågor, eller info om vart man kan vända sig i tvister med FPA?  

ÅAS studentombud Petra Lindblad är anställd med tystnadsplikt som hjälper studerande hitta rätt stöd och information. Hon kan också hjälpa fundera hur man kan lösa problem med FPA.  

Via studiestod@abo.fi når du de anställda på ÅA som kan hjälpa reda ut t.ex. vilken info från ÅA:s register som FPA behöver.  

Vem kan man kontakta om osakligt bemötande av föreläsare?  

Studentkåren har två trakasseriombud som arbetar med bl.a. dessa frågor. Deras kontaktuppgifter hittar du här.  

ÅA:s info för studerande som blir osakligt bemötta eller trakasserade hittar du här.  

Vem kan man kontakta angående överdriven arbetsmängd (mer än det som kursen kräver officiellt) och som inte avhjälps efter diskussion med föreläsaren i fråga?  

Efter diskussioner med föreläsaren så lönar det sig att kontakta ämnesansvariga professorn. Ifall situationen inte löser sig så lönar det sig att kontakta fakultetens dekan. I dessa frågor hjälper även Studentkårens studentombud, Petra Lindblad.  

Håller du på att falla av studierna? Information om projektet Nystart! 

Projektet Nystart! vill stödja studerande och förebygga att studierna fördröjs eller avbryts. Det kan finnas flera anledningar till varför orket eller motivationen tar slut i vardagen och studierna. Nystart! fångar upp studeranden med stödbehov och hjälper dem vidare.  

Just nu ordnar Nystart! uppsökandeverksamhet, en pilot med kursassistenter I några kurser under våren och studiecirklar. Här kan du ta kontakt med Nystart! som hjälper dig vidare, beroende på vilket behov du har. Om du har frågor om projektet Nystart!, kontakta projektkoordinator Kia Ikonen  

Behöver du verktyg och motivation för att klara av studievardagen? Information om projektet VERNA 

Projektet VERNA ordnar webbinarier, utbildningar, kaffekvarter och studiecirklar. Målet med projektet är att stärka studerandes egna resurser och tilliten till den egna förmågan i studielivet. VERNA är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, samt studerandekårerna Åbo Akademis Studentkår och Novium. För mer info, kontakta projektledare Dana Björkström-Jung

Övrig information som kan vara bra att ha  

 • Vem ska jag kontakta i olika ärenden? Klicka här för att komma till ÅA:s stödsida på Intran.  
 • Föreningen för studerandes mentala hälsa Nyyti ordnar chattar på svenska och har mycket bra material på sina sidor.  
 • Studenthälsans service och tidsbokning. Det är bra att vara i kontakt genast då man känner att man behöver vård, köerna är långa till vissa tjänster.  
 • På studiepsykologernas sida finns många råd för smidiga studier.  
 • Ekonomiskt stöd från församlingarnas diakoni: 
  Alla har möjlighet att vid behov få stöd av den lokala församlingens diakoni i en kris, man behöver inte vara ev. lut.-medlem, det räcker att man för tillfället bor på orten. Förutom ekonomiskt stöd kan diakonerna också ge råd om andra stödformer och hjälp om hur man sköter kontakt med olika myndigheter. Mera information om Åbo svenska församling. Mera information om Vasa svenska församling
 • Samtalsstöd från studentprästerna kan man få på båda orterna: Åbo och Vasa  
 • Uppsökande ungdomsverksamhet Åbo  
 • Uppsökande ungdomsverksamhet Vasa  

Are you having difficulties with coping in your daily life and studies? Are there any issues you need a hand with, but you don’t know who to contact?

If things are feeling heavy right now, help and support is available. Here we have a list of questions and answers, contact information and other things to take into account.

Have you considered taking a year off from your studies?

National Union of University Students in Finland has written a blog text about things that are good to consider, so we recommend that you read it before making your decision! 

Can I stop studying because of corona? 

Yes, it is possible. Before you decide to cancel your studies, you should think about whether it is smartest to complete a certain course or whole. Check e.g., with a study advisor or your assigned teacher, which is the most important thing to finish if you ever decide to continue studying. It may also make sense to complete a certain number of credits so that your current major can be counted as a short or long minor in an upcoming degree. 

We recommend contacting the study psychologist to discuss everyday student life and what you want to do in the long run. 

If you are suffering from mental illness, we advise you to contact the Finnish Student Health Service (FSHS).

Where can you get support for reading and writing difficulties? 

Contact your faculty’s study advisor.  

Is it possible to apply for support or a scholarship for non-study support due to forced closure of courses and internships? 

If the university has not arranged courses due to the pandemic situation, it is an acceptable reason for a slower pace of study and KELA pays the student support as normally if you contact them about the matter. 

How do I get sick leave for depression? 

On KELA’s pages, there is information regarding support during illness. 

Contact studinfo@abo.fi and ask what you need to do to pause your studies. 

What can you do if you notice that there is too much work, e.g. halfway into the course? 

It is good to start by contacting your lecturers about the situation and then the study advisor to decide what courses to complete in order to be able to move forward with your studies. During a pandemic, it is perfectly okay to check what is the absolute minimum to get through. 

In what questions can you turn to the Student Union for help? 

There is really no theme you could not turn to us with. We can help find the right person at ÅAU or elsewhere who can help you. 

Does the Student Union have a representative who can help in cases where you need support in KELA issues or info on where to turn in disputes with KELA? 

The Student Union’s Students’ Rights Expert Petra Lindblad is employed by the Student Union and can help students find the right support and information, she can also help with how to solve problems with KELA and everything you discuss is confidential. 

Via studiestod@abo.fi you can reach the employees at ÅAU’s student services who can help sort out e.g. what information from ÅAU’s register that KELA needs. 

Who can you contact about discrimination or harassment by lecturers? 

The student union has two harassment contact persons who work with e.g. these issues. Their contact information can be found here

ÅAU’s info for students who are discriminated against or harassed. 

Who can you contact regarding excessive workload (more than what the course officially requires) and which is not remedied after discussion with the lecturer in question? 

After discussions with the lecturer, it is recommended to contact the Head of the Subject. If the situation does not resolve, it is recommended to contact the Dean of the Faculty. The Student Union can also help you find the right person to contact with these issues. 

Are you falling behind on your studies? Information about the project Nystart!

The project Nystart! wants to support students and prevent studies from being delayed or cancelled. There can be many reasons to why energy and motivation are lacking in daily life and the studies. Nystart! does outreach work for students who are in need of support. Here you can contact Nystart! They will help you and redirect you based on what your needs are. If you have any questions about Nystart!, contact project coordinator Kia Ikonen 

Do you need tools and motivation to cope with the everyday study life? Information about the project VERNA

The project VERNA arranges webinars, courses, coffee breaks and student circles. The goal of the project is to strengthen students’ own resources and trust towards their own abilities in the student life. VERNA is a collaboration between Åbo Akademi University and Yrkeshögskolan Novia, as well as the student unions in each of the universities. For more information, contact project leader Dana Björkström-Jung.

Other information that can be good to have 

 • The association for students’ mental health Nyyti arranges chats in English and has very good material on its pages
 • Student health service and appointment bookingIt is good to be in contact as soon as you feel that you need care, the queues are long for certain services. 
 • The study psychologists’ page contains many tips for studies. 
 • Financial support from the deacons at the local Evangelical Lutheran Congregations:
  Everybody can ask for help from the deacons at the local congregation, you do not need to be a member. In a crisis, all people living in the city can get help from them, whether you are an atheist or belong to another religion. In addition to financial support, deacons can also give advice on other forms of support and help on how to maintain contact with various authorities.
  In Åbo: On Tuesdays and Thursdays at 9–11 a.m., you can call the number 040 341 7460, or email eija.grahn@evl.fi or carita.eklund@evl.fi anytime. In Vasa; check out this web page.
 • The deacons who are experts on social welfare work can also help with information about help you are eligible for elsewhere. There is, unfortunately, no information in English on the web. If you are unsure about where to ask for help you can always contact our Students’ Rights Expert Petra Lindblad
 • The University Chaplains offer discussion support in difficult situations. More about the University Chaplains in Åbo can be found here. More about the Student Chaplain Hanna Jern in Vasa can be found here (text on the web page only in Swedish).
 • Outreach youth work Åbo 
 • Outreach youth work Vasa