Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.11.2020 beslutat att:

  • fastställa fördelningsgrunderna för arvoden åt studentrepresentanter;
  • hyra ut lagerutrymme i föreningskansli och Havtornen för perioden 01.01.2021 – 31.12.2022, samt beslutat om användarrätt för föreningskansli för perioden 01.01.2021 – 31.12.2022. Styrelsen beslutade att befullmäktiga SO Martelin GS Öberg och styrelsemedlem Björk att godkänna de slutliga versionerna av avtalen;
  • välja André La Face till studentrepresentant till ÅAB:s direktion;
  • bordlägga valet av studentrepresentant och suppleant till CLL:s direktion;
  • bordlägga valet av två suppleanter till jämställdhetskommittéen;
  • bordlägga valet av studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen;
  • att ordna en planeringsdag i Vasa samt att reservera 500€ ur budgetposten för styrelsens allmänna medel, för rekreationsaktiviteter under vistelsen.