Kandidaterna till förtroendeuppdrag

Fredagen 11.12.2020 håller fullmäktige sitt 1/21 möte och väljer, bland annat, kårstyrelsen, ny ordförande och medlem till ekonomidirektionen samt fullmäktiges egna ordförande och vice ordföranden. Nedan listas de kandidater som hittills har meddelat att de ställer upp. Ifall du ännu funderar på att ställa upp så hinner du ännu! Skicka in din ansökan till sara@studentkaren.fi eller tobias@studentkaren.fi.

Kandidaterna intervjuas på fullmäktiges aftonskola, torsdagen den 10.12. En del av intervjufrågorna är redan publicerade, kolla in dem här!

Uppställda hittills är:

Presidiet

  • Oliver Back

Ekonomidirektionens ordförande

  • Johnny Nykvist
  • Anton Laakso

Styrelsen 2021

  • Joonas Karlsson
  • Veera Granroth
  • Emma Lundström
  • Alexander Nyberg
  • Niklas Grönholm
  • Axel Wilson

Presidiet

Oliver Back

Mitt namn är Oliver Back och jag studerar för tillfället statsvetenskap.

Jag ställer mig till förfogande att leda vår studentkårs fullmäktige kommande år. Tillsammans behöver vi hitta en stabil grund där social samvaro och psykiskt välmående prioriteras. Vi behöver arbeta aktivt för att samtliga studerandes röster hörs, i en fortsatt osäker tid där ”vardagen” fortfarande är långt borta.

Vi behöver samtidigt tänkta framåt. Åbo Akademi står fortfarande inför många av de utmaningar de gjorde denna tid förra året. En pandemi har tvingat oss förändra våra liv radikalt, trots det kan man inte glömma bort de basbehov som finns, och som blir allt viktigare när akademins utrymmen är begränsade och vi studerar från våra hem. Vi behöver satsa på psykisk hälsa, socialt välmående och framförallt behöver vi stöda de nya studerandena, de som inte nära på fått den introduktion till studielivet vi fått. Vi behöver för att säkra studentkårens och akademis framtid arbeta aktivt för att stöda våra specialföreningar som nu gör ett utmärkt jobb med få resurser. Jag kan inte betona tillräckligt vikten av att föreningarnas utrymmen bibehålls, speciellt när nybyggande och rivningar görs.

Jag har varit studentkårsaktiv hela min studietid, och representerat studentkåren i nästintill samtliga instanser av akademin. CLLs Direktion, Delegationen för ÅA, specialföreningar, arbetsgrupper m.m. Och nu efter ett år i fullmäktige och efter ett år i styrelsen, Är jag redo att leda vårt fullmäktige.

Det kommer stunder då man behöver stå på barrikaderna, den tiden är nu.

Ekonomidirektionens ordförande

Johnny Nykvist

Jag ställer upp till posten som ordförande för ekonomidirektionen vid Åbo Akademis Studentkår. För tillfället jobbar jag som koordinator vid Åbo Akademis Studentexpedition och vid sidan om studerar jag på magisterprogrammet i offentligt ledarskap vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Jag har från tidigare en FM-examen i allmän historia med nationalekonomi och företagsekonomi som biämnen, men jag vill med en ny examen stärka mina formella kompetenser inom ledarskap och förvaltning.

Av samma anledning ställer jag upp som ordförandekandidat eftersom jag tror att posten som ordförande för ekonomidirektionen skulle stöda mina studier, samt vice versa. Jag har stor erfarenhet av ÅAS i och med att jag satt som medlem i kårfullmäktige under åren 2010–2015 och jag har hållit mig à jour med Studentkåren och dess verksamhet sedan dess. För tillfället är jag ordförande för understödsföreningen Brahe Ärkedjäknar som förvaltar en aktieportfölj med ett betydande värde och som ordförande sitter jag också ex officio i föreningens investeringsnämnd som sammanträder regelbundet och ser över de olika aktieportföljerna. Jag sitter även i Fastighetsaktiebolaget Svenska Gårdens AB styrelse som förvaltar den så kallade Gillesgården (Svenska Gården), Bassihuset och Verdandihusets första våning. Utöver dessa styrelseposter kan även nämnas att jag är styrelseordförande för husbolaget Rivi-Erik Oy och för manskören Åbo Sångarbröder Musices Amantes och bland mina tidigare uppdrag hittas bland annat vice- och styrelseordförandeposter för Studentkören Brahe Djäknar.

Till min personlighet är jag glad och utåtriktad, flexibel och väldigt social. Jag har lätt att jobba med människor och jobbar mer än gärna i grupp men jag kan även arbeta effektivt självständigt.  Med min erfarenhet inom styrelsearbete både inom tredje sektorn och privata sektorn anser jag att jag innehar den erfarenhet som ordförande för ekonomidirektionen behöver ha för att smidigt kunna leda verksamheten. Posten som ordförande skulle också stöda min personliga utveckling inom området och eventuellt kunna leda mot en yrkeskarriär som styrelseproffs i framtiden.

Anton Laakso

Mitt namn är Anton Laakso, 22 år gammal och studerar fjärde året organisation och ledning.

Jag intresserar mig speciellt för bostadsplacering och upprätthållande av kulturhistoria. Jag har tidigare arbetat som team ledare och förman för 10 personer i ett försäljningsbolag, klasslärarvikarie och assistent på import-sidan av ett stort klädesmärke. Från dessa har jag lärt mig att kommunicera effektivt, stöda gruppmedlemmar samt att förstå mig på ekonomiska diskussioner.

Studentkåren är en mångfasetterad helhet och att leda ekonomidirektionen innebär att man kan förstå och koordinera stora helheter, något som jag lärt mig under mina år som klasslärarvikarie.

Ekonomidirektionen har ypperliga möjligheter att skapa mervärde för studerande på de båda orterna och därför måste vi tänka långsiktigt och våga göra förändringar. Jag vill att de fastigheter som förvaltas ses till det historiska värde som de förtjänar och samtidigt ser till den uppgift som de upprättats för; Att tillkomma studerande till nytta.

Jag anser att de kunskaper och färdigheter som jag samlat till mig under åren vore till stor nytta som ordförande för ekonomidirektionen. Därmed ställer jag upp som kandidat för ekonomidirektionens ordförande.

Styrelseordförande

Joonas Karlsson

Hej! Jag heter Joonas Karlsson, 27 år och jag studerar för fjärde året offentlig förvaltning på samhällsvetenskapliga linjen. Under min studietid har jag aktiverat mig inom studielivet bland annat genom att sitta i SF-klubbens styrelse år 2019 som Kultur-och motionsansvarig. Jag har även deltagit i studentkårens verksamhet då jag suttit i kårvalsnämnden 2019 och evenemangsutskottet 2020. Dessa föreningar och utskott har gett mig många nya vänner och fina minnen och erfarenheter, något som jag är väldigt tacksam över.

Jag vill ställa upp till styrelseordförande för att jobba för att alla studeranden på ÅA har bra och jämlika möjligheter för att utföra sina studier väl utan att glömma ett aktivt studieliv. Covid-19 har utsatt studeranden för ännu större utmaningar än tidigare som reflekteras i känslan av ensamhet och utmaningar med den mentala hälsan. Dessa är några av de frågor som jag vill jobba med och lära mig mera av.

Jag ser posten styrelseordförande som en ypperlig möjlighet att påverka men samtidigt som en möjlighet att utmana mig själv. För mig innebär ledarskap att ta hand om andra, att lyssna, vara där som stöd och att ge andra de verktyg som behövs för att utföra arbetet. Jag tror starkt på att när man jobbar tillsammans når man också de bästa resultaten.

Jag är även intresserad att ställa upp som styrelsemedlem. Ansvarsområdena jag är intresserad av är studentkultur och socialpolitik.

Veera Granroth

Hej! Jag är Veera Granroth, studerar offentlig förvaltning som mitt huvudämne och organisation och ledning som mitt biämne nu för andra året. Jag ställer mig till förfogande som styrelseordförande för ÅAS.

Jag har varit föreningsaktiv flera år och brinner för intressebevakning. Jag har under det senaste året suttit i kårfullmäktige, vilket har gett en bild av hur saker inom ÅA och ÅAS fungerar. Förutom det så har jag ifjol bl.a. suttit som förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom var jag för tillfället är viceordförande. Jag anser att posten har gett mig en enorm kunskap då det kommer till bl.a. intressebevakning och att vara med och leda en stor organisation. Jag är bra på att samarbeta, jag tycker det är roligt att förbättra organisationers förvaltning (jepp, jag sa det) och överlag skulle jag beskriva mig som ansvarsfull.

Främsta orsaken till att jag ställer upp till styrelseordförande är att jag anser att jag har goda erfarenheter från intressebevakning och jag tror att jag skulle kunna bidra med de kunskaperna då det kommer till uppdraget. ÅAS kommer att stå inför flera viktiga frågor nästa år då det kommer till bl.a. studenthälsoreformen, kommunalvalet och för hur studierna sköts under corona-krisen. För att bäst föra fram studerandes åsikter i frågorna, så anser jag att ÅAS behöver ha en ordförande som vågar ta ställning även i obekväma frågor, vilket är något jag ser mig själv kunna göra. Utöver detta skulle jag vilja göra det ännu tydligare för studerande vad studentkåren konkret gör för studeranden, något som är viktigt att tänka på då det kommer till t.ex. automationsmedlemsskapets framtid.

Jag har alltid varit av den åsikten att man inte får klaga på hur saker fungerar om man inte själv försöker påverka utvecklingen. Det senaste året med rådande omständigheter har varit tufft och det är mycket som inte har fungerat optimalt då det kommer till hur viktiga beslut gällande studerandes angelägenheter har skötts. Särskilt antagningen förra våren och hur ÅA övergått till enbart distansundervisning. Studerandes välmående är något som har diskuterats länge och bland annat bristen på studiepsykologer har blivit ännu mer påtaglig nu under dessa tider. Jag är orolig för studerandes välmående och framförallt för hur denna fråga inte har prioriterats tillräckligt inom ÅA. Därför vill jag göra mitt bästa för att försöka lobba dessa frågor framåt, så att jag åtminstone har gjort allt det jag har kunnat för att förbättra situationen. Jag skulle vilja leda styrelsen mot att tillsammans arbeta för mer långsiktiga beslut inom akademin och önskar därför att jag får ert förtroende för att göra det.

Styrelsen

Emma Lundström

Hej! Jag heter Emma Lundström och är 25 år gammal. Jag studerar magisterprogrammet International Law and Human Rights vid FSE. Jag är en väldigt glad, utåtriktad och samarbetsvillig person, och känner att jag skulle både kunna få och ge mycket till ÅAS styrelse.

Jag har en rätt så bra erfarenhet av att sitta i en styrelse, jag satt först i Nyländska Nationens styrelse som sekreterare år 2019, och sedan som ordförande iår, dvs. 2020. Jag har också varit aktiv i diverse utskott och arbetsgrupper sedan 2017.

Nu ställer jag upp i kårstyrelsen 2021 för att jag känner att jag vill vara med och påverka ytterligare studerandenas vardag på en helt annan nivå. Jag trivs dessutom väldigt bra med mina studier i Åbo och känner att det är dags för mig att påverka även andras studiemiljö ytterligare. Flera av mina vänner har suttit i kårstyrelsen tidigare och de har gett mig en bra bild av hur studentkårens arbete fungerar. På så vis, blev jag även intresserad av att ställa upp själv.

Jag känner att jag skulle ha mycket att ge till studentkåren i och med att jag är rätt van med styrelsearbete och har lärt mig massor med nya färdigheter under mina två år i NN:s styrelse. Det ansvarsområdet som jag är mest intresserad är studentkultur. Jag anser att min långa erfarenhet som föreningsaktiv har gett mig en bra inblick i hur specialföreningarna i Åbo fungerar. För mig är det otroligt viktigt att kommunikationen fungerar mellan studentkåren och specialföreningarna. Kommunikationen ska vara transparent och studentkåren ska alltid fungera som den tryggaste enheten en specialförening kan vända sig till då det uppstår problem. Samtidigt tycker jag att kommunikationen mellan studentkåren och gulnäbbarna är viktigt, eftersom gulnäbbarna ska finna det tryggt att kunna vända sig till studentkåren ifall de känner att de behöver. Jag skulle utveckla denna kommunikation ytterligare i mån och möjlighet.

Jag är van att ha många järn i elden samtidigt och hanterar stress bra. Det rådande undantagstillståndet med den globala pandemin har gjort det svårt att ordna evenemang så som tidigare. Detta har betytt att man måste lära sig att tänka om då det gällaner planerandet och ordnandet av evenemang. Personligen gillade jag studentkårens syn på vappenfirandet i år. Jag gillade även att uppmuntra studeranden till att ”hissa halaren”. Alla distansevenemang har varit rätt uppskattade hittills och kommer antagligen att bli aktuella även år 2021. Nästa år kommer studentkåren igen att skapa nya traditioner som förhoppningsvis är lika uppskattade som i år. Även fast ansvarsområdet studentkultur intresserar mig mest, är jag är villig att ställa upp varhelst det behövs! Jag är säker på att ett år på Kåren kunde göra ett av mina sista år som studerande oerhört lärorikt och spännande!

Alexander Nyberg

Hej! Jag heter Alexander Nyberg och studerar samhällsvetenskaper för tredje året med privaträtt som huvudämne. Hemma från Karis. Under min tid som aktiv i SF-Kubben har jag varit med både i Kulturkommittén och redaktionen för A&O.

Jag blev inspirerad att söka till styrelsen tack vare mina vänner efter att jag själv hade funderat på saken en tid. Jag vill främja studerandes intressen inom ÅA och på ett nationellt plan. Att studenterna har det så bra som möjligt under studietiden är ett av mina mål. Att få bygga vidare på det som årets styrelse har åstadkommit skulle vara en bra utgångspunkt för mig.

För min del är jag intresserad av högskolepolitiken, socialpolitiken och de internationella ärendena.

Niklas Grönholm

Bästa studentkår,

Mitt namn är Niklas Grönholm och jag studerar mitt femte år statskunskap med medier och kommunikation i Vasa. Jag är väldigt social och positiv som person, vilket gjorde att jag redan mitt första studieår började engagera mig inom föreningsaktivitet och som studentrepresentant. Detta har sedan fortsatt och jag har insett att jag brinner för att just utveckla, ordna evenemang, arbeta som ett team och vill genom det få använda både mina kreativa och kunskapsmässiga sidor.

Föreningsverksamhet ligger med andra ord mig varmt om hjärtat och under det här året har jag varit styrelseordförande för studentnationen Nyländska Klubben. Jag har även varit styrelseordförande för statsvetarnas ämnesförening Politivas år 2018. Förutom det har jag suttit med i studentkårens fullmäktige under mandatperioden 2017–2019 som ordinarie ledamot och under mandatperioden 2020–2022 är jag suppleant. För tillfället sitter jag även som studentrepresentant i Åbo Akademis universitetskollegium. Mina starkaste sidor är min drivkraft, positiva och energiska inställning och koordinering. Dessa kunskaper har jag haft nytta av som tutor men även i studentkårens årsfestkommitté och i flera andra ansvarsuppdrag.

I och med mina studier inom samhällsvetenskaper och min föreningserfarenhet känns både posten som högskole- och socialpolitiskt ansvarig och studentkultur i Vasa naturliga för mig. Jag har ett brinnande intresse för dessa verksamhetsområden och vet att jag besitter både erfarenhet och kunskap för att klara av förtroendeuppdraget. Jag är även ödmjuk och villig att lära mig nya saker och utveckla studentkårens verksamhet både i Vasa och Åbo.

Under mina år som fullmäktigeledamot och föreningsaktiv har jag fått en bra inblick i studentkårensverksamhet. Jag har på nära håll genom fullmäktige fått följa med och se hur styrelsen arbetar och jag har förståelse för hur viktigt styrelsens uppdrag är. Därför vill jag nu bidra med min insats. I dessa tider med en pandemi som vänt vår studievardag upp och ner, tror jag att studentkåren och dess styrelse behövs mer än någonsin förut. Styrelsen behövs för att göra kårenitens röst hörd och jobba för en bättre studievardag i tider då ingenting är sig lik.

Mitt livsmotto är att det blir vad du gör det till. Samma inställning kommer jag att ha om jag väljs till kårstyrelsen. Vi måste göra det bästa av situationen och hålla fanan högt för att göra studievardagen den bästa möjliga.

Axel Wilson

Hej! Jag heter Axel Wilson och studerar Kemi- och processteknik i Åbo för tredje året med huvudämnet Process- och systemteknik. Jag ställer härmed upp som ÅAS styrelsemedlem för 2021.

Jag är en positiv, empatisk, organiserad och engagerad individ med ett brinnande intresse för utveckling. Jag älskar att lära mig nya saker och tror därmed att jag skulle klara bra av förtroendeuppdraget som styrelsemedlem för ÅAS.

Under det gångna året har jag fungerat som ordförande för ÅAS Miljöutskott vilket har gett mig ett bra inblick över styrelsens arbete och hur studentkåren fungerar. I.o.m. den rådande situationen vill jag förbättra psykiska hälsan bland studerande samt ge bättre sammanknytning mellan studentkåren och studerande. Miljö- och hållbarhetsfrågor är något jag har under en lång tid haft ett brinnande intresse för och vill därmed integrera det mera in i styrelsens arbete.

Jag är främst intresserad av socialpolitik och högskolepolitik i Åbo.

Lukas Akantu

Hejsan! Mitt namn är Lukas Akantu och jag studerar organisk Kemi. Jag har hunnit med en hel massa vid sidan om studier. Har bland annat suttit som Programchef 2019 och som Ordförande 2020 för Kemistklubben, vilket har gett mig ett brett perspektiv om hur föreningsverksamhet fungerar och där med också styrelseverksamhet. Dessutom har jag fått både övervaka och leda en styrelse, andra utskott och också bidra till studentkulturen.

Har nu i flera år jobbat för att göra studievardagen lite bättre för föreningsmedlemmar och andra, och skulle gärna fortsätta med det i en större skala. Både under dessa speciella tider och annars. ÅAS styrelse skulle vara den perfekta möjligheten att påverka omgivningen och göra saker bättre för allt flera studerande, oberoende om det är frågan om att ha något att göra eller optimala möjligheter för att studera och gå framåt. Speciellt nu när det är extra svårt och det är mer eller mindre svåra tider för alla.

Är själv en pratglad person som gillar att träffa alla sorters människor. Att lära känna nya människor och lära sig nya saker är det bästa som finns. Tycker också att alla skall ha bästa möjligheten att göra saker oberoende situation. Är mest intresserad av studentkultur på grund av att jag själv har haft möjlighet att bidra till det och fastän det är krävande på sitt sätt så tycker jag det är givande och roligt. Både att upprätthålla och att bidra med nytt och utveckla. Har också haft med gulisverksamheten att göra, tycker själv att det är en av dom viktigaste sakerna bland mycket. Det andra jag är intresserad av är högskolepolitik. Det skulle vara något som är mera nytt för mej. Det finns också en del saker som sker just nu som inte är så optimalt för framtiden och skulle vilja arbeta för att styra saker i en bättre riktning så att också kommande studeranden har bra möjligheter till en bra studietid.