Förändringar i studenthälsovården fr.o.m. 1.1.2021

Universitetsstuderande ska första gången betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen 2021. Avgiften kan nu betalas i FPA:s e-tjänst. I den medlemsavgift till studentkåren som betalades på hösten ingick inte någon hälsovårdsavgift för vårterminen 2021.  

Från och med 1 januari 2021, kommer Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS) att förse alla högskolestuderanden med hälsovårdstjänster. De som är berättigade till SHVS tjänster är studerande som är närvaroanmälda och studerar till en lägre eller högre högskoleexamen, vid ett universitet eller yrkeshögskola. SHVS tjänster omfattar från och med 1.1.2021 inte utbytesstuderande, studerande vid öppna universitet, fortbildningsstuderande, forskarsstuderande eller uppdragsutbildningsstuderande. Mera information om SHVS utvidgningen hittas på deras hemsidor.

Från och med 2021, kommer alla studerande som omfattas av hälsovård via SHVS, att betala sin hälsovårdsavgift direkt till FPA. Du måste betala hälsovårdsavgiften till FPA om du har anmält dig som närvarande för vårterminen 2021 och du avlägger lägre eller högre högskoleexamen vid ett finländskt universitet. Om du betalade medlemsavgiften till studentkåren på hösten 2020 ingick där inte någon hälsovårdsavgift för vårterminen 2021. Yrkeshögskolestuderande ska också betala hälsovårdsavgiften till FPA från och med vårterminen 2021. 

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Avgiften betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.  Du kan från och med december 2020 betala avgiften, och den bör betalas senast 31.1.2021. Hälsovårdsavgiften kan betalas med en betalningsapplikation i FPA:s e-tjänst eller som en girering. På FPA:s webbplats finns anvisningar för betalning av hälsovårdsavgiften.  Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tas dessutom en dröjsmålsavgift på 5 euro ut. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan ditt samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften med stöd av lagen till utsökning. 

Hälsovårdsavgiftens storlek ökar således en del från och med början av 2021, men det innebär också att man inte längre måste betala besöksavgifter. För den genomsnittliga universitetsstuderanden är det slutligen relativt lite som ändrar. Största förändringen är det att hälsovårdsavgiften betalas till FPA istället för studentkåren. Det sker även några ändringar i utbudet på läkartjänster, t.ex. vissa specialläkartjänster som gynekolog kommer inte längre att ske hos SHVS utan man får remiss till andra hälsovårdsanstalter. Kolla här för noggrannare information. I Åbo kommer SHVS fortsättningsvis att befinna sig i samma lokaler på Kyrkovägen 13, medan i Vasa flyttar de till samma lokal som Yrkeshögskolan Novia och Vasa Yrkeshögskola vid Wolffskavägen 27-31.

Du kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminens gång har du rätt att anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av terminen i fråga. Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) webbplats innehåller information om studerandehälsovården. 

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande som träder i kraft 1.1.2021 

Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften övergår till FPA 1.1.2021. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar från och med 1.1.2021 tjänster inte bara för universitetsstuderande utan också för dem som studerar vid yrkeshögskolor. 

Avgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften. Hälsovårdsavgiftens storlek fastställs årligen genom förordning av statsrådet.

Mera information

Du hittar mera information om studenthälsoreformen här.

The Student Health Care reform 2021

University students must for the first time pay the healthcare fee to Kela for the spring term 2021. You can now pay the fee through Kela’s e-service. The student union membership fee paid in the autumn did not include any healthcare fee for the spring term 2021.

Starting from January 2021, the Finnish Student Health Service (FSHS) will provide student healthcare services for all higher education students. Students who are entitled to use the services of FSHS are students who have registered as attending and who are completing a bachelor’s or master’s level degree in a university or a university of applied sciences. Exchange students, students in open university and students in tailor-made, customer-specific training programmes are not entitled to use the services of FSHS starting from 1.1.2021. More information on student healthcare services reform is available on the website of the Finnish Student Health Service (YTHS). 

Starting in 2021, students who are entitled to use the services of FSHS, including international master’s students, will pay a healthcare fee directly to Kela. Pay the healthcare fee to Kela if you have registered as attending for the spring term 2021 and you are completing a bachelor’s or a master’s level degree in higher education at a Finnish university. If you paid the student union membership fee in the autumn 2020, it did not include any healthcare fee for the spring term 2021. Students attending a university of applied sciences must also pay the healthcare fee to Kela starting with the spring term 2021.

In 2021, the student healthcare fee in higher education will be € 35,80 per term. The fee is paid to Kela once per term, i.e. twice a year. You are not billed for the fee but are expected to pay it unprompted. The healthcare fee can be paid via Kela’s e-service starting from december 2020, and must be paid latest 31 January 2021. The healthcare fee can be paid using a payment application in Kela’s e-service or as a bank transfer. Instructions for payment of the healthcare fee are available on Kela’s website. If you do not pay the healthcare fee by the due date, Kela will send you a reminder. If the healthcare fee is paid after the due date, a late-payment charge of EUR 5 must also be paid. If you do not pay the healthcare fee after having been reminded of it, Kela can withhold the fee and the late-payment charge from your study grant payments without consulting you. If the fee and the late-payment charge cannot be withheld from the study grant payments, the healthcare fee will be referred to the enforcement authority for collection.

The size of the healthcare fee will increase from the beginning of 2021, but that will infer that you will no longer need to pay visitation fees when you visit the FSHS. In the end, the changes are not that big for the normal university student. The biggest change is that the fee will be collected by Kela, instead of the Student Union. There will also be some changes in the supply of healthcare services e.g. some specialist doctors like gynecologists will no longer be at FSHS, but you will receive remittance to another healthcare facility. Check here for more information. In Turku the FSHS will remain in its current location at Kirkkotie 13, while in Vaasa it will move to the same location as Vaasa University of Applied Sciences and Novia University of Applied Sciences at Wolffintie 27-31. 

You are entitled to use the student health services to the end of the term for which you have registered as attending. If you graduate during the term, you are entitled to use the student health services to the end of the term in question. The website of the Finnish Student Health Service (Finnish abbreviation YTHS) provides information about health services for students. 

The Act on Student Health Services for Students in Higher Education that comes into force on 1 January 2021 

Starting 1 January 2021, Kela will have administrative responsibility for providing health services to higher education students, including the collection of a healthcare fee. Starting 1 January 2021, the Finnish Student Health Service (YTHS) will provide services not only to students of traditional universities but also to students of universities of applied sciences. 

The fee is used to finance health services for higher education students. The State finances 77% of the health services for higher education students and the rest, 23%, is financed through the healthcare fee. The amount of the fee is specified in a Government decree, which will be issued annually.

More information

You can find more information about the Student Health Care reform here.