Åbo Akademi är i processen av att skapa en tillgänglighetsplan, planens mål är att ge till stöd till studerande och personal för att uppnå tillgänglighet vid Åbo Akademi. Med tillgänglighet menas en fysisk, mental, social och digital miljö där alla kan interagera på samma nivå. Detta blir i extra fokus för dem med funktionsvariationer av olika slag, så som inlärningssvårigheter, fysiska funktionsnedsättningar, eller mentala svårigheter. 

Vi anser att det finns ett stort behov av praktiska guider på klarspråk om tillgänglighetsfrågor både för studerande och personal. ÅAS har gett ett utlåtande om förslag till planen, i den ansåg vi att planen som helhet var svårläst och ojämnt uppbyggd. Formuleringar som ”i mån av möjlighet” användes lite väl ofta, de förpliktar ingen att göra något. Eftersom det finns kurslärare som ännu saknar kännedom om funktionsnedsättningar eller upplevs som negativt inställda till studerande, blir tröskeln hög för en enskild studerande att ta diskussionen om individuella arrangemang. Estuderande med dyslexi som får frågan om hur hen vill examinera kursinnehållet har nödvändigtvis inte ett svar själv. För att konkret skapa en lägre tröskel att ta kontakt med undervisande personal om frågan, föreslog vi att Peppi kunde ha en funktion vid kursanmälan där man kan ange övrig information eller individuella behov.  

Vi lyfte fram att bra kommunikation är speciellt viktigt under digital undervisningt.ex. en standardisering av Moodlesidan för kurser skulle behövas. Vi tog upp pausrum för studerande som en välmående- och tillgänglighetsfråga, studerande som har funktionsvariationer eller kroniska / tillfälliga sjukdomstillstånd kan behöva ta en paus under dagen, då är det inte ändamålsenligt att behöva gå hem under en ledig timme.  

den kommande tillgänglighetsgruppen som ska jobba med de här frågorna på ÅA får det gärna finnas minst två studentrepresentanter, t.ex. en per campusÅAS ser också gärna att vårt studentombud inbjuds som sakkunnig till mötena.   

Axel Wilson
Styrelsemedlem 
 

Information om tillgänglighet på ÅA hittas här.

Åbo Akademi is in the process of creating an accessibility plan, the plan’s goal is to provide support to all students and staff to achieve accessibility at Åbo Akademi University. Accessibility means a physical, mental, social and digital environment where everyone can interact on the same level. This will be in extra focus for those with special needs of various kinds, such as learning difficulties, physical disabilities or mental difficulties.  

We believe that there is a great need for practical guides in plain language on accessibility issues for both students and staff. ÅAS has given a statement on the proposal for the plan, in which we considered that in its entirety the plan was difficult to read and unevenly structured.  Wordings such as ”as far as possible” are used quite often, they do not oblige anyone to do anything. Since there are course teachers who do not yet have knowledge of disabilities or are perceived as negative towards students, the threshold is high for an individual student to discuss individual arrangements.A student with dyslexia who is asked how they want to examine the course content does not necessarily have an answer. In order to practically create a lower threshold for contacting teaching staff about the issue, we purposed that Peppi could have a function connected to course registration where other information or individual needs could be stated. 

We emphasized that good communication is especially important during digital teachingfor example a standardization of the moodle page for courses is needed. We mentioned break rooms for students as a matter of well-being and accessibility. Students who have special needs or chronic / temporary illnesses may need to take a break during the day, then it is not practical to have to go home for a free hour. 

For the upcoming accessibility group who will discuss these matterswe encourage ÅAU to have at least two student representatives, e.g. one per campus. ÅAS would also like our Students’ Rights Expert to be invited to the meetings. 

Axel Wilson
Member of the board 
 

More information on accessibility at ÅAU can be found here.