Studiestöd och studietakt

Vad är studiepoängsgränsen för studiestöd för läsåret 2020-2021?

Minimi 20 poäng för att söka/ 5 poäng per månad/45 totalt

Studentrörelsen lobbar aktivt för sänkta gränser men FPA har ännu inte ändrat kraven

Läs mer här.

Vad ska man söka för stöd efter att man använt alla studiestödets stödmånader?

Om dina stödmånader tar slut innan du avlagt din examen kan du ansöka om tilläggstid. Om FPA inte kan bevilja dig tilläggstid kan du ansöka om utkomststöd.

Hur kan man få mer studietid?

Man kan ansöka om mer studietid på Åbo Akademis webbsida. På sidan står även på vilka villkor man kan ansöka om mer studietid. ÅAS jobbar för att studietiden automatiskt förlängs p.g.a. pandemin. Följ med din fakultets studieinfo på ÅA-intranätet och i mejlen.

Kommer ÅA att lättare acceptera utdragna studier p.g.a. pandemin?

Det är ytterst osannolikt att ÅA avslutar studierätten för en studerande som jobbar mot examen. Besluten är situationsbundna, ta kontakt med studiehandledaren ifall du har frågor eller är orolig.

Frågor gällande studierna

Kursval gällande biämne och hur många studiepoäng som man ska studera biämnet är oklart

En del information finns i studiehandboken, kolla där först. Ta kontakt med studierådgivaren om du är osäker, andelen studiepoäng varierar beroende på huvudämne. Studierådgivaren kan ge namnet på en kontaktperson på ämnet som är ditt biämne som kan svara på frågor.

Hur får jag ut mina kandi/magisterpapper?

intranätet finns noggranna instruktioner för hur man anhåller om betyg.

När bör gradun senast vara klar för att få ut betyget innan juli månad?

intranätet finns de fakultetsspecifika datumen.

När öppnas biblioteken och andra universitetsutrymmen?

Biblioteken och andra universitetsutrymmen öppnas genast då coronaläget tillåter. ÅAS jobbar aktivt för öppning i liten skala för de som allra mest behöver få vistas på campus för att klara studierna.

Vilka studieutrymmen kan man boka och hur gör man det?

På ÅA:s intra finns en lista över utrymmen som kan bokas i Peppi.

Är det ännu möjligt att skriva flera tenter på allmänna tentamenstillfällen då allt går på distans? Och är det ens tidsmässigt möjligt då tenterna varit längre och svårare.

Man får skriva två tenter på ett allmänt tentamenstillfälle ifall tenterna är planerade att ordnas då. Kontakta gärna personalen på ämnet om det behövs fler möjligheter att få examinera kurser. Det är i ÅA:s intresse att studerande får studiepoäng och blir färdiga.

Något oklart med vad kraven är för att få en kandidatexamen för min del. Obligatoriska studier utomlands bland annat.

Kolla i studiehandboken vad det står för din kandidatexamen. Om det förblir oklart så lönar det sig att ta kontakt med studiehandledaren. På ditt ämne kan personalen besluta om hur vissa delar som kanske är omöjliga att göra nu kan kompenseras. Ta genast kontakt eftersom det kan ta tid att lösa frågorna.

Finns det någon information om nästa års studier?

Inte ännu. Vi kommer att informera genast då Åbo Akademi har fattat beslut om nästa års studier.

Kommer distansstudier att fortsätta vara det normala även efter att coronavirussituationen avtar? Kommer de att finnas kvar som ett alternativ för dem som vill göra så? Kommer de att slopas helt?

Det har inte ännu vid detta skede fattats beslut om hur undervisningen kommer att se ut i framtiden. Studentkåren arbetar aktivt med att föra fram en vision om flexibla hybridstudier som skulle möjliggöra studier både på distans och på campus.

Är det möjligt att få studera helt på distans under rådande läge?

Det är möjligt att studera helt på distans förutom vissa kurser och helheter som kräver praktiska delar. Studerande ska inte behöva ange orsak till att man vill studera på distans. Om kurser eller praktik som hör till din examen innehåller delar som kräver närvaro, diskutera med kurslärare, egenlärare och studierådgivare så du får veta vilka möjligheter du har att komma framåt i studierna.

Om du känner dig fel behandlad t.ex. för att du hör till riskgrupp, kontakta gärna ÅAS studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi som kan hjälpa att kolla vilka rättigheter du har.

Får läraren övervaka en via Zoom vid tentskrivning digitalt?

ÅA har regler för personal och studerande gällande distansövervakade tenter. Universiteten har nationellt kommit överens om riktlinjer för hur man sköter distanstent och kommunicerar om det med studerande. Om man inte är bekväm med att tentera med kameraövervakning kan man inte tvingas till att tenta så utan ska få examinera kursen på ett annat sätt.

Infon för studerande; läs mera här.
Infon för personal; läs mera här.

Är det okej att ha kurser med närvarokrav för grupper på över 10?

Nej, det är inte möjligt att ha så många studerande på plats samtidigt.

Under perioden 2–31.3.2021 är deltagarantalet vid alla fysiska sammankomster i anslutning till ÅA:s verksamhet maximalt sex personer, i enlighet med myndigheternas riktlinjer.

Aktuell praktisk info gällande coronaläget hittas alltid på den här sidan.

Om du upplever att reglerna inte följs på ditt ämne, kontakta din fakultetskoordinator genast för att kolla upp situationen.

Annat stöd

Är det dumt att sluta studera p.g.a corona?

Före du bestämmer att avbryta studierna ska du fundera om det är smartast att göra någon viss kurs eller helhet klar. Kolla t.ex. med studiehandledare eller egenlärare vad som är viktigast att få färdigt ifall du nån gång besluter att fortsätta studera. Det kan också vara vettigt att göra klart ett visst antal poäng så ditt nuvarande huvudämne kan räknas som ett kort eller långt biämne i en kommande examen.

Vi rekommenderar att ta kontakt med studiepsykologen för att diskutera vardagen och vad du vill göra på sikt.

Var får man stöd för läs- och skrivsvårigheter?

Information om vem det lönar sig att kontakta hittas på, alla fakulteter har namngivna studierådgivare som kan ge stöd.

Finns det möjlighet att söka stöd eller stipendium för uteblivet studiestöd p.g.a. tvångsstängning av kurser och praktik?

Om universitetet inte har ordnat kurser p.g.a. pandemiläget så är det en godtagbar orsak till långsammare studietakt och FPA betalar ut studiestödet som normalt bara man kontaktar dem om saken.

Tips om vilka fonder som ger bidrag till magisterstuderanden

Värt att kolla vid fyrk.fi.

Hur får jag sjukledigt för depression

På FPA:s sidor finns information gällande stöd under sjukdom. Kontakta studinfo@abo.fi gällande avbrottet i studierna.

Vad kan man göra om man märker att det blir för mycket uppgifter t.ex. halvvägs in i kursen?

Det lönar sig att börja med att kontakta sina föreläsare för att fundera hur det lönar sig att göra, och studierådgivaren om man undrar vilken kurs som är viktigast att få gjord för att komma vidare i studierna. Under en pandemi är det helt okej att kolla vad som är absoluta minimi för att komma igenom.

Övriga frågor

Jag vet inte vem vi ska lyssna på? Dekanen som sitter i Åbo eller en annan fakultets dekan här i Vasa? Vasa och Åbo hör dessutom till olika sjukvårdsdistrikt.

Beroende på om det gäller praktiska arrangemang på campus eller riktlinjer för utbildningen kan besluten komma från olika håll. Det är bra om du skickar dina frågor t.ex. till din fakultets fakultetskoordinator så får du rätt svar, det fungerar också som en påminnelse om att fakulteten har studerande på två orter, ÅAS påminner ofta ledningen om vikten av tydlig kommunikation och kommer att fortsätta göra det.

I vilka frågor kan man vända sig till studentkåren för hjälp?

Det finns egentligen inget tema man inte skulle kunna vända sig till oss med. Vi kan hjälpa hitta rätt person på ÅA eller annanstans som kan hjälpa dig.

Har kåren en representant som kan hjälpa i fall där man behöver stöd i FPA-frågor/ info om vart man kan vända sig i tvister med FPA?

ÅAS studentombud Petra Lindblad är anställd med tystnadsplikt som hjälper studerande hitta rätt stöd och information, hon kan också hjälpa fundera hur man kan lösa problem med FPA.

Via studiestod@abo.fi når du de anställda på ÅA:s studieärenden som kan hjälpa reda ut t.ex. vilken info från ÅA:s register som FPA behöver.

Vem kan man kontakta om osakligt bemötande av föreläsare?

Studentkåren har två trakasseriombud som arbetar med bl.a. dessa frågor. Deras kontaktuppgifter hittar du här.
ÅA:s info för studerande som blir osakligt bemötta eller trakasserade hittar du här.

Vem kan man kontakta angående överdriven arbetsmängd (mer än det som kursen kräver officiellt) och som inte avhjälps efter diskussion med föreläsaren i fråga?

Efter diskussioner med föreläsaren så lönar det sig att kontakta ämnesansvariga professorn. Ifall situationen inte löser sig så lönar det sig att kontakta fakultetets dekan. I dessa frågor hjälper även studentkårens studentombud.

Övrig information som kan vara bra att ha

 • Föreningen för studerandes mentala hälsa Nyyti ordnar chattar på svenska och har mycket bra material på sina sidor.
 • Studenthälsans service och tidsbokning
 • Det är bra att vara i kontakt genast då man känner att man behöver vård, köerna är långa till vissa tjänster.
 • På studiepsykologernas sida finns många råd för smidiga studier.
 • Ekonomiskt stöd från församlingarnas diakoni
  • Alla har möjlighet att vid behov få stöd av den lokala församlingens diakoni i en kris, man behöver inte vara ev. lut.-medlem, det räcker att man för tillfället bor på orten. Förutom ekonomiskt stöd kan diakonerna också ge råd om andra stödformer och hjälp om hur man sköter kontakt med olika myndigheter.
  • Åbo
  • Vasa
 • Samtalsstöd från studentprästerna kan man få på båda orterna:

Student support and study rate

What is the credit limit for student aid for the academic year 2020-2021?

Minimum 20 points for applying / 5 points per month / 45 in total

The student movement is actively lobbying for lowered limits, but KELA has not yet changed the requirements

Read more here.

What financial support should you apply for after using all the study support months?

If your support months end before you graduate, you can apply for additional time. If KELA cannot grant you additional time, you can apply for income support.

KELA’s information regarding the corona situation.

Acceptable reasons for slow study pace.

How can you get more study time?

You can apply for more study time here. The page also states the conditions under which you can apply for more study time. The Student Union works to ensure that the study period is automatically extended due to the pandemic. Follow your faculty’s study info on ÅAU-intranet and email.

Will ÅAU more easily accept protracted studies due to pandemic?

It is extremely unlikely that ÅAU will end the right to study for a student working towards a degree. The decisions are situation-specific, contact the study advisor if you have questions or are worried.

Questions regarding the studies

Course choice regarding minor subject and how many credits to study the minor subject is unclear

Some information can be found in the study guide, check there first. Contact the study advisor if you are unsure, the proportion of credits varies depending on the major. The study advisor can give the name of a contact person who can answer questions regarding your minor subject.

How do I get my bachelor’s / master’s degree?

There are detailed instructions on the intranet for how to apply for a diploma.

When should the masters thesis be ready to get the diploma before July?

The faculty-specific dates are available on the intranet.

When will the libraries and other university premises open?

The libraries and other university premises are opened immediately when the corona situation allows it. The Student Union works actively for small-scale opening for those who most need to stay on campus to complete their studies.

Which study rooms can you book and how do you do it?

On ÅAU intra there is a list of spaces that can be booked in Peppi.

Is it still possible to write several exams on general exam occasions when everything is at distance? And is it even possible in terms of time as the exams have been longer and more difficult.

You can write two exams on a general exam occasion if the exams are planned to be arranged then. Feel free to contact the staff on the subject if more opportunities are needed to examine courses. It is in ÅAU’s interest that students receive credits and complete the courses.

It is somewhat unclear to me what the requirements are for getting a bachelor’s degree. Compulsory studies abroad, among other things.

Check in the study guide what is said about your bachelor’s degree. If it remains unclear, it is recommended to contact the study advisor. On your subject, the staff can decide how certain parts that may be impossible to do now can be compensated. Get in touch immediately as it may take time to resolve the issues.

Is there any information about next year’s studies?

Not yet. We will inform as soon as Åbo Akademi University has made a decision on next year’s studies.

Will distance learning continue to be normal even after the coronavirus situation subsides? Will it remain as an option for those who want to do so? Will it be abolished altogether?

At this stage, no decision has yet been made on what the teaching will look like in the future. The student union works actively to promote a vision of flexible hybrid studies that would enable studies both at a distance and on campus.

Is it possible to study completely at a distance during the current situation?

It is possible to study completely at a distance in addition to certain courses and wholes that require practical parts. Students should not have to state a reason for wanting to study at a distance. If courses or internships that belong to your degree contain parts that require attendance, discuss with course teachers, self-teachers and study advisors so you get to know what opportunities you have to get ahead in your studies.

If you feel wrongly treated e.g. because you belong to a risk group, please contact The Student Union’s Students’ Rights Expert Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi who can help check what rights you have.

Can the teacher monitor students via Zoom when writing exams digitally?

ÅAU has rules for staff and students regarding remote monitoring exams. The universities have nationally agreed on guidelines for how to manage the distance exams and communication with students. If you are not comfortable with exams with camera surveillance, you can not be forced to take an exam like that, but should be allowed to examine the course in a different way.

Info for students can be found here.
Information for staff can be found here.

Is it okay to have courses with attendance requirements for groups of over 10 people?

No, it is not possible to have so many students in place at the same time.

During the period 2–31 March 2021, the number of participants at all physical gatherings in connection with ÅAU’s activities is a maximum of six people, in accordance with the authorities’ guidelines.

Current practical info regarding the corona situation can always be found on this page.

If you feel that the rules are not followed on your subject, contact your faculty coordinator immediately to check the situation.

Other support

Is it stupid to stop studying because of corona?

Before you decide to cancel your studies, you should think about whether it is smartest to complete a certain course or whole. Check e.g. with a study advisor or self-teacher, which is the most important thing to finish if you ever decide to continue studying. It may also make sense to complete a certain number of credits so that your current major can be counted as a short or long minor in an upcoming degree.

We recommend contacting the study psychologist to discuss everyday student life and what you want to do in the long run.

Where can you get support for reading and writing difficulties?

Information about who you should contact with all faculties study advisors who can provide support can be found here.

Is it possible to apply for support or a scholarship for non-study support due to forced closure of courses and internships?

If the university has not arranged courses due to the pandemic situation, it is an acceptable reason for a slower pace of study and KELA pays the student support as normally if you contact them about the matter.

Tips on which funds provide grants to master’s students

Worth checking out fyrk.fi.

How do I get sick leave for depression

On KELA’s pages there is information regarding support during illness.

Contact studinfo@abo.fi and ask what you need to do to pause your studies.

What can you do if you notice that there is too much work, e.g. halfway into the course?

It is good to start by contacting your lecturers about the situation and then the study advisor to decide what courses to complete in order to be able to move forward with your studies. During a pandemic, it is perfectly okay to check what is the absolute minimum to get through.

Other questions

I do not know who to listen to? The dean sitting in Åbo or another faculty dean here in Vasa? Vasa and Åbo also belong to different healthcare districts.

Depending on whether it is a practical arrangement on campus or guidelines for the education, the decisions can come from different places. It is good if you send your questions e.g. to your faculty’s faculty coordinator, you will get the right answer, it also serves as a reminder that the faculty has students in two locations, The Student Union often reminds the management of the importance of clear communication and will continue to do so.

In what questions can you turn to the student union for help?

There is really no theme you could not turn to us with. We can help find the right person at ÅAU or elsewhere who can help you.

Does the student union have a representative who can help in cases where you need support in KELA issues / info on where to turn in disputes with KELA?

The Student Union’s Students’ Rights Expert Petra Lindblad is employed by the student union and can help students find the right support and information, she can also help with how to solve problems with KELA and everything you discuss in confidential.

Via studiestod@abo.fi you can reach the employees at ÅAU’s student services who can help sort out e.g. what information from ÅAU’s register that KELA needs.

Who can you contact about discrimination or harassment by lecturers?

The student union has two harassment contact persons who work with e.g. these issues. Their contact information can be found here.

ÅAU’s info for students who are discriminated or harassed.

Who can you contact regarding excessive workload (more than what the course officially requires) and which is not remedied after discussion with the lecturer in question?

After discussions with the lecturer, it is recommended to contact the head of subject. If the situation does not resolve, it is recommended to contact the dean of the faculty. The student union can also help you find the right person to contact with these issues.

Other information that can be good to have

 • The association for students’ mental health Nyyti arranges chats in English and has very good material on its pages.
 • Student health service and appointment booking.
  • It is good to be in contact as soon as you feel that you need care, the queues are long for certain services.
 • The study psychologists’ page contains many tips for studies.
 • Financial support from the deacons at the local evangelical lutheran congregations:
  • Everybody can ask for help from the deacons at the local congregation, you do not need to be a member. In a crisis all people living in the city can get help from them, whether you are an atheist or belong to another religion.
  • In addition to financial support, deacons can also give advice on other forms of support and help on how to maintain contact with various authorities.
  • In Åbo: On Tuesdays and Thursdays at 9–11 a.m. you can call the number 040 341 7460, or email eija.grahn@evl.fi or carita.eklund@evl.fi anytime.
  • In Vasa; check out this web page.
  • The deacons who are experts on social welfare work can also help with information about help you are eligible for elsewhere. There is unfortunately no information in English on the web, if you are unsure about where to ask for help you can always contact our Students’ Rights expert Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi
 • The University Chaplains offer discussion support in difficult situations:
  • In Åbo
  • In Vasa Student chaplain Hanna Jern (text only in Swedish)