Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.8.2021–31.7.2023 utses den 5 maj 2021 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av olika könstillhörigheter, från alla studieinriktningar och olika studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

Uppgifter om uppdragen

Om fakultetsråden stadgas i Åbo Akademis ledningsinstruktion:

7 § Fakultetsråd och dekanus

De akademiska resultatområdena leds av fakultetsråd och dekanus. Utöver dekanus består fakultetsrådet enligt vad styrelsen beslutar av minst 9 och högst 18 medlemmar jämte personliga suppleanter. Professorerna, övriga anställda och studerandena har lika många företrädare i fakultetsrådet. Professorerna och övriga anställda utser sina företrädare genom val inom grupperna enligt akademins valinstruktion och företrädarna för studerandena utses av studentkåren enligt 46 § universitetslagen. Inom gruppen övriga anställda i fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier kan högst en medlem och en suppleant tillhöra övningsskolan. Dekanus utses för fyra år. Uppgiften som dekanus ledigförklaras att sökas bland de för uppdraget inom fakulteten behöriga personerna. Behörig är innehavare av en ordinarie eller en tidsbunden professur vars mandatperiod sträcker sig utöver mandatperioden och har i praktiken visad god ledarskapsförmåga. Rektor utser dekanus efter att fakultetsrådet rangordnat sökandena.

8 § Fakultetsrådets uppgifter

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

2. besluta om fakultetens strategi,

3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,

5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

6. anta forskarstuderande,

7.utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

9.utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus. Vid bedömningen av behörigheten hos sökande som kan komma i fråga för professur och vid framställning om anställning får samtliga professorer och innehavare av titeln professor som hör till fakulteten delta i behandlingen.

De av ÅA-styrelsen 9.6.2014 fastställda fakultetsrådens storlek utöver dekanus är;

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) 12 varav 4 studentrepresentanter

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) 15 varav 5 studentrepresentanter

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE) 15 varav 5 studentrepresentanter

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) 12 varav 4 studentrepresentanter

För alla medlemmar väljs personliga suppleanter.

I enlighet med Åbo Akademis Studentkårs valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning är en studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

Valbarhet

Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 31 januari 2021 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara. Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas.

I ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan, definieras studentrepresentantens roll i 2 §:

Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden.

Vallängden

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister den 31 januari 2021 framläggs för granskning under tiden

Vallängderna finns under tiden 15–22.3. kl. 15.00 för granskning;

– via valutskottets sekreterares e-post; petra@studentkaren.fi

Den som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott via valutskottet sekreterare; petra@studentkaren.fi, under den tid vallängden är framlagd.

Tidsschema

Måndagen den 15 mars

Vallängderna framläggs för granskning:

Vallängden finns under tiden 15.-22.3. kl. 15.00 framlagd för granskning.

Tidsgränsen för begäran om ändring i vallängden är 22.3. kl. 15.00, begäran inlämnas till valutskottets sekreterare via e-post; petra@studentkaren.fi

Måndagen den 29 mars

Tiden för intresseanmälningar löper fr.o.m. 29.3. till 12.4. kl. 23.59.

Måndagen den 12 april

Fristen för intresseanmälningar löper ut kl. 23.59. Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en motivering samt en för uppdraget relevant kort meritförteckning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

Måndagen den 19 april till onsdagen den 21 april

Valutskottet intervjuar kandidaterna och besluter därefter om förslag till val. Intervjuerna hålls via Zoom.

Torsdagen den 5 maj 2021

Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna på sitt möte.

Valordningen

I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis fakultetsråd tillämpas Åbo Akademis Studentkårs valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning: https://www.studentkaren.fi/org/stadgar/studrep/

Åbo den 8 mars 2021

VALUTSKOTTET

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655 eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi, 040 1495353