Hela mitt liv har jag haft en plan, en plan för vad jag ska studera, vad jag ska göra och vad jag ska bli “när jag blir stor”. Här om veckan fick jag frågan “vad ska du bli när du blir stor?” och mitt svar blev något otydligt för när jag började fundera så blev svaret att jag faktiskt ännu inte vet. Det känns som att ju fler dörrar och alternativ som har öppnats, desto mer osäker har jag blivit på vad jag faktiskt vill göra. Man kan fråga sig om det handlar om framtidsångest, eller om det beror på att jag fått större insikt i alla olika möjligheter som finns och att jag nu bara måste välja mellan dessa.

Ens karriär kan upplevas som en viktig och stor del av ens liv. Man går gymnasiet och skriver kanske studenten för att komma in på en tredje stadiets utbildning – i mitt fall universitet – var man sedan kämpar med sina studier med målet att bygga en framtida karriär. Ofta när man tänker på ordet karriär tänker man kanske framtid och arbete i form av en stege var man tar sig högre upp, eller att man ska bli något stort och ha en bra arbetsposition. Den svenska definitionen av ordet karriär beskrivs enligt Svenska akademins ordlista som; ”vinna, snabb befordran, stiga i graderna, i högsta fart framåt”. En beskrivning som enligt mig inte är den bästa. Om man däremot tar det engelska ordet “career” så definieras det som ”livslång yrkeslivsutveckling”, vilket jag tycker är ett mycket bättre sätt att se på sin egen karriär.

Jag själv studerar till klass- och speciallärare, vilket är ett väldigt tydligt yrke och med min utbildning finns det en tydlig karriär. För andra utbildningar kan det vara motsatsen, de ger oändligt med möjligheter med många öppna dörrar, men frågan är om man upplever att man fått färdigheter för ett tydligt yrke att utveckla sin karriär i? Och är denna ovissa känsla av oändligt med möjlighet något som kan leda till osäkerhet och framtidsångest? “Du kan bli vad du vill, alla dörrar är öppna”. Det är viktigt att du kan sätta din kunskap i en kontext, det är viktigt att du genom din kunskap får möjlighet att bilda erfarenhet och det är viktigt att reflektera över sig själv och sin karriär.

För om vi följer den engelska definitionen, som jag gärna vill framhäva, så är karriär inte bara det som komma skall, det är även det du redan har upplevt, val du gjort, kunskap du tagit till dig och erfarenheter från hela ditt liv. Karriär är med andra ord allt du varit med om och gjort sedan du föddes och fram tills idag. Vart vill jag komma till med detta? Jo, att det är viktigt att inte bara blicka framåt, det är minst lika viktigt att reflektera och se bakåt på olika val du gjort samt varför du är där du är idag. Tänk dig att karriär är som ett tåg, du kan alltid blicka tillbaka till vilket tåg du redan åkt och varför du klev på just det tåget, men du kan inte hoppa på ett tåg som redan gått.

Ta en paus i läsandet här och fundera på följande:

Vad och vem har påverkat dina val?

Vad har varit viktigt för dig i dina val?

Hur ser du på din egen framtid?

Vart vill du komma och hur når du dit?

Jag själv ser på min framtid som att jag har oändligt med möjligheter. Jag kan arbeta med det jag vill och jag har haft möjlighet att studera i en för mig lämplig takt. Men jag kan också föreställa mig en viss stress av att studietempot ökar, kraven blir högre samtidigt som möjligheterna är oändliga kan det snarare kännas som framtidsångest. För dig som känner att du vet vad du vill, fortsätt på den goda väg du är, och för dig som känner igen dig i det andra alternativet så vill jag lyfta fram ytterligare en möjlighet för att diskutera din karriär. En möjlighet som kanske kan hjälpa och stödja för de som inte alls vet, eller också får de som har ett mål men vill få stöd i att nå det målet. Arbetsforum har tjänster som stödjer studerande i karriärvägledning. Det är viktigt att inte bara stirra blint framåt på sin plan, utan också att hålla ögonen öppna för de möjligheter som uppstår i vardagen och på vägen. Så ta vara på de chanser och möjligheter som kommer i stunden, allt behöver inte vara planerat.

Mer information om arbetsforums tjänster hittar du här.

All my life I have had a plan, a plan for what I will study, what I will do and what I will become ”what I will become when I have grown up”. Last week someone asked ”what are you going to be when you grow up?” and when I started thinking, my answer became in some way unclear because I do not know yet. It feels like the more opportunities that arise and doors are opened, the more uncertain I have become about what I want to do. I do not know if it’s about anticipatory anxiety, or if it’s because I have gained greater insight into all the different possibilities that exist and that that I now have all these possibilities to choose between.

Our career can be experienced as an important and large part of one’s life. You go to high school and maybe write big exams and get good grades so that you can continue with a higher education, in my case university, where you study with the goal of building a future career. Often when you think of the word “career”, you might think of the future and work in the form of a ladder where you climb higher up, or that you should become something big and and gain a good position at your job. The Swedish definition of the word career (karriär) is described according to the Swedish Academy’s dictionary as; ”Win, fast promotion, rising in rank, at top speed forward”. A description that in my opinion is not the best. However, the English word ”career” is defined as ”lifelong professional development”, which I think is a much better way of looking at your career.

I myself study to become a class and special teacher, which is a very clear profession and with my education there is a clear career path. For other degrees, it may, however, be the opposite. They provide endless opportunities with many open doors, but the question is whether you feel that you have gained skills for a clear profession to build your career on or not. Is it this feeling of uncertainty what triggers anxiety for the future? ”You can be whatever you want, all doors are open”. It is important that you are able to put your knowledge in a context, it is important that you get the opportunity to gain experience from your knowledge and it is important to reflect on yourself and your career.

If we follow the English definition, which I would like to emphasize, then career career does not only refer to what is to come/the future, but also, but also what you have already experienced, the choices you have made, knowledge you have gained and experiences from your whole life. One might even say that career is everything you have experienced from when you were born until today. So, what do I want to say with this? Well, that it not only is important to look ahead, but it is also equally important to reflect on different choices you have made in the past and why you are where you are today. Imagine that your career is like a train, you can always look back on which train you took in the past and why you got on that train, but you cannot hop on a train that has already passed.

Take a break from reading and think about the following questions:

What and who has influenced your choices?

What has been important to you in making your choices?

How do you see your future?

Where do you want to go and how do you get there?

I myself see my future as having endless possibilities. I can work with what I want, and I have had the opportunity to study things that suits me. I can, however, also imagine a certain pressure from the increasing study pace, the demands getting higher just as the possibilities are endless, so, anxiety for the future is understandable. For those of you who feel that you know what you want, continue the good work on the path you are on. For those of you who recognize yourself in the second option, I want to highlight another opportunity to discuss your career. An opportunity that may help and support those who do not know at all what they want to do, or also for those who have a goal but want support in reaching that goal. Åbo Akademi University Career Services offer services that support students and career guidance. It is important not to stare blindly on you own plan, but to also keep one’s eyes open for the opportunities that arise in everyday life and on the road forachieving your goals. So, seize the chances and opportunities that come your way, not everything needs to be planned.

More information about Åbo Akademi University Career Services’ services can be found here.