Antagningen till högskolorna började igår och det finns en stor oro bland unga efter antagningsreformen och fjolårets snabba ändringar i antagningskriterierna. Våren 2020 gjordes stora förändringar i antagningskriterierna efter att ansökningstiden tagit slut på mycket kort varsel på grund av coronapandemin. Andelen sökande som antogs baserat på studentbetyget ökade betydligt.

Regeringen har som mål att öka antalet unga med högskoleutbildning till 50 procent år 2030. Högskolorna får en stor del av sin finansiering baserat på antalet utexaminerade. Samhället väntar på nyutbildade som ska börja arbeta. Unga vill börja studera de ämnen som de är intresserade av så fort som möjligt.

Det är alltså i allas intresse att unga så snabbt som möjligt kan antas till högskolorna med så få hinder som möjligt. Det borde vara ett gemensamt mål att sträva efter. Så länge som kommunikationen mellan de olika intressegrupperna brister kommer ingen förbättring att ske. Det går inte heller att låta bli att lyssna på unga, då det är just de som mest påverkas av dessa beslut i praktiken.

Då antalet studieplatser har ökat på sistone, borde det väl vara lättare att få en studieplats? Varför stressar elever då? Ja, antalet studieplatser har ökat men det är inget som har kommunicerats vid ansökningsskedet. Väldigt få sökanden har koll på hur bra chanser man egentligen har då man söker sig till en utbildningslinje och ryktena skrämmer upp en.

Oberoende om man anser antagningsreformen vara bra eller dålig så har den tydligt ökat stressen för allt yngre elever. Själv ser jag att även om reformen skulle ha varit bra i sig, så har den misslyckats då de som söker till högskolor upplever en så stor stress på grund av den.

Istället för att minska på elevers stress och göra antagningen till högskolor lättare så har antagningsreformen gjort gymnasiet till ett enda långt inträdesprov. Pressen av att lyckas bra i studentskrivningarna har ökat markant och man borde redan på högstadiet veta vart man tänker söka i framtiden för att kunna välja rätt kurser. Detta har även lett till att andra stadiet har mist sin allmänbildande del. Allt handlar om att trixa med sina kurser så att man i rätt ämnen kan få de högsta vitsorden, för att kunna garantera att man kommer in till sin drömutbildning. Vi kan inte ha ett system där man redan i högstadiet behöver veta vad man vill jobba med, och som sedan straffar dem som vill ändra sig. Det måste gå att pröva, misslyckas och försöka igen.

Antagningsreformen i sin nuvarande modell är uppbyggd främst för att fungera på antagningsmål med högt söktryck. Dessa utbildningslinjer är bl.a. juridik och medicinlinjerna. Är det då ändamålsenligt att alla ska följa samma modell? Man kan ju tänka att det är mest rättvist att alla följer exakt samma system, men är det verkligen det om det inte fyller en funktion?

Samtidigt har förstahandssökandekvoten också haft motsatt effekt än vad man önskade. Tanken var att studerande så snabbt som möjligt skulle söka sig att studera, medan kvoten för förstagångssökande istället får unga att ta mellanår i rädslan om att göra fel utbildningsval. Kvoten har i praktiken haft en ganska liten inverkan och det är inte särskilt många som skulle ha blivit utan studieplats pga. den, däremot har ryktena kring kvoten orsakat en betydlig skada.

Falska rykten kring hurudana vitsord man behöver ha för att få en studieplats och hur stor inverkan kvoten för förstagångssökande har riskerar spridas bland unga. Detta särskilt i tider av distansstudier, där man inte kan träffa t.ex. sin studiehandledare som annars kunde berätta om det verkliga läget. Det är nu särskilt viktigt att högskolorna i samarbete med andra stadiets utbildningar arbetar för att minska på felaktiga uppfattningar.

På måndagen (15.3) meddelade Unifi att universiteten har beslutat att genomföra urvalsproven fysiskt. Det verkar som att även om det har funnits ett år tid att utforma fungerande distansprov så valdes det alternativet som var enklast för universiteten. Risken är nu stor att smittoläget försämras och urvalsproven igen behöver ändras med kort varsel.

Om en sökande försätts i karantän kan personen inte delta i urvalsprovet, vilket innebär att hen kan behöva ha ett mellanår mot sin vilja. Detta är inte rättvist. Abiturienter har år 2020 och 2021 befunnit sig i en ojämlik position när det gäller studentskrivningarna. Studentskrivningarna för våren började denna vecka och gymnasieelever vid olika skolor är i ojämlika positioner t.ex. gällande om de kan få skriva med specialarrangemang ifall de satts i karantän. När studentbetygen hela tiden arvoderas allt högre vid antagningen till högskolor, så vore det viktigt att alla skulle ha samma utgångspunkt.

Vad borde nu göras? Jo, samarbetet mellan högskolor och andra stadiets utbildningar måste förbättras och i det samarbetet behöver både elev- och studentrepresentanter inkluderas. Inför urvalsproven bör högskolorna fundera på lösningar åt dem som är i karantän så att alla sökande har möjlighet att skriva urvalsproven.

Veera Granroth
Åbo Akademis Studentkår

Admission to the universities began yesterday and there is great concern among young people after the admission reform and last year’s drastic demarcation. Last year, major changes were made to the admission criteria after the application period ended, at very short notice due to the corona pandemic. The proportion of applicants who were accepted based on the student grade increased significantly.

The government aims to increase the number of young people with a university education to 50 percent by 2030. The universities receive a large part of their funding based on the number of graduates. Society is waiting for new graduates to start working. Young people want to start studying the subjects they are interested in as soon as possible.

It is therefore in everyone’s interest that young people can be admitted to the universities as quickly as possible with as few obstacles as possible. It should be a common goal for everyone to strive for. If the communication between the various interest groups is lacking, no improvement will take place. It is also unwise not to listen to young people, as they are the ones who are most affected by these decisions.

As the number of study places has increased recently, should it not be easier to get admitted to a university? Why do students stress then? Yes, the number of study places has increased, but this has not been communicated at the application stage. Very few applicants know how good the chances are when they apply for an education line and the rumours intimidate them.

Regardless of whether one considers the admission reform to be good or bad, the admission reform has significantly increased the stress of even younger students. Personally, I see that even if the reform would have been good, it has failed as those who apply to universities experience such great stress because of it.

The admissions reform in its current model is built primarily to work on admissions goals with high application pressure. These education lines are i.e. law and the lines of medicine. Is it then appropriate for every line to follow the same model? One might think that it is most fair that everyone follows the same system, but is it so?

Instead of reducing students’ stress and making admission to universities easier, the admissions reform has made upper secondary school to become a single long entrance exam. The pressure of succeeding well in students’ examination has increased markedly and one should know at an early stage where one intends to apply in the future to be able to choose the right courses. This has also led to the second stage losing its general educational part. It’s all about tinkering with your courses so that you can get the highest grades in the right subjects, in order to guarantee that you get into your dream education. We cannot have a system where you already in high school need to know what you want to work with, and which punishes those who want to change direction. It must be possible to try, fail and try again.

At the same time, the first-time applicant quota has also had the opposite effect than desired. The idea was that students should apply to study as soon as possible, while the quota for first-time applicants instead makes young people take intermediate years for fear of making the wrong educational choice. The quota has had a small impact and not many people have been left without a place to study due to it. But on the other hand, rumours surrounding the quota have caused significant damage.

It is easy for false rumours about what grades you need to have to get a study place, and how much impact the quota for first-time applicants has, to spread among young people. This is especially true in times of distance studies, where you cannot meet your study supervisor who could otherwise tell about the real situation. Therefore, it is especially important that the universities, in collaboration with second-stage educations, work to reduce these misconceptions.

On Monday (15 March), Unifi announced that the universities had decided to carry out the pre-selection tests physically. It seems that even though there has now been a year to design functional distance tests, the alternative that was easiest for the universities was chosen. There is now a great risk that the pre-selection tests again need to be changed at short notice, if the Covid-19 situation continues to deteriorate.

If an applicant is quarantined, the person cannot take part in the pre-selection test, which means that they may need to have an intermediate year against their will. This is not fair. The graduates of 2020 and 2021 have been in an unequal position when it comes to student enrolment. Student enrolment for the spring began yesterday and high school students at different schools are in unequal positions e.g. applicable if they can write with special arrangements if they have been quarantined. When the student grades are constantly valued higher and higher at the admission to universities, it would be important for everyone to have the same starting point.

What should be done now? The co-operation between universities and second-stage educations must be improved and, in that co-operation, both pupil and student representatives need to be included. Prior to the pre-selection tests, the universities should consider solutions for those who end up in quarantine so that all applicants can write the pre-selection tests.

Veera Granroth
The Student Union of Åbo Akademi University