Varför skall jag rösta?

Kommunalvalet börjar närma sig. Att få fram ungas röst där är väldigt viktigt. I både Åbo och Vasa behövdes det under förra kommunalvalet (2017) för några kandidater endast lite på 100 röster för att bli invalda som ordinarie ledamot, skillnaderna var dessutom väldigt små(< 5 röster ) mellan de invalda och de som inte blev invalda; varje röst spelar alltså en väldigt stor roll i kommunalvalet.

Att rösta är förstås också för allas bästa, det är så vi får kommuner där folkets vilja representeras bra i beslutsfattningen.

Vad bestäms i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige bestämmer om kommunens verksamhet, ekonomin och det som sker i dina stadsmiljöer, allt från stadens utseende (ex. cykelvägar, parker och principer för höga byggnader) till instruktioner för biblioteksväsendet.

När och var kan man rösta?

Förhandsröstningen är 26.5–8.6, då kan man rösta från vilken ort som helst!

Valdagen är 13.6, då måste man rösta från orten där man är skriven.

Förhandsröstningslokaler hittar du här.

Men på vem skall jag rösta?

Det finns flera olika valkompasser du kan göra för att hitta en kandidat som passar det du värdesätter och områden du vill se utveckling inom. Här är några valkompasser:

Why should I vote?

The local elections are beginning to approach. Getting the voice of young people there is very important. In both Åbo and Vasa, during the last local elections (2017) for some candidates, only a little over 100 votes were needed to be elected as a regular member, the differences were also very small (< 5 votes) between the elected and those who were not elected; each vote thus plays a very large role in the local elections.

Of course, voting is also in everyone’s best interests, that’s how we get municipalities where the will of the people is well represented in decision-making.

What is decided in the City Council?

The City Council decides on the municipality’s activities, finances, and what happens in your urban environments, everything from the city’s appearance (e.g. cycle paths, parks, and principles for tall buildings) to instructions for the library system.

When and where can you vote?

Advance voting is from 26 May to 8 June. That is when you can vote from any place!

Election day is 13 June, and then you must vote from the place where you are registered in.

Advance polling stations can be found here.

But whom should I vote?

There are several different election compasses you can make to find a candidate who fits what you value and areas you want to see development in. Here are some election compasses: