Tycker du om att utveckla och hitta på olika projekt? ÅAS projektmedel finns till för att både föreningar och kårmedlemmar ska kunna utveckla och förverkliga nya idéer som förbättrar studerandes vardag, studier och välbefinnande.

Målet med projektmedlet är få medlemmar att aktivt jobba för att förbättra och utveckla verksamheten inom olika områden. Dessa områden varierar från år till år. År 2021 finns det sex stycken olika teman:

 • projekt som främjar kårgemenskap
 • hållbar utveckling
 • studerandes välmående
 • ÅAS mål och verksamhet
 • föreningens verksamhet
 • tillgänglighet

För att projektmedlet ska beviljas måste åtminstone ett eller flera krav uppfyllas. Till projekten ska även göras en tidsplan, projektbudget, hur projektet genomförs och för vem. Det viktigaste är att det finns en tydlig plan för hur projektet ska utföras och på vilket sätt projektmedlet skulle kunna förverkliga din idé.

Efter att projektet avslutats ska en redovisning lämnas in om hur projektmedlen användes och förverkligades. Sista dagen för att skicka in redovisningen är 28.11.2021.

Låter detta som något för dig? Formulera ihop din idé själv, som en grupp eller skicka in den som förening för att förverkliga just er idé. Skicka in ansökan om projektmedel senast 11.4 kl. 23:59.

Har ni tankar eller idéer för ett projekt?

Mera information och ansökan hittas bakom länken.

Do you enjoy developing and inventing different projects? The Student Union of ÅAU project funds are available so that both associations and Studentunion members can develop and realize new ideas that improve students’ everyday lives, studies and well-being.

The goal of the project fund is to get members to actively work to improve and develop acitivity in different areas. These areas vary from year to year. In 2021, there are six different themes:

 • projects that promote union community
 • Sustainable Development
 • student well-being
 • The Student Unions goals and activities
 • the association’s activities
 • accessibility

In order for the project funding to be granted, at least one or more requirements must be met. The projects must also have a schedule, project budget, how the project is carried out and for whom. The most important thing is that there is a clear plan for how the project will be carried out and in what way the project funding could realize your idea.

After the project has been completed, an account must be submitted of how the project funds were used and realized. The last day to send in the report is 28 November 2021.

Does this sound like something for you? Formulate your idea yourself, as a group or send it in as an association to realize your particular idea. Submit the application for project funding no later than 11 April at 11.59 pm.

Do you have any thoughts or ideas for a project?

More information and the application can be found through the link.