I juni 2019 tilldelades ÅAS en summa på 6000 euro av dåvarande rektor Mikko Hupa för att sköta utbetalningen av studentrepresentantarvoden till studenterna i Åbo Akademis förvaltningsorgan. Detta efter att ÅAS tagit idén till tals i och med att studentrepresentanterna är nyckelpersoner för att utveckla ÅA:s utbildningar och bör få den uppskattning de förtjänar.

I höst beslöt nuvarande rektor Moira von Wright att igen bevilja 6000 euro i medel för arvoden åt studentrepresentanter, beslutet gäller tills vidare. Vidare beslöts att ÅAS ansvarar för fördelningsgrunden för arvodena. Det är glädjande att akademin på det här viset visar sin uppskattning för studerande som tar tid från studierna för det gemensamma bästa.

På sitt möte 23/20 bestämde styrelsen att arvode delas ut till alla studentrepresentanter som ÅAS tillsätter inom ÅA:s förvaltning som inte är arvoderade från tidigare. Arvodets storlek fastställdes till 20 € per möte och samma arvode betalas till representanterna (ordinarie eller suppleant beroende på vem som deltar i möte) i alla organ.

Information om hur utbetalningen sker kommer under våren.

I nuläget får studentrepresentanterna i alla här uppräknade förvaltningsorgan inom akademin arvoden. Listan uppdateras ännu med grupper som saknas, men har du blivit vald till en studentrepresentantpost inom ÅA:s förvaltning av studentkåren kan du räkna med att få arvode för de möten du deltagit i under läsåret.

Beslut om hur arvodena betalas ut läsåret 2021–2022 fattas av kårstyrelsen efter att man sett hur utfallet blir för nuvarande läsår. ÅAS strävar till att förfarandet är så lika som möjligt från år till år.

Rector Moira von Wright has decided that a sum of 6000 euros will be used to pay fees to students who attend meetings as student representatives in ÅAU administrative bodies. The Student Union Board, who are in charge of deciding how the sum is used, has decided that all representatives elected by the Student Union to posts will receive a fee of 20 euros per meeting. The posts include members of Faculty Boards, The University Collegiate Body, and for example working groups for different projects and steering groups for study programs. The student representatives do important work for the development of the teaching.

For most posts as student representatives at ÅAU you need to read and understand Swedish quite well as the administrative language is Swedish. Some master’s programs have their own steering groups and the Student Union works actively to open more possibilities to take part as an international student.