I samband med att coronarestriktionerna i hela landet har lättat, har frågan om varför Fastlaskiainen ordnas på distans lyfts fram. Det praktiska organiserandet för så stora evenemang som Fastlaskiainen börjar flera månader före evenemangets början. ÅAS styrelse lediganslog uppdraget som Fastlaskiainen koordinator i Åbo redan i november 2021, tyvärr avsade den valda personen ändå i ett senare skede sig från uppdraget.

Fastlaskiainen i Åbo ordnas tillsammans med Studiestad Åbo-nätverket. Detta inkluderar många aktörer, bl.a. Åbo stad och flera högskolor. När evenemanget började planeras fanns det ingen klarhet i hur coronarestriktionerna skulle utvecklas under våren. När tidtabellen för lättnaderna i coronarestriktionerna blev säkra, var tiden redan för kort för att dra igång samarbete samt hinna ordna praktiska arrangemang som anhållan om polislov och att anställa säkerhetsvakter till evenemanget.

I och med avsaknaden av Fastlaskiainen koordinator och den allt för strama tidtabellen är det inte möjligt för ÅAS att ordna ett traditionellt, fysiskt, Fastlaskiainen i Åbo i år.

Eftersom Fastlaskiainen i Vasa kommer att ordnas en vecka senare än i Åbo, kan man fråga sig varför det inte ordnas fysiskt. ÅAS styrelse har fattat beslut om att ordna evenemanget på båda orterna på samma sätt, det vill säga digitalt. Detta upplevdes som mer rättvist för våra studerande. Vi är en studentkår med medlemmar på två orter och strävar till att i mån av möjlighet ha enhetlig verksamhet på båda orterna. Detta i samband med att coronarestriktionerna vid tiden då beslutet fattades fortfarande var oklara är orsaken till att styrelsen fattade detta beslut. Vi förstår att beslutet nu i efterhand sett kan upplevas som förhastat eller fel. Det gläder oss ändå att både föreningar och enskilda studerande har tagit upp ärendet i diskussion, och vi hoppas att ni även i framtiden känner att ni med låg tröskel kan kontakta oss vid frågor eller helt enkelt för att ge feedback. Vi på Studentkåren ordnar trots allt våra evenemang för er, och vill att de så långt som möjligt motsvarar era önskemål och förhoppningar.

Fastlaskiainen 2022 ordnas på distans, men vi uppmuntrar föreningarna varmt att ordna evenemang både före och efter evenemanget. I och med de nya riktlinjerna från Åbo Akademi är det också möjligt att äntligen igen ordna evenemang på campus. Hoppas att vi ses på zoom, den första mars i Åbo och den åttonde mars i Vasa!

Organising events as big as the event planned for Shrove Tuesday begins several months before the event. The Board of the Student Union of ÅAU opened up the application for the assignment as Shrove Tuesday’s coordinator as early as November 2021. Unfortunately, the person who was accepted for the task later had to resign from it later.

The Shrove Tuesday event in Åbo is organised together with the Study in Turku network. This includes many actors, including the City of Åbo and several universities. When the event planning began, there was no clarity in how the Corona restrictions would develop in the spring. When we became aware of the timetable for easing the Corona restrictions, the timetable was already too tight for the practical arrangements such as notifications to the police and getting security guards to the event.

Due to the lack of the Shrove Tuesday coordinator and the overly tight timetable, it is not possible for the Student Union to arrange a traditional Shrove Tuesday event this year.

Well, why cannot Shrove Tuesday be arranged in Vasa even though it is not possible to arrange in Åbo?

The Board decided that it would be more fair for our students that the event would be arranged in the same way in both places. We are a student union with members in two cities and we thought it would be unfair if the arrangements were very different depending on the location. This in addition with the Corona restrictions at the time when the decision was made were the main reasons why the board made this decision. We are happy to receive feedback so that we know how you think we should do in the future.

Shrove Tuesday 2022 is arranged online, but we warmly encourage our associations to arrange events both before and after the online event, and with the new guidelines from Åbo Akademi University, it is also possible to finally arrange events on campus. Hopefully we will see you on Zoom, the 1 March in Åbo and the 8 March in Vasa!