Åbo Akademis Studentkår ser allvarligt på de händelser som under de senaste veckorna har förekommit i studielivet, då studerande misstänks ha blivit drogade på studieevenemang. Droger hör inte hemma i studielivet och alla studerande ska har rätt till att tryggt kunna delta på evenemang och inte vara rädda för att bli drogade. Vi tar dessa misstankar på största allvar och fördömer dessa fall. Åbo Akademis Studentkår har absolut nolltolerans för detta osakliga beteende.

Vi påminner om att med låg tröskel ta kontakt med nödcentralen ifall misstanke om liknande uppstår. Det är viktigt att ta sig till sjukhusvård så fort som möjligt från att misstanke uppstår för att kunna bekräfta om man blivit drogad.

Studerandes trygghet är högsta prioritet på våra evenemang. Nu krävs det ett kollektivt ansvar från alla för att se till att detta fenomen får ett slut. Restaurangerna och barerna måste vakna upp till det som sker i deras utrymmen och garantera att alla kan känna sig trygga.

Vi kommer att för egen del ta fram ett informationspaket och hålla utbildningar till våra föreningar, så att de vet hur de ska agera vid dylika situationer i deras utrymmen och på deras evenemang. Dessutom samarbetar vi aktivt nationellt med andra student- och studerandekårer för att se över vad vi tillsammans kan göra för att motverka fenomenet.

Låt oss ordna säkrare evenemang, tillsammans!

För mer information:

Veera Granroth

Vice ordförande Åbo Akademis Studentkår

0451125760

The Student Union of ÅAU takes the events that have occurred in recent weeks in student life seriously, where there have been reports of students possibly being drugged during events. Drugs do not belong in the student life and all students should have the right to safely participate in events and not be afraid of being drugged. We take these allegations very seriously and condemn these cases. The Student Union of ÅAU has absolute zero tolerance for this behavior.

We remind you to contact the emergency response center with a low threshold if you suspect you have been drugged. It is important to get to hospital care as soon as possible from the time suspicion arises in order to be able to confirm if someone has been drugged.

Student safety is our highest priority at our events. Collective responsibility is now required from everyone to ensure that this phenomenon comes to an end. The restaurants and bars must wake up to what is happening in their spaces and ensure that everyone can feel safe.

We will for our part develop an information package and organise education for our associations, so that they know how to act in such situations in their spaces and at their events. In addition, we actively cooperate nationally with other student unions to review what we can do together to counter the phenomenon.

Let’s do safer events together!

For more information:

Veera Granroth

Vice chair of the board at the Student Union of ÅAU

0451125760